Un monument al literaturii române restituit din arhivele KGB

Aducerile aminte ale părintelui ANDRONIC POPOVICI,
duhovnicul de la Noul Neamţ (1820 1892)

Manuscrisul original, păstrat doar în arhiva KGB-ului,
a fost publicat pentru prima oară la Editura Cathisma,
sub îngrijirea ieromonahului Savatie Baştovoi.

Despre născătorii trupeşti şi, în parte,
despre moartea minunată a tatălui,
preotul Nicolae

1. Aduceţi-vă aminte, o, preaiubiţilor, de mine, ticălosul, cum că om sînt şi eu – muritor, asemenea tuturor celor din neamul lui Adam, omul cel dintîi, zidit cu mîna lui Dumnezeu din pămînt şi cu voia lui Dumnezeu în pîntecele maicii mele, Maria, m-am închipuit în vreme de nouă luni de zile şi m-am închegat în sînge, din sămînţă bărbătească, din tata Nicolae şi mama, soţia sa, [care] au fost însoţiţi de legea pravoslavnicei credinţe, care cu poftă şi dulceaţă trupească sărutîndu-se, s-au împreunat şi, după ce m-am născut, am tras aerul cel de obşte şi, asemenea pătimaş, precum şi născătorii mei, am căzut pe acest pămînt.

Glasul cel dintîi al ieşirii întru această lume, precum şi al tuturor celorlalţi, mi a fost plînsul. Şi, în scutece înfăşat, am fost hrănit cu lapte, din ţîţele maicii mele şi de către dînsa cu îngrijiri [am fost] păzit şi povăţuit. Pentru că este foarte bine ştiut cum că nici un împărat nu a avut alt început al naşterii, ci una este intrarea în viaţă în lumea aceasta şi asemenea este şi ieşirea de aici – prin moarte, măcar deşi cu felurite chipuri.

2. Născătorii mei cei trupeşti au fost amîndoi pravoslavnici şi, din nepovestită milă şi rînduiala preabunului Dumnezeu – tatăl meu, Nicolae Nan, a fost hirotonit diacon pentru satul Lungani, ce este la ţinutul Cărligăturii, în pămîntul Moldaviei, unde sînt şi născut eu, în anul 1820, la patru zile ale lunii lui iulie. Din dumnezeiescul botez am fost numit Andrei, după numele Sfîntului Ierarh Andrei Criteanul şi al primitorilor mei din scăldătoare a botezului.

3. Deci după ce, prin voia şi iconomia preabunului Dumnezeu, am deschis eu, ticălosul, mai întîi, precum am zis, pîntecele maicii mele, apoi s-au mai născut un frate mie, care din Sfîntul Botez s-a numit Gheorghe, şi o soră, care s a numit Anastasia, şi s-au mai născut încă trei prunci, dar fiind eu nevîrstnic şi încă şi prost, şi ei luaţi fiind de Dumnezeu în vîrstă pruncească, nu-i ţin minte cum s-au numit din Sfîntul Botez.

4. Rînduit fiind, între acestea, tatăl meu în anul 1829 la satul Brăieşti, întru acelaşi ţinut al Cărligăturii, şi hirotonindu-se preot de mitropolitul Veniamin Costache în biserica mitropoliei Iaşi, la 29 de zile ale lunii lui august, apoi întru acelaşi an, după ce ne-am mutat în satul Brăieşti, în zilele lunii lui octombrie, maică mea, Maria, s-a mutat către Domnul şi s-a îngropat lîngă biserica de acolo, aproape de strana stîngă, care sfîntă biserică este întru cinstea Sfinţilor mai Marilor Voievozi fără de trupuri.

Iar tătăl meu pe mine m-a dat la şcoala sătească, în satul Lungani, la un dascăl, anume Theodor, fiindcă, în vreme cît trăia, maică mea mă învăţa ea, pentru că ştia bine carte şi cîntări. Şi cînd ne culcam noi, copiii, ea ne cînta în limba grecească: „axion”, pînă ce adormeam. Iară tatăl meu, acum rămas văduv şi cu trebuinţele duhovniceşti ale norodului acelui sat însărcinat, nu avea vreme să caute a ne învăţa pe noi carte, însă, ca un părinte născător al nostru, se îngrijea.

5. Ocîrmuind el, ca un părinte şi păstor duhovnicesc, pe acel norod al lui Dumnezeu dintru acest sat, pînă în anul 1831, atunci, la 20 de zile ale lunii lui ianuarie, a venit călare pe cal în satul Lungani şi, primblîndu-se prin mijlocul şcolii, printre copiii ce învăţau, şi vorbind cu dascălul Theodor şi cam zîmbindu-se, cînd a trecut pe lîngă mine, mi-a zis întru auzul tuturor celor ce erau de faţă: „Andrei, tu sîmbătă să vii acasă numaidecît, că eu duminică seara am să mor”. Iară dascălul Theodor a început a-l întreba, zicînd: „Nănaşule, da de unde ştii că ai să mori?” Şi el a răspuns, zicînd: „Am găsit scris întru o carte la Caraiman despre aceasta”. Şi i-a hotărît dascălului să mă trimiţă atunce acasă. Iar eu zicînd că mă tem să merg singur, el a zis: „Vino cu Dimitrie, vărul tău”. Aceasta zicînd, cam lăcrămînd, a ieşit din şcoală şi, încălecînd pe cal, s-a dus.

Eu, urmînd poruncii părinteşti, sîmbătă m-am dus în Brăieşti. Şi cînd m-am apropiat de casă, am văzut în ogradă raclă de îngropare făcută şi pe căpacul ei zugrăvit închipuire de epitrahir. Un argat al nostru, anume Panteleimon, a început a-mi spune cum că tatăl meu este foarte bolnav şi că întru acea săptămînă a împărţit multă milostenie din vite, stupi, pîine, fîn şi altele şi că tot spune că are să moară duminică seara. Deci, intrînd eu în casă, m-a blagoslovit şi m-a sărutat şi, ca un părinte, mult m-a sfătuit, mîngîindu-mă, plîngînd şi eu şi el.

Însă, după ce a înserat, a început a vedea năluciri diavoleşti şi, oareşicum oţărîndu-se, se uita grozav spre uşa casei şi striga: „Ce caută ţiganii aicea, şi cioarele, şi corbii?” Şi, fiindcă slăbise tare cu trupul şi nu putea singur a să purta, a zis: „Duceţi-mă să-i alung!” Luîndu-l, cei ce se aflau în casă l-au dus lîngă uşa casei unde se cerea el şi acolo a început cu băţul a bate prin ungheriuri şi pe după sobă şi a răcni cu grozav glas, zicînd: „Fugiţi de aicea, că nu aveţi ce căuta, blestemaţilor!” Şi de la o vreme a început a zice: „Ha! I-am alungat afară, duceţi-mă pe pat!” Şi, dus fiind şi şezînd cu faţa în sus, şi arătîndu-se vesel, a început a grăi aşa: „Iată ce hulubi frumoşi!” Şi mi-au zis mie: „Andrei, dă-mi icoana Sfîntului Nicolae, că tare frumoşi hulubi sînt pe pervazul ei”. Suindu-mă pe pat şi pogorînd eu icoana aceea de pe perete şi ducînd-o înaintea lui, a început a o săruta cu mare dragoste şi cu lacrimi pe deasupra chivoţălului. După ce a sărutat-o, m-a trimis de o am aşezat în biserică.

Întru acea noapte a trimis de a poftit şi a rugat pe alt preot, tot Nicolae cu numele, care îi era tovarăş la biserică întru acelaşi sat şi pe alţi preoţi de prin satele Albeşti, Scorţeşti şi Goieşti, ce sînt megieşite cu Brăieştii, de au venit şi i-au săvîrşit asupra-i rînduiala tainei Sfîntului Maslu şi-l au mărturisit şi l-au împărtăşit cu preasfintele şi de viaţă făcătoarele ale lui Hristos Taine şi i-a rugat pe toţi ca să vie şi la îngroparea lui întru aceeaşi zi, duminică, la 26 de zile ale lunii lui ianuarie.

După amiază zi a chemat pe un argat, anume Panteleimon, şi i a zis aşa: „Du te degrabă la satul Albeşti, la preot, şi acolo vei afla pe un preot, anume Grigorie de la munţii de sus, înhămînd caii să pornească spre a sa casă şi i spune aşa: Părintele Nicolaie Nan, de la satul Brăieşti, zice cum că nu v aţi văzut de cînd eraţi copii la şcoală în Tîrgul Roman. Şi, fiindcă este bolnav şi aproape de a muri, se roagă ca numaidecît să mergi să vă sărutaţi amîndoi, că vă aşteaptă”. Şi cînd a ajuns argatul acolo, l-a aflat cu adevărat pe acest preot înhămînd caii şi spunîndu i cele zise de tatăl meu, [şi] a venit cam tîrziu, întru aceeaşi seară. Şi îndată cum s-a văzut cu tatăl meu şi s-au iertat şi s -au sărutat amîndoi, aflîndu-se îmbrăţişaţi, şi a dat tatăl meu cu mare linişte sufletul în mîinile preabunului Dumnezeu, Ziditorului său. Şi după a lui mai dinainte hotărîre a fost îngropat în rînduiala preoţească îmbrăcat, la picioarele maicii mele.

La îngropare au fost acei preoţi pe carii îi rugase însuşi, precum am zis, şi alţii care au voit, şi fratele său cel mai mare, preotul Iacob din satul Lungani, şi alt preot, Dimitrie, tot din Lungani, cu fiul său, diaconul Ioan, şi acel preot Grigorie, despre care am pomenit mai sus, care atuncea era preot în satul Topoliţa, ce se mărgineşte cu satul Onci, iară în urmă aflîndu se protoiereu de ţinutul Neamţului, în Tîrgul Neamţului. [Acesta] cînd venea la mănăstire, povestea cu lacrimi preacuviosului arhimandrit şi stareţ al mănăstirilor noastre şi altor părinţi despre acest fericit sfîrşit al tatălui meu.

23 Responses to Un monument al literaturii române restituit din arhivele KGB

 1. Iuliana spune:

  Fragmentul este minunat, Parinte, iar cartea toata abia astept sa o citesc. Ferice de cei ce impreuna petrec cu batranii si sfintitii nostri inaintasi! Ferice de noi, ca avem inca bucuria de a-i cunoaste, prin marturiile scrise ce le-au lasat! Slava lui Dumnezeu! Care sa miluiasca neamul nostru si sa-l intoarca la credinta si la traditia adevarata.

 2. carti ortodoxe spune:

  Atunci bietul Stareţ nu s-a răbdat până ce nu l-a întrebat şi aceasta:

  “Dar cu ce luptaţi voi mai mult pe călugării din veacul acesta?”

  “Toată osârdia noastră de acum este ca să îndepărtăm pe monahi şi pe monahii de la îndeletnicirile cele duovniceşti şi mai ales ne sârguim ca să-i dezbărăm de la citirea cărţilor sfinte!

  Căci nimic nu aţâţă mai mult pe călugări contra noastră ca citirea pe afumatele celea de cărţi! De aceea şi noi ne străduim în tot chipul ca să-i depărtăm pe călugări de la năravul cititului, dându-le de lucru la altele şi încurcându-i cu tot felul de griji pe la metoace, cu viile şi grădinile, cu pescuitul, cu vânzarea vinului; iar în Mânăstire cu creşterea copiilor şi cu găzduitul mirenilor, cari petrec vara la aer.

  Toţi aceia cari se încurcă cu acestea sunt prinşi de noi ca şi muştele în pânza de păianjen. Ei ne slujesc întru toate nouă. Până nu vom vedea ori părăsite cu desăvârşire, ori arse vechiturile acelea de cărţi, noi nu ne putem linişti! Ele sunt totdeauna ca nişte bolduri ascuţite împotriva noastră!”
  …………….
  povestea intreaga aici http://sfioaniacobhozevitul.iblog.my/partea2_cuprins/p2_057_vedenie_ucenic/

 3. Eugen spune:

  Parinte, este frumos textul…., dar as vrea sa va intreb ceva ce nu are legatura cu asta, dar de actualitate: din ce ati auzit dvs. si dupa cum cantariti, oare sa primim vaccinul impotriva gripe noi sau nu?

 4. leo spune:

  Cand eram copil si mergeam cu colindul la tara la bunici,auzeam multe intamplari de acest gen povestite de ai mei. Nu mai retin amanunte, dar stiu ca erau batrani care stiau cand o sa moara. Bunica mea a vorbit cu unele rude decedate cu catva timp inainte sa moara. Batranii aceia aveau o seninatate inaintea mortii capatata in urma vietii evlavioase pe care o duceau. Nu cred ca in zilele noastre se mai intampla asa ceva, decat foarte rar. Minunati au fost strabunii nostrii, de mici tineau posturile, nu lipseau de la biserica, faceau cateodata cu schimbul,
  se rugau regulat, aveau asa de mare evlavie incat aveau tacamuri separate pe perioada postului, nu au avut salariu si nici televizor, nu s-au dus niciodata la doctor,dar n-au mancat niciodata salam sau alte preparate din comert, taiau o gaina numai cand aveau musafiri, aveau cel mult 2, 4 clase, dar acolo am auzit prima data rugaciune inimii, dar nu stiam ce este, singurele carti din casa erau biblia si istoria romanilor originala, in care scria ca Stefan cel Mare i-a invins pe turci cu ajutorul Sf. Gheorghe care s-a desprins din icoana, dupa doua ore de rugaciune ale binecredinciosului voievod. Eram fericit, dar nu-mi dadeam seama atunci, pentru ca nu traisem altfel. Nu am mai trait acel rai de atunci. De ce oare? Cred ca din cauza ca nu am simplitatea lor! si inca ceva!Ferice de preotii care au fost in acel sat.

 5. Mihnea Georgescu spune:

  Ai acces la Arhivele KGB? 😉

 6. Ina spune:

  Ca parinte inca de cand am citit primele randuri, m-am gandit cu bucurie ca am gasit 3 materii de scoala predate astazi fals, insa explicate aici simplu si firesc, asa cum de altfel sunt ele. Ma refer la Biologie, la Religie si la Stiinta sanatatii:

  „om sînt şi eu – muritor, asemenea tuturor celor din neamul lui Adam, omul cel dintîi, zidit cu mîna lui Dumnezeu din pămînt şi cu voia lui Dumnezeu în pîntecele maicii mele, Maria, m-am închipuit în vreme de nouă luni de zile şi m-am închegat în sînge, din sămînţă bărbătească, din tata Nicolae şi mama, soţia sa, [care] au fost însoţiţi de legea pravoslavnicei credinţe, care cu poftă şi dulceaţă trupească sărutîndu-se, s-au împreunat şi, după ce m-am născut, am tras aerul cel de obşte şi, asemenea pătimaş, precum şi născătorii mei, am căzut pe acest pămînt.”

  Multumim parinte. Peste ani v.a fi carte interzisa, ptr prea multa simplitate si intelegere de percepere a Creatiei.

  Doamne ajuta

 7. Ina spune:

  Eugen, de ce sa intrebam de la parinte, ceea ce stim si noi deja?

  Subiectul este supra discutat si noi tot mai surzi. Se cauta panica si rarirea randurilor noastre.

  http://nuvaccinurilor.blogspot.com/2009/08/vaccinul-e-mai-periculos-decit-virusul.html

  Putem citi tot ce este pe urmatorul blog, fara grija de a ne insela. E unul din putinele bloguri care ne mai spun adevarul in totalitate:

  http://www.razbointrucuvant.ro/recomandari/2009/11/07/kafka-porcina-frate-datori-vanduti-fara-guvern-fara-bani-de-salarii-pensii-si-medicamente-cumparam-vaccinuri-de-la-glaxo-stiri-6-nov-2009/

 8. Eugen spune:

  Asa sa fie oare, Ina? Din cate vad parintele Bastovoi tace…eu unul am incredere in discernamantul sau…, citesc blogurile de mai sus zilnic, insa nu stiu cata dreptate sa le dau…, eu unul vad 3 pozitii: a teoriei conspiratiei, a unor medici, micorobiologi etc. care adopta o pozitie de mijloc si a mass-mediei care ca de obicei, zic eu, exagereaza… Pe care sa o mai cred? Si nu intreb de dragul intrebarii…, am o fetita si se pare ca in curand va trebui sa o las sa fie vaccinata…, dar, sa fac asta, oare? Daca nu o las si se imbolnaveste iar apoi se intampla ceva rau, nu o sa ma gandesc toata viata ca am fost un iresponsabil?

 9. blogcatalin spune:

  Felicitari pentru blog parinte.Sunteti un om minunat si admir lupta domniei voastre.Sanatate multa si Doamne Ajuta…

 10. mihai g spune:

  Eugen,

  cauta pe internet declaratiile spectaculoase ale acestui Streinu Cercel de acum cativa ani, cand era in voga o alta „pandemie”, cea aviara.

  Vezi ce previziuni sumbre emitea acest idiot (scenarii cu milioane de romani morti). Nu stiu cate vaccinuri a reusit sa impuna atunci, dar sunt convins ca si gripa aviara a fost o mare afacere (vezi asa zisele filtre care s-au instalat pe principalele drumuri, unde masinile erau „dezinfectate” cu apa chioara si eventual ceva sapun; ori celelalte masuri aberante care s-au luat).

  Probabil ca vrea sa realizeze acum ce nu a putut realiza in urma cu cativa ani; sa dea lovitura adica. In mod sigur ii vor reveni si acestui lingau ceva firmituri.

  Esti ingrijorat pentru viitorul ficei tale, este firesc. Dar ce vei face in cazul in care acest vaccin ii va distruge viata ? (si acest lucru este posibil, bineintales).
  O sa il cauti atunci pe Cercel sa-i dai cu ceva in cap ? Pentru ca daca nu, se cheama ca esti nesincer cu tine si las.

  Si apoi gandeste-te si la faptul ca Romania este deja o tara VANDUTA, ceea ce ii face pe copiii nostri aproape niste sclavi…si poate ca asta vor si ajunge…si totusi EI nu se potolesc, tot mai risipesc si risipesc si risipesc si bineintales ca vor face la fel in continuare.

  Asta daca nu incetam sa ne mai temem si punem piciorul in prag.

  Toate cele bune.

 11. Ina spune:

  Eugen si eu am copii si nu am sa-i mai vaccinez DELOC, indiferent de cat de bune ar deveni vaccinurile ptr ca trecem o perioada in care au mai ramas putine cadre medicale in care putem avea incredere si care sa poata faca si cercetare in acelasi timp.

  Bine, te temi si e normal, insa sufletul tau atunci cand stai la rugaciune, ce-ti spune? E panica in jur si asta e abia inceputul.

  PS: Ar trebui parintele Savatie sa ne dea sfaturi medicale? Fiecare dintre noi are un duhovnic. Discutand cu el problema si frica asta s-ar putea sa intelegem daca frica noastra este de la vaccin sau de la altceva.

  Doamne ajuta

 12. Neincrezut spune:

  Asa ar trebui sa fie intreaga lume, sa se roage tatal pentru copil, copilul pentru tata. Eu ma uit la parintii mei, nu ca judecata, sunt profesori in Basarabia, merg cu aceeasi tragere de inima la bisericile ortodoxe, dar si la cele catolice. Si chiar daca noi copiii, viitori parinti, o sa incercam sa ne schimbam copiii, exista mass-media precum si gastile care au o importanta mai mare in viata copiilor decat parintii. O spun din proprie experienta. Cine este basarabean o sa inteleaga, cred totusi ca si in Romania este aceeasi viata. Incercand sa-l ocrotesti el spune ca il privezi de binele pe care il merita.
  Urasc Uniunea European, si Democratia (demonocratia) si tot valul de libertinaj pe care ni l-a adus.
  Am ajuns sa ne detestam valorile tarii, personale, ale parintilor, iar bunatatea este privita ca o naivitate.

 13. Neincrezut spune:

  Acu 20 de ani a picat zidul berlinului, acelasi zid creat de prut, intre Romania si Basarabia. Diferenta dintre ccele doua germanii inca nu a disparut, ei ii vad pe cei din germania de est ca pe rudele sarace.
  Mai avem de daramat un zid, poate cel mai important „Zidul plangerii”- ca sa nu mai planga nemurile din cauza evreilor

 14. Neincrezut spune:

  Uitativa cine l-a ajutat pe Gorbaciov: In URSS, Soros l-a cunoscut si a devenit mentorul lui Mihail Gorbaciov iar numerosi tineri sovietici au luat calea burselor sale si au ajuns in Occident.
  Deci multi tineri rusi sunt formati in scolile masonice

 15. Neincrezut spune:

  Cum zicea profesorul Osipov, nu ca asi vrea sa ofensez pe catolici dar, sa deschida bine ochii, caci trasura lor are un vizitiu mason, adica …:
  http://saccsiv.wordpress.com/2009/10/31/vaticanul-incotro-spre-noua-ordine-mondiala/

 16. Veronica spune:

  Nadejde!
  Totul este sa avem nadejde in Dumnezeu, sa luptam pentru libertatea noastra. Din totdeauna au existat aceste forme de reducere in masa a populatiei lumii! In trecut au fost razboaie, boli cumplite care au decimat milioane de oameni! Asa se procedeaza si acum, se spune chipurile ca s-a scapat un virus din laborator, aiurea! E o chestiune voita, se pare ca suntem prea multi pe planeta PAMINT! Nadejdea sa ne fie in Dumnezeu, in nimic altceva!
  Sa-l urmam pe Domnul nostru Iisus Hristos, Care este Calea, Adevarul si Viata! Doamne ajuta!

 17. Neincrezut vs Antidemocratie spune:

  Lupta se duce si in continuare, se duce un razboi crunt, de data aceasta este un razboi nevazut si este pentru sufletul omului.

 18. Ina spune:

  Da, tot timpul a fost un razboi nevazut. Nu mai tin minte ce parinte spunea ca diavolul ar putea distruge lumea intr-o clipa, dar are nevoie de mana omului…

  Ati vazut ca gripa porcina (si orice alt fel de gripa se poate opri)??? Cand sunt alegeri, virusul nu-si mai face efectul. Vedeti Ucraina.

  http://www.realitatea.net/s-a-sfarsit-pandemia-de-gripa-noua-din-ucraina–cel-putin-de-dragul-alegerilor_661627.html

  Vrem alegeri, ca sa scapam nitel de „gripa porcina” 🙂

 19. Neincrezut vs Antidemocratie spune:

  NU stiu cine era in realitate dar, a suferit pentru noi. Nu distrugeti frumusetea de tara. Prin astfel de oameni se poate intelege ca trebuie sa fim uniti in Basarabia noastra mica.
  Azi se împlinesc 9 ani de la moartea lui Gheorghe Ghimpu. VEZI AICI VIDEO: http://www.unimedia.md/?mod=news&id=14451

 20. Neincrezut vs Antidemocratie spune:

  Am citit in ultimul numar din FORMULA AS, despre pr. Rafail Noica. Impresionanta realizare, ca sa stai in pustnicie, in muntii apuseni. Totusi, ma gandesc la cuvintele pr. Iustin „Este vremea propovaduirii”. Pr. Noica ar trebui sa ne sustna pe noi pacatosii, nu sa stea zavorat, asa gandesc eu. Pai, sunt doar cativa parinti care sunt impotriva noului sistem, avem nevoie de exepmle, de acele exemple de care comunismul ne-a privat si pe care capitalismul nu cred ca ii poate forma.

 21. Ina spune:

  „Pr. Noica ar trebui sa ne sustna pe noi pacatosii, nu sa stea zavorat, asa gandesc eu.”

  Si noi sa ne rugam pentru parintii nostri.

  Cred ca parintele Iustin nu s-a referit la unul ca p Noica ci la cei care ne propovaduiesc in biserici. Aceia au cuvantul la fiecare predica..

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: