Nicolae Paulescu: Cele două talmuduri şi gîlceava traducerilor

untitledUrmărind comentariile la fragmentul despre camătă, fraudă şi jurămîntul fals în Talmud, am fost plăcut surprins să-i am oaspeţi pe acest blog pe unii comentatori care s-au situat pe o poziţie diferită de cea a savantului Paulescu. Deocamdată, argumentele lor nu m-au convins, dar au reuşit să stîrnească discuţii interesante. Deoarece nu este domeniul meu forte, îl voi lăsa pe Nicolae Paulescu să se apere el însuşi de acuzaţiile cum că citatele talmudice folosite de el nu sînt autentice.

PS: în special mi-au atras atenţia intervenţiile lui 666, căruia doresc să-i răspund cu o întrebare. Mama mea ar dori să afle mai multe despre tatăl ei şi bunicul meu, Feodor Sadovici, care a fost preot în satul Recea de lîngă Bălţi, arestat de miliţia lui Stalin şi mort în 1959, la vîrsta de 37 de ani. Arhivele de stat au fost distruse în mare parte la Chişinău. N-ar putea fi găsit în arhivele voastre? (S.B.)

Sunt două Talmuduri: unul, numit Talmudul din Ierusalim (Talmud Jeruşalmi), care a fost scris în Palestina, probabil în Tiberiada, pe la anul 380 [1] după Hristos; şi celălalt, numit Talmudul din Babilon (Talmud Babli) care a fost redactat în Babilonia şi isprăvit către sfârşitul secolului VI.

Dar, Talmudul din Babilon a fost, mai târziu, amplificat prin comentarii, făcute de hahamii din Evul Mediu.

Aşa, MOISE MAIMONIDE, rabin din secolul al XII-lea, a scris un extract din Talmud şi a numit lucrarea sa, Iad Hacazaca (mână tare).

RACHI, haham din Troyes şi, în urma lui, mai mulţi rabini francezi, din veacurile al XII-lea şi al XIII-lea, – au redactat nişte glose talmudice, numite Tosafot (adiţiuni), de unde se trage şi numele de Tosafişti, sub care sunt cunoscuţi.

IOSEF KARO, haham spaniol, din secolul al XVI-lea, care a locuit câtăva vreme la Nicopol şi la Constantinopol, a publicat în 1567, Şulhan-Aruk (masă pusă), în care „toate legile religioase şi civile ale iudeilor sunt clasate în ordinea subiectelor” [2] . Acest fel de Cod talmudic se adresează tuturor ovreilor.

Josef Karo, după ce a analizat şi rezumat opiniile emise de toţi predecesorii săi, ne dădu Şulhan-Aruk: care fu adoptat de totalitatea israeliţilor, drept cod de religie [3] .

Astăzi, acest cod formează şi o carte didactică pentru toate şcolile ovreieşti din lumea întreagă.

BARTOLOCCI, unul din oamenii cei mai adânc cunoscători ai afacerilor ebraice, fixează, – în Bibliotheca Rabbinica, – terminarea definitivă a Talmudului, la sfârşitul secolului al XVI-lea” [4] .

Pentru ca să ştim ce este Talmudul, ne-am procurat Talmudul din Jerusalim, care a fost tradus în franţuzeşte de MOISE SCHWAB [5] .

L-am citit cu atenţie şi n-am găsit într-însul decât nişte interminabile discuţii, de cele mai multe ori copilăreşti şi ridicole, cu chiţibuşuri meschine [6] , azvârlite, cum zice un autor ovrei [7] , într-o „sălbatică neorânduială”.

Dar Talmudul de care se servesc jidovii, este Talmudul din Babilon.

Într-adevăr. „Talmudul babilonic… fu primit de întregul Israel” [8] .

„Talmudul din Babilon,… a fost singurul adoptat de Sinagogă, pe când Talmudul din Ierusalim… a fost neglijat de doctorii şi de copiştii Evului Mediu” [9] .

Or, Talmudul din Babilon, în ediţiile vechi, – de exemplu, în cea din Veneţia, din 1520 şi în cea din Amsterdam, din 1600, – conţine numeroase pasaje care se refera la patimile de proprietate şi de dominaţie.

În ediţiile mai recente, aceste pasaje, – care sunt pline de ură împotriva a tot ce nu e jidov, – au fost înlocuite prin cercuri sau prin linii în alb. Într-adevăr, un Sinod ovreiesc ţinut în Polonia în 1631, a prescris ca în viitor, asemenea pasaje să nu mai fie imprimate, ci să fie spuse prin grai în şcoli [10] .

Dar aceste pasaje au fost traduse, de mai multe ori, fie de hahamii convertiţi la creştinism, fie de orientalişti sau de profesori de limba ebraică, ne-ovrei, – ca bunăoară de WAGENSEII, de DANZ, de EISENMENGER şi mai de curând de Dr. AUGUST ROHLING, profesor la Universitatea din Praga.

Vom împrumuta lucrării acestui din urmă savant [11] pasajele talmudice care ne interesează, – pentru ca să le supunem criticii biologice.

Jidanii au căutat, întotdeauna, să ascundă secretele criminale ale legislaţiei lor.

De câte ori a vrut cineva să tragă vălul care acoperă mârşăvia Talmudului, a dezlănţuit imediat ura cea mai cumplită a jidovilor, care au tăgăduit exactitatea traducerii şi au încercat, prin toate mijloacele posibile, să se răzbune împotriva traducătorului [12] .

Astfel, când în 1700, orientalistul EISENMENGER, după un studiu de 20 de ani, publică traducerea unei părţi din Talmud, în cartea sa Iudaismul descoperit, jidovimea scoase un răget de turbare.

Ovreii încercară mai întâi să confişte această carte. Dar, neputând, ei oferiră autorului 10.000 de taleri, pentru ca să-şi retragă scrierea.

Frederic I, regele Prusiei, căruia se adresară în urmă hahamii, – calomniind pe EISENMENGER şi acuzându-l că este un falsificator, – însărcină Universităţile din Giessen, din Heidelberg şi din Meinz, să caute dacă, într-adevăr, erau pasaje rău citate sau falsificate, în lucrarea acestui savant.

Însă traducerea lui EISENMENGER şi citatele lui au fost în unanimitate declarate autentice, şi hahamii, – nemaiputând să mintă în faţa a trei Universităţi, – au fost siliţi să le confirme în mod solemn [13] .

Dar asupra nici unuia dintre traducătorii Talmudului, jidănimea nu s-a îndârjit cu atâta furie ca asupra celebrului orientalist ROHLING. Toată haita presei ovreieşti s-a năpustit asupra lui, numindu-l: bârfitorul nevinovaţilor, apostolul obscurantismului şi ameninţându-l cu nimicirea morală.

Totuşi ROHLING nu s-a lăsat intimidat şi sfârşeşte astfel prefaţa ediţiei a 4-a a lucrării sale: „Pentru ca să ştie Iuda că nu tratăm cu uşurinţă cărţile sale „sfinte”, ne obligăm bucuros să-i plătim suma de 1.000 de taleri, dacă Societatea orientală germană va judeca, citatele noastre ca invenţii sau ca falsităţi” [14] .

O scenă identică s-a petrecut când cu publicarea unei traduceri a Şulhan-Aruk-u-lui.

În 1883, a apărut o carte: Judenspiegel im Lichte der Wahrheit (Oglinda ovreiului la lumina adevărului), – al cărei autor s-a ascuns sub pseudonimul Dr. JUSTUS, – şi care conţine o sută de legi traduse din Şulhan-Aruk.

Jidovii, înfuriaţi, acuzară pe un redactor al „Mercurului Westfaliei”, care fu târât în faţa tribunalelor, ca plastograf.

La proces, profesorul Dr. ECKER fu chemat ca expert şi fu silit să examineze amănunţit cele o sută de legi din Judenspiegel.

În concluzia sa, savantul orientalist numeşte aceste legi infame” şi raportul său a avut, ca urmare, achitarea acuzatului.

Înainte de a întreprinde studiul critic al prescripţiilor talmudice, să ne întrebăm ce valoare are, pentru ovrei, Talmudul Babilonulul;

Hahamii prezintă acest Talmud ca fiind o carte sfântă, emanată din inspiraţia divină, şi mai importanta chiar decât Biblia [15] .

Şi, într-adevăr, citim în Talmud:

„Biblia se aseamănă cu apa; Mişna cu vinul; iar Ghemara cu vinul care are o aromă parfumată” [16] .

„Cel ce citeşte Biblia, fără Mişna şi Ghemara, este ca şi cum n-ar avea Dumnezeu [17] .

„Păcatele contra Talmudului sunt mai grave ca păcatele contra Bibliei” [18] .

„Cel ce dispreţuieşte cuvintele hahamilor merită moarte” [19] .

„Marele rabin Menachem zice că însuşi Dumnezeu consultă pe hahamii de pe Pământ, dacă se întâmplă, în cer, vreo neînţelegere asupra legilor” [20] .

„Cuvintele hahamilor sunt cuvintele Dumnezeului viu” [21] .

MAIMONIDE vorbeşte despre Talmud în chipul următor:

„Tot ce conţine Ghemara din Babilon este obligator pentru orice ovrei,… căci cuprinsul Ghemarei a fost, în întregime, aprobat de tot Israelul” [22] .

Acelaşi haham adaugă:

„Cei ce calcă învăţăturile Scribilor, trebuie să fie mai aspru pedepsiţi ca cei ce violează legea lui Moise. Călcătorul legii lui Moise poate fi iertat, însă violatorul preceptelor hahamilor, trebuie să fie pedepsit cu moartea…

Primul venit dintre credincioşi trebuie să omoare pe ovreiul care tăgăduieşte tradiţia Rabinilor… Nici martori, nici dojeni prealabile, nici judecători nu sunt trebuincioşi. Cine îndeplineşte această execuţie are meritul unei fapte bune” [23] .

Iată, de altfel, ce zic despre Talmud ovreii de azi:

„Cu cât Creştinismul, întinzându-se, deschise largul său sân, naţiilor păgâne, – cu atât Judaismul trebui să se închidă în el însuşi, să se strângă cu o grijă geloasă şi să înmulţească practicele şi observările din fiecare zi, din fiecare ceas.

Astfel se sapă mai adânc prăpastia care despărţea Judaismul de Creştinism şi de păgâni… Atunci se văzu acest fenomen straniu şi unic în istorie, adică un popor, risipit în cele patru colţuri ale lumii, dar totuşi rămânând unul, – o naţie fără patrie, dar fiind pururea vie. O carte săvârşi aceasta minune, – Talmudul” [24] .

Judaismul îşi are expresia în Talmud de care nu este depărtat ca inspiraţie sau împuţinat ca un ecou, – fiind exact locaşul unde s-a încarnat, unde a luat formă, pentru a intra, din abstracţie, în domeniul lucrurilor reale.

Studiul Judaismului este acel al Talmudului, – precum studiul Talmudului este acel al Judaismului.

A vrea să explici pe unul, fără să explici pe celalalt, este o tentativă himerică. Sunt două lucruri nedespărţite, sau mai bine zis, un singur şi acelaşi lucru” [25] .

„Talmudul fu primit, încă de la apariţia sa, ca expresia adevărată şi sinceră a legii tradiţionale. Numeroase şcoli, în care Talmudul fu obiectul studiului celui mai respectuos, se iviră deodată în Orient şi în Occident. Opera, răsărită pe malul Eufratului, fu într-o clipă în mâinile ovreilor care locuiau pe malurile Rinului, ale Dunărei şi ale Vistulei” [26] .

„Studiul zilnic al Talmudului, la ovrei, începea de la zece ani, pentru a se sfârşi cu viaţa” [27] .

„Cei ce se măgulesc, ca prin ajutorul Bibliei să cunoască religia noastră, sunt într-o desăvârşită greşeală… Cărţile talmudice sunt acelea care regulează viaţa religioasă a ovreiului, de la prima aspiraţie, până la ultimul suspin” [28] .

Iată acum ce zice, despre Talmud, un alt jidov, – haham convertit la creştinism:

„Talmudul este codul complet, civil şi religios, al Sinagogei… El este codul care regulează, până în momentul de faţă, purtarea ovreilor… şi pentru care ei profesează un respect religios, ce merge până la fanatism”. [29]

Prin urmare, Talmudul are o valoare enormă pentru ovrei. El este, – după propria lor mărturisire, – creatorul Judaismului de astăzi, el este codul ce regulează, până în momentul de faţă, conduita poporului lui Israel.

Se înţelege deci uşor, ce însemnătate prezintă, din punctul nostru de vedere, aceasta a doua legislaţie, ovreiască.

Prin urmare, vom căuta ce prescrie Talmudul în ceea ce priveşte patimile de proprietate şi de dominaţie.

N0TE:

1. A Darmesteter, Le Talmud, p. 385.

2. Idem, I. cit, p. 439.

3. M. Schwab, Le Talmud dejerusalem, Introd., p. LI.

4. Rupert, Biserica şi Sinagoga, p. 4, trad. română după L’Eglise et la Synagogue, 1859, Paris (Casterman édit).

5. Moise Schwab, Le Talmud de Jérusalem, 12, vol., 1871-1890.

6. Iată un exemplu, luat dintre mii: „De se găseşte în Templu o insectă moartă, Cohe-nul (preotul) poate s-o scoată afară, luând-o în brâul său, pentru ca să nu lase să stea acolo murdăria; – acesta este sfatul lui R. Johanan, b. Broca. R. Juda zice: trebuie s-o ia cu un cleşte de lemn”… (M Schwab, I. cit, Traité Erubin, T. IV, p. 305).

7. A. Darmesteter, I. cit, p. 387.

8. Drach, De l’harmonie entre l’Eglise et la Synagogue, T.I, p. 164,1844. Drach, este un rabin convertit care are asupra Talmudului toată competenţa cerută: Noi, – spune el, – care, după meserie, am profesat multă vreme Talmudul şi i-am explicat doctrina, după ce am urmat un curs special, în timp de ani îndelungaţi sub doctorii israeliţi, cei mai renumiţi din acest secol… vom vorbi în cunoştinţă de cauză şi cu nepărtinire”. (I. cit, p. 122).

9. A. Darmesteter, I. cit., p. 386.

10. Iată textul enciclicei acestui Sinod:
„De aceea, ordonăm, sub pedeapsă de excomunicare majoră, să nu se imprime nimic, în ediţiile viitoare ale Mişnei sau ale Ghemarei, care să privească, în bine sau în rău, actele lui Isus Nazarineanul. Poruncim, prin urmare, să se lase în alb, locurile în care e vorba de Isus Nazarineanul. Un cerc ca acesta O, pus în loc, va încunoştiinţa pe hahamii şi pe dascălii de şcoală, să înveţe pe tinerime aceste pasaje, numai prin viu grai. (Drach, I. cit, T. I, p. 167).

11. Prof Dr. August Rohling, Ovreiul talmudist, tradus în româneşte, după a patra ediţie germană, de S.R.I.S., şi I.P.P.; Budapesta, 1876. (Bibliot Academiei Române, A, 17660). Am confruntat această traducere, cu aceea ce se găseşte în cartea lui Chabauty (Les Juifs nos maîtres), şi care este făcută după un manuscris latinesc din secolul al XIII-lea: Extractiones de Talmud. Acest manuscris, – la redactarea căruia a colaborat Nicolas Donin, savant ovrei din La Rochelle, trecut la creştinism în 1236, – se găseşte la No. 16.558 al Bibliot. Naţionale din Paris, fol. 231.

12. Iată ce-l aşteaptă pe creştinul care îndrăzneşte să deschidă Talmudul şi să-i traducă grozăviile: „Un goi, care studiază legea, este demn de moarte”. (Talmud Babli. Traité Sanhédrin f. 59, c. 1. Vezi Rohling, I. cit, p. 94).

13. Rohling, I. Cit. p.l2.

14. Rohling. I. cit, Prefaţă, p. 21.
15. Rohling, I. cit, p. 31.

16. Talmud Babli. Trat Sophérim. f 13, col. 2 – Vezi Rohling, I. cit, p. 32.

17. Talmud Babli., Schaara Zed, f. 9 – Vezi Rohling, I. cit, p. 33.

18. Talmud Babli. Trat Sanhédrin. f. 88, c. 2 – Vezi Rohfltig, I. cit., p. 32.

19. Talmud Babli.. Trat. Erubin, f. 21, c. 2 – Vezi Rohling, I. cit, p. 32.

20. Ad Pent, p.28, f. 129, c. 3 – Vezi Rohling, I. Cit. p. 34.

21. Bechai, Ad. Pent, p. 44, f. 201, c. 41 – Vezi Rohling, I. cit, p. 34.

22. Maimonide, Iad Hacazaca. Discours préliminaire. – Vezi Drach, I cit., I, p. 164 şi 179. J Vezi şi Chabauty, Les Juifs nos Maitres, p. 185.

23. Maimonide, Traité des docteurs rebelles, c. III. p. 52. – Vezi Drach, Deuxieme lettre d’un rabbin converti, p. 332. – Vezi Chabauty, I. cit, p. 186.

24. A. Darmesteter, I. cit, p. 434.

25. A Darmesteter, I. cit, p. 416.

26. M. Schwab, I. cit, Introduction, p. XXXVII.

27. A Darmesteter, I. cit, p. 393.

28. Singer, Citat de Misfin, în Les Saints Lieux, T. III, p. 549 şi de A. Saubin, în Le Talmud, p.5.

29. Drach, I. cit, T. I, p. 164 – Vezi Mousseaux, Le Juif, c. IV, p. 87.

19 Responses to Nicolae Paulescu: Cele două talmuduri şi gîlceava traducerilor

 1. Cartea lui Paulescu o puteti descarca de aici (gratuit):

 2. […] Nicolae Paulescu: Cele două talmuduri şi gîlceava traducerilor […]

 3. Florin Pavel spune:

  Iertare, parinte Savatie,ca indraznesc sa ridic vocea, dar chiar ma uimeste cum probleme importante pentru ortodoxie sunt bagate sub pres pentru a face loc unor dispute academice paguboase. Departe de mine sa pun la indoiala cele scrise de o autoritate precum profesorul Paulescu, stiu prea bine ce este Talmudul babilonian (cine doreste sa sti mai mult sa caute pe youtube „talmud critic”).
  Dar acum, cand suntem pecetluiti ca vitele, cand ni se limiteaza libertatea folosind tehnologii utilizate pana acum pentru cei arestati la domiciliu, acum e vremea sa ne uitam in ograda evreilor?
  Va dati seama ce arsenal le furnizati inamicilor ortodoxiei? Ii si aud „o ceata de dezaxati antisemiti fanatici se opun progreselor stiintei din ura obscurantista impotriva libertatii omului”.
  Mulzam mult de ajutor.
  Mai bine ati chema crestinii sa vina dumninica pe Dealul Patriarhiei, la mitingul impotriva pasapoartelor biometrice.

  De ce ne intereseaza atat de mult Talmudul?
  Crestinul sa traiasca dupa cum ne spune Domnul in Biblie. Iar evreul dupa legea lui Moise.
  Si are cine sa ii judece pe fiecare.

 4. stefan spune:

  daca Talmudul a pregatit constiinta evreilor de mari conducatori ai lumii,…ar putea fi o explicatie referitoare la setea de a „incipui” pe ceilalti…

 5. Nomad spune:

  Savatie, uite ca a trecut timpul si nu am apucat sa-ti raspund:
  Nu sunt comunist, dar nici camatar. Profesez intr-un domeniu relativ apropiat de al tau de altfel si, desi apartin unei organizatii importante, nu cred ca detin astfel de informatii.
  Iarasi ma enervez. Daca ai o problema cu comunismul cearta-te cu Lenin si Stalin si apoi cu Marx.
  PS: Recent am fost in Chisinau si nu imi place deloc ce vad acolo. Sunteti in urma cu vreo 20 de ani iar limba rusa nu stiu, desi toti mafiotii care inca conduc tara incercau sa imi vorbeasca in rusa. Mafiotii aia nu erau evrei si nici masoni si nici catolici si nici romani. Puneti osul la treaba.

 6. ion adrian spune:

  @Nomad,
  Cum adica intr-un domeniu apropiat. Sa inteleg ca esti rabin?

 7. ion adrian spune:

  Daca sunteti interesati despre consecintele pe care le-a avut asupra vietii savantului acesta carte a sa cititi articolul:

  http://sitadeasa.wordpress.com/2007/11/30/ncpaulescu-spitalul-coranul-talmudul-cahalul-francmasoneria/

 8. ion adrian spune:

  Dl Tesu Solomonovici, nu-l ataca frontal pe Paulescu caci stie ca in romania asa ceva nu prea are efect desi si aici s-au gasit destui dar din ce v-am postat mai sus vedeti cum a fost pedepsit Paukescu ptr ce a scris.

  Uiti ce spune dl Tesu S. :

  Sute de ani dupa aceasta codificare talmudica, rabinul Hameiri, care a trait in sec. XIII, avertiza ca versetul „Tov se be-goim harog” (chiar si pe cel mai bun dintre goim ucide-l) se referea la popoarele pagane in mijlocul carora traiau in antichitate israelitii, si nu se aplica popoarelor printre care traiesc in prezent evreii. ”

  Si atunci intreb eu ; de ce bunica mea a auzit acest text incantat de evrei batrani (poate ca ai mai tineri nu mai erau preocupati la a treia a patra generatie de la exodul galitzian)pe care mi l-a transmis cam pocit sau pe care eu l-am retinut cam pocit si despre care stia doar ca ar fi un fel de blestem, deci nici ea nu stia exact ce auzise dar auzise si ata in sec XX si nu in sec 13 sau si mai demult?
  De ce daca erau prostii evreii nu i-au raspuns lui Paulescu nu oferindu-i un targ ci purtandu-se elegant omeneste si atunci poate ca Profesorul le-ar fi devenit un prieten?
  De ce? Din acelas motiv ptr care l-au repudiat pe Israel Shahak, Chomsky si inca destui altii care nu de nebuni au ajuns ei sa satisfaca acel canon abject denumit desigur tot intr-un concept talmudic : ura de sine evreiasca.
  Si cand intr-o discutie de un nivel destul de calm si cu dorinta in primul rand de aintelege un 666 un Clej, un Maier etc, etc ,etc, isi dau arama pe fata luindu-i ura pe dinainte cand intalnesc un adversar mai inteligent si mai abil decat ei, care cum naiba ca nu este iudeu, cum sa se poata asa ceva? si atunci dlor sunt cuprinsi de turbare, atunci deci ce sa credem?
  Daca nu ne lasam cumpoarati cum fac in prima faza, sa punem capul in nisip si sa credem discursul clonei pozitive a lui 666 care este Nomadul, sau sa ne riscam viata, caci dupa chestia scapata fara voie cu eutanasierea, nu mai cred ca este chiar o enormitate o astfel de ipoteza, de ingrijorare?

 9. ion adrian spune:

  Erata: Paulescu si nu Paukescu

 10. David Kneph spune:

  Ideea unitara a talmudului nu are nimic in comun cu fragmentele citate de N. Paulescu. Lectura acestor fragmente oripileaza constiinta firava a crestinului postmodern datorita ingorantei spirituale si culturale in care zace. Nu poti sa contrazici „camata, frauda si juramantul fals”, poti doar sa intelegi, sa cauti sa intelegi conditia evreului in cultura europeana, sa descoperi ce anume a determinat aparitia acestor „fragmente” intr-o lucrare de o intelepciune aparte. Relatia ancilara dintre ignoranta si religie se evidentiaza in mod deosebit in raporturile unor crestini cu alte religii. Cateva fragmente periferice ale talmudului sint neincetat folosite pentru a amplifica ura si antisemitismul intr-o societate subrezita de ortodoxia umanismelor crestine. Intodeauna mi-a fost greu sa inteleg cum poate comunica si subzista ortodxia cu antisemitismul.

  Pot intelege de ce fiecare autor crestin din primele secole de existenta a crestinismului a scris un tratat impotriva iudaismului, pot intelege si ierta pe cel ce greseste in mod inconstient… dar nu pot intelege unde a ramas „aproapele pierdut”.

  Talmudul inseamna cu totul altceva decat camata, furt si juramant fals. Un mic fragment din Talmud.

  Din intelepciunea Talmudului:

  Marele Caesar (imparatul romanilor) s-a hotarat intr-o zi sa il infrunte pe Dumnezeul evreilor. L-a chemat la sine pe Rabinul Ioshua ben Hanania si i-a spus: „Vreau sa Il vad pe Dumnezeul vostru!”

  „Nu poti sa vezi Prezenta Divina.”, i-a raspuns Rabinul Ioshua.

  „Deci asa!…”, a replicat Caesar. „Il voi vedea pe Dumnezeu! Trebuie sa Il vad pe Dumnezeu! Cer sa Il vad pe Dumnezeu!”

  Sperand sa il multumeasca totusi pe imparat, Rabinul Ioshua i-a spus lui Caesar sa se intoarca si sa priveasca direct spre soare.

  „Uita-te la Soare.”, i-a spus Ioshua.

  „Nu pot”, a raspuns Caesar. „Este prea stralucitor…”

  „Ei bine, Soarele este numai unul din slujitorii lui Dumnezeu in Univers. Daca nu poti sa te uiti la Soare, Mare Caesar, atunci cum ai vrea sa poti sa te uiti direct la Dumnezeu?”

  „Bine atunci”, a raspuns Caesar, „voi pregati o mare petrecere pentru Dumnezeul vostru. Invita-l pe Dumnezeu sa vina.”

  Rabinul Ioshua i-a raspuns simplu: „Este imposibil. Un astfel de lucru pur si simplu nu se poate…”

  „De ce?”, a intrebat Caesar.

  „Pentru ca escorta lui Dumnezeu este prea numeroasa”

  „Voi pregati petrecerea oricum.”, a replicat imparatul.

  Caesar a pus la cale un extraordinar banchet pe malul marii si timp de sase luni servitorii lui au lucrat din rasputeri. Insa chiar inainte de a incepe petrecerea, un vant puternic a distrus toate cele pregatite si le-a aruncat in mare. Apoi, timp de inca sase luni, servitorii lui Caesar au trudit, pregatind un al doilea banchet. Si de asemenea, in ziua in care totul trebuia sa fie gata, o ploaie torentiala a venit, aruncand totul din nou in mare.

  „Ce se intampla?”, a intrebat imparatul.

  Si Rabinul Ioshua i-a explicat ca vantul si ploaia nu sunt decat parte din escorta lui Dumnezeu, cei care matura si stropesc pamantul inaintea Sa. Caesar a ascultat cu atentie si a inteles intr-un final ca nu va putea niciodata sa Il vada pe Dumnezeu.

  – Talmud, Hulin 59b

 11. savatie spune:

  Multumesc David pentru interventia responsabila si impaciuitoare. E frumos si pasajul din Talmud. Dar mai aproape imi sint intelepciunile lui Solomon sau ale lui Isus Navi. Esti binevenit oricind cu astfel de comentarii.

 12. ion adrian spune:

  @David Kneph,
  Asa este cum spune parintele Savatie . Si adaug si eu: daca acele pasaje din Talmudul Babiloneean, atat de intoarse pe toate partile si defavorabile evreilor ar fi luate si explicte in context, in cauzalitatea timpurilor, in efectul si consideratia care li se dau azi, tinand cont si de ce au spus acei evrei mari personalitati stiintifice, in mod caraghios numite ca avand sindromul urii de sine, caci stim ca o carte sfanta este cam de neatins si nu prea poate fi schimbata, adica din Noul Testament orice ar fi, nu vor putea sa fie scoase pasajele peiorative(asa le considera evreii caci poate ca sunt doar adevarate si adevarul este doar adevar) fata de evrei, dar ele in nici-un caz nu sunt un indemn la crima sau ceva rasist, asa ca daca lasam orgoliul deoparte, pot sa ramana linistit acolo . Dar in Talmud sunt nu acuze ptr niste fapte, ci precepte rasiste generice, ceea ce este cu totul altceva,si asta se vede si in povestea lui Isus care primeste sa bea apa de la o persoana considerata pe atunci de iudei, ca fiind spurcata,si ma refer la samariteanca. Sigur, sunt lucruri istorice produse intr-o anume epoca si poate limitate in timp, dar ele trebuie si pot fi lamurite, si eu cred ca Paulescu asta a si sperat cand le-a publicat, ca inteleptii religiei mozaice vor da niste explicatii credibile si in schimb i s-a luat premiul Nobel, adica i s-a facut cam ce spune 666 despre mana stapanului pe care cainele o musca.
  Astea sunt probleme importante si cand eu la o alta revista am pus niste intrebari, in loc sa mi se raspunda cu rabdare am fost insultat si facut antisemit si in toate felurile si daca crestinismul in sensul sau profund nu ar fi totusi in mine si as fi fost mai sarac de inger puteam ca, resentimentar chiar sa ajung sa fiu antisemit si crede-ma ca nu sunt, adica nu consider ca poporul evreu este mai rau decat alte popoare ba chiar datorita inclinatiei catre Carte din toata istoria lui, l-am considerat mereu ca a fost mai apt sa dea omenirii persoane de mare valoare, spun asta la trecut, caci azi instructia aproape generalizata pe terra permite oricarei natii sa-si dea masura oamenilor pe care-i are intr-o clipa a istoriei.
  Oare m-am facut inteles?

 13. mihai spune:

  Exista o versiune completa a Talmudului publicata intr-o limba de circulatie internationala?

 14. mihai spune:

  …sa intaleg ca nu, sau nu stie nimeni, sau nu vrea nimeni sa spuna, sau s-a spus deja si eu nu am fost atent si cererea unui neatent nu e un motiv suficient de bun ptr a fi redundant 🙂

  oricum, David nu crezi ca daca s-ar fi publicat Talmudul integral si cartile ar fi fost date pe fata, cum se spune, asta ar fi facut inutile scrieri precum cea a savantului Paulescu si n-ar mai fi nascut scenarii care de care mai monstruoase (monstruoase tocmai datorita acestei ocultari, care creeaza impresia ca mereu mai e ceva – de-a dreptul sinistru, se-ntalege – despre care nu s-a spus) in mintile crestinilor postmoderni ce zac intr-o ignoranta spirituala si culturala ?

 15. nostrabrucanus spune:

  @mihai
  uite link-uri:
  germana:

  http://talmud.judentum.org/talmud/talmud-traktate.htm
  http://mdz1.bib-bvb.de/~talmud/

  engleza:
  http://www.come-and-hear.com/talmud/rodkinson_1.html
  http://www.come-and-hear.com/talmud/index.html
  http://www.come-and-hear.com/supplement/index.html
  http://www.come-and-hear.com/tcontents.html
  http://www.come-and-hear.com/dilling/index.html
  http://www.come-and-hear.com/supplement/ajn-hayman/ajn-page.html hmm .. evrei si evrei .. asta-i cel mai funny
  ” Interview with Rabbi Dr. Pinchas Hayman by The Australian Jewish News
  Source: The National Library of Australia
  Christians must renounce Jesus Christ because belief that Jesus was God is the basis of anti-Semitism, says Professor Rabbi Dr. Pinkus Hayman of Israel’s Bar Ilan University. Instead of embracing Christianity, Christians must surrender their faith and submit to the Noahide laws, he says.
  Professor Rabbi Dr. Hayman made his remarks in an interview with the Australian Jewish News, published on Friday, July, 1996. In that interview, Professor Rabbi Dr. Hayman also discussed Israel as a Jewish state.”
  http://209.157.64.200/focus/f-religion/997317/posts
  http://www.mechon-mamre.org/e/e0000.htm , restul este in ebraica.
  http://www.geocities.com/~Alyza/Jewish/menfight.html

  Dă clic pentru a accesa chhashas.pdf

 16. ion adrian spune:

  Hai, ca asta-i o gluma buna Rabi Hayman of Australia! :):) 🙂

 17. ion adrian spune:

  @Nostrabrucanus,
  Si tot numai ziceri de genul celor spuse de Rabi H. se afla. Povesteste pe scurt daca poti.

 18. ion adrian spune:

  Si acum sa fie clar impertinenta lui Rabi acela, merge mana-n mana cu dorinta de eutanasiere a unora.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: