Nicolae Paulescu: Camăta, frauda şi jurămîntul fals în Talmud

Ca unul care mă trag din Adam, am fost atras întotdeauna de lucrurile interzise. Primul autor „interzis” (despre care am aflat de la tatăl meu pe cînd eram copil) a fost Nietzsche. În vremea liceului, am dat de o carte a lui Nietzsche în unul din anticariatele Iaşului. Următorii cîţiva ani mi i-am consacrat studierii acestui autor controversat. Nu credeam că astăzi mai există cărţi interzise. Dar am găsit una. E vorba de cartea savantului român Nicolae Paulescu (descoperitorul de fapt al insulinei), peste care cineva a tras o perdea nemeritată: Spitalul, Cahalul şi Francmasoneria. Am spicuit un fragment despre „patima de proprietate” în Talmud (termenul îi aparţine marelui fiziolog), care aş prefera să fie contrazis, nu interzis.

PS: Cartea a apărut în 1910 şi presupune un limbaj propriu acelei vremi (care sper să nu tulbure pudoarea politic corectă a cititorului modern). 

paulescu

Patima de proprietate

Talmudul hărăzeşte numai jidovilor întreg pământul, cu toate bunurile din lume.

„Dumnezeu a măsurat pământul şi a dat ovreilor pe goimi (adică pe cei ce nu sunt ovrei) cu toate avuturile lor [1]” .

„Dumnezeu a dat iudeilor putere asupra averii şi a vieţii tuturor popoarelor[2].

Israel este ca stăpâna casei, căreia bărbatul îi aduce bani. Într-adevăr, fără să îndure greutatea muncii, el trebuie să primească bani de la toate popoarele din lume”[3] .

„Când va veni Mesia, ovreii se vor îmbogăţi enorm, pentru că toate tezaurele popoarelor vor trece în mâinile lor”[4] .

În consecinţă, Talmudul dă jidovilor dreptul de a fura pe goimi.

„Este permis să despoi pe un goi”[5]

După MAIMONIDE, preceptul biblic „să nu furi” înseamnă „să nu furi pe nici un om, adică pe nici un ovrei”[6] – goimii nefiind oameni.

De altfel, când un jidan fură pe un goi, el nu face decât să-şi reia avutul său.

După Talmud, „proprietatea unui ne-ovrei e ca un lucru părăsit, ca un deşert, ca nisipul mării: adevăratul proprietar legitim este ovreiul, care o ia cel dintâi”[7] .

După rabinul Solomon Iarchi, sau RACHI, „averile goimilor sunt ca nişte lucruri fără stăpân, şi aparţin primului jidan care le ocupă”[8].

De asemenea, Talmudul interzice ovreiului să dea înapoi goiului un lucru, pe care acesta l-a pierdut.

„Este oprit să dai goiului un lucru pe care dânsul la pierdut. Cel ce dă unui goi obiectul pierdut, nu va găsi iertare înaintea lui Dumnezeu” [9] .

„Tot ovreiul, care a găsit vreun lucru, trebuie să-l restituie stăpânului. Această prescripţie se aplică numai în cazul când e vorba de un iudeu care a pierdut ceva. Dacă lucrul este al unui Akum [10] , ovreiul care l-a găsit nu este obligat să i-l mai dea; ba, ce e mai mult, este un păcat mare să restitui ceva unui Akum. Se face o excepţie când se restituie obiectul pierdut, pentru ca neovreii să zică: Ovreii sunt oameni de treabă”[11] .

Dar, pentru că e vorba să îţi reiei avutul, toate mijloacele sunt bune; – astfel, Talmudul, în afară de furt şi de tăinuirea lucrurilor găsite, mai recomandă jidanilor cămătăria, frauda şi chiar jurământul fals.

1. – Cămătăria

„Este oprit să împrumuţi pe goimi, fără camătă”[12].

„Dumnezeu a poruncit să practici cămătăria faţă de un goi şi să nu-i împrumuţi bani, decât numai dacă consimte să plătească dobândă; – astfel ca, în loc să-l ajuţi, săi faci pagubă [13] , chiar când îţi este trebuincios…. însă, faţă de un Israelit, asemenea procedare nu este permisă”[14] .

„Este permis să împrumuţi, cu camătă, pe un Akum pentru că este o faptă plăcută lui Dumnezeu să iei dobândă nedreaptă de la un Akum”[15] .

2. – Frauda

„Este permis să înşelaţi pe un goi şi să luaţi camătă de la dânsul; dar dacă vindeţi ceva aproapelui vostru (jidovului) sau dacă cumpăraţi ceva de la ei (de la jidovi) vă este oprit să-i înşelaţi” [16] .

După Talmud, ovreiul poate să înşele pe un goi, pentru că, dacă este scris „să nu faci pagubă aproapelui tău”, – nu este scris „să nu faci pagubă unui goi” [17] .

„Este sever oprit iudeului să înşele pe aproapele său (adică pe un alt iudeu)… Cel ce a înşelat trebuie să dea îndărăt. Dar această prescripţie nu priveşte decât afacerile dintre jidovi. Într-adevăr, este permis unui ovrei să înşele pe un Akum şi, în acest caz, îi este oprit să-i restituie ce a furat pentru că este spus în Sfânta Scriptură: Nu înşela pe fratele tău, – iar ne-ovreii nu sunt fraţii noştri, ci sunt mai rău decât câinii” [18] .

„Când un evreu ţine în gheare pe un Akum, alţi evrei pot şi ei să împrumute cu bani pe acest Akum şi să-l înşele, până ca ne-evreul să-şi piardă toată averea. Într-adevăr banii unui Akum sunt bani fără posesor şi oricine se poate face stăpân pe ei [19].

„Dacă un jidov are vreo afacere de bani cu un Akum şi vine un alt jidov de înşală şi el pe acelaşi Akun fie prin măsuri false, fie prin socoteli frauduroase, – atunci cei doi jidovi trebuie să-şi împartă profitul ce le-a dat Dumnezeu” [20] .

„Dacă vreun ovrei are, în ţara sa, un proces cu un goi, veţi face astfel ca ovreiul să câştige, – şi veţi zice ne-ovreiului: Aşa vrea legea noastră.

Dacă ovreiul se găseşte într-o ţară străină şi dacă legile îi vor fi favorabile, veţi judeca, bineînţeles, în folosul fratelui vostru şi veţi zice goiului: Aşa vrea legea voastră.

Dar, dacă ovreii nu sunt stăpâni pe ţară şi dacă legile sunt priincioase goiului, trebuie să recurgi la intrigi (la coruperea judecătorilor) pentru ca ovreiul să poată câştiga procesul”[21].

3. – Jurământul fals

Talmudul sfătuieşte pe jidani să jure, când sunt forţaţi, – dar cu o restricţie mintală, care anulează acest jurământ.

„Rabi Akiba a jurat, dar s-a gândit, în sufletul său, că acest jurământ nu era valabil” [22].

Dacă un rege cere unui ovrei să mărturisească, – cu jurământ, – că un alt ovrei a dezonorat o goia, – crimă, ce merită pedeapsa cu moartea, acest jurământ, fiind silit, trebuie să fie nimicit în gând” [23] .

Totuşi e indispensabil ca jurământul să fie anulat fără ca goiul să bage de seamă, – căci altfel religia talmudică ar fi desconsiderată [24].

De altfel, jidovii, pot fi uşor dezlegaţi, chiar de jurămintele cele mai sfinte.

„De câte ori luaţi trei oameni şi îi constituiţi în Tribunal asupra lui Israel, ei au aceeaşi autoritate ca tribunalul lui Moise” [25] .

Aşadar, – adaugă DRACH, rabin convertit – „trei ovrei oarecare, – pe care un alt ovrei îi ridică la rangul de judecători – au deplină putere în ochii Sinagogei, ca să-l dezlege de jurăminte şi să-i anuleze făgăduielile şi angajamentele, atât pentru trecut, cât şi pentru viitor… Acest tribunal declară, fără altă formă de proces, orice promisiune şi orice jurământ, ca nule, de nul efect şi neavenite” [26] .

Dar, ce e mai mult, la sărbătoarea Reconcilierii (Iom Kipur), jidanii de azi recită, în mod solemn, la Sinagogă, rugăciunea Kol Nidre, al cărei conţinut, iată-l:

„Toate promisiunile… şi toate jurămintele ce le vom face, şi le vom jura şi ne vom lega şi vom împovăra cu ele sufletul nostru, – din această zi a împăcării şi până la cea următoare, care va veni spre binele nostru, – le regretăm pe toate, ele să fie dezlegate, iertate, desfiinţate, anulate, nimicite, fără putere şi fără valoare. Făgăduinţele noastre să nu fie făgăduinţe şi jurămintele noastre sa nu fie jurăminte” [27] .

NOTE:

1. Talmud Babli. Trăité Baba-Kamma, f. 32, c. 2 – Vezi Rohling, I.. cit, p. 63. Cuvântul goi (la plural goimi) este echivalent cu ghiaur al mahomedanilor şi repre¬zintă – atât unul cât şi altul, – expresii de ură şi de dispreţ.

2. Albo. Sepher. Ik., f. 3. c. 25 – Ialkut-Chimeoni, Ad Hab., f. 83, c. 3. n. 563 – Vezi Rohling, I. cit, p. 63.

3. Ialkut Chimeoni, f. 75, c. 2 – Vezi Rohling, I. cit, p. 55.

4. Talmud Babli. Trat Pes., t 119 şi Trat Sanhédrin, f. 110 – Vezi Rohling, I. cit, p. 55.

5. Talmud Babli, Trat Baba-Metzia, f. 3,. c. 2 – Vezi Rohling. I. cit., p. 64.

6. Maimonide, Sepher miz., f. 105, c. 2 – Vezi Rohling. I. cit, p. 64.

7. Pfeffiarkoni (rabin convertit) Talmud Babli., Trat. Baba-Batra Dissert. philolog.. p. 11 – Vezi Rupert, I. cit, p. 19 – vezi şi Trat. Baba-Metzia, f. 114, recto (edit. Amsterd. 1645), cite par G. des Mousseaux, Le Juif, p. 127.

8. Rupert, I. cit, p. 19.

9. Talmud Babli.T Sanhdrin, f. 76, c. 2. T. Baba-Kamma, f. 13, c. 2 – Rohling I.. Cit. p. 67

10. Iudeii susţin că numele de Akum, de Nohri, – sinonime cu cuvântul Goi, – nu desemnează pe creştini, ci numai pe adoratorii de stele. La aceasta se poate răspunde că aceste nume se găsesc în Şulhan-Aruk, şi că în timpul când această carte a fost scrisă (1567), ovreii nu mai trăiau printre păgânii ce se închinau la stele, ci printre creştini. De altfel, în mai multe locuri, se vorbeşte limpede de Crucea creştinilor. Mahomedanii sunt numiţi Işmhelim (Drach).

11. Karo. Şulhan-Aruk, Choschen-Hamischpath, 34.

12. Talmud Babli., Trat Aboda-Zara, f. 77, c 1, pisk. Tos. I. – Vezi Rohling, I. Cit. p. 71.

13. „Dacă vreun creştin are lipsă de parale, ovreii îi adaugă camătă peste camătă, până când suma datorată devine atât de mare, încât creştinul nu o mai poate plăti, decât vânzându-şi averea… Atunci jidanul îl trage în judecată şi lucrează astfel, ca tribunalul să-i dea lui posesia întregii averi a goiului”. (Schwab, haham convertit). Judische Deckmantel – Vezi Rohling, I. cit, p. 74.

14. Maimonide, Sepher Mizvoth Gadol, f. 73, c. 4 – Vezi Rohling, I. cit, p. 71.

15. Karo, Şulhan-Aruk, Orach-Chain, f. 539, p. 16.

16. Talmud Babli., Trat Baba-Metzia, f. 61, c. I, Tos şi Trat Megilla, f. 13, c. 2. – Vezi Rohling, I. cit, p. 65.

17. Talmud Babli., Trat Sanhédrin, 157, c. 1, Tos. – Vezi RohHng, I. cit, p. 63.

18. Karo, Şulhan-Aruk, Choschen Hamischpath, 227, 31.

19. Karo, Şulhan-Aruk, Choschen Hamischpath, 156, 24.

20. Karo, Sulhan-Aruir, Choschen Hamischpath, 183, 28.

21. Talmud Babli., Trat Baba-Kamma, f. 113, c. 1 – Vezi RohHng, I. cit, p. 65.

22. Talmud Babli, Trai Kalla, f.18, c. 2 – Vezi Rohling, I. cit, p. 86

23. Karo, Şulhan-Aruk, Jore Dear, 232. 12, 14. – Vezi Rohling, I. cit., p. 87.

24. Karo, Şulhan-Aruk, Jore Dear, 232,12,14. – Vezi Rohling, I. cit., p. 88.

25. Talmud Babli, Trai Hagica, f. 10, c. 1. – Vezi Chabauty, I. cit, p. 196. – Vezi şi Maimonide, Sepher Mizvoth Gadol, f. 70, c. 1. – Vezi şi Rohling. I.. cit., p. 90.

26. Drach, I. cit, 2e lettre, p. 82. 1827, Paris – Vezi G. des Mousseaux, I. cit. c. V, p. 151.

27. Mahsor, Augsburg, 1536; Idem. Praga II, f. 91, a; – Vezi şi Karo, Şulhan-Aruk, I, 619. – Vezi şi Rohling, I. cit, p. 90. Această traducere a fost făcută de Herman Leberecht Strack – profesor la Universitatea din Berlin, şi a fost revăzută de Dr. V. Tarnavschi, profesor la Universitatea din Cernăuţi pentru studiul Bibliei şi al limbilor orientale, şi de Dr. O. Isopescul, docent la aceeaşi Universitate,- care îi garantează exactitatea (29 iulie 1909). Citată de A. C. Cuza în Neamul Românesc, la 9 octombrie 1909.

108 Responses to Nicolae Paulescu: Camăta, frauda şi jurămîntul fals în Talmud

 1. cristian spune:

  Doamne iarta-ma, dar daca e asa cum zice Paulescu, si daca evreii executa aceste reguli, sunt de departe NU poporul ales al lui Dumnezeu, ci al… altcuiva… de fapt da, al acelui Mesia pe care ei inca il mai asteapta… si stim cu totii cine este…

 2. iaon spune:

  Parinte,o sa vi sa spuna ca sunteti antisemit 🙂 . Mie mi-a placut mult ”Instincte,patimi si conflicte”,de acelasi mare autor..A aparut cu ani in urma la ed.Anastasia. Va doresc sanatate si ajutor de la Domnul in tot ce faceti!

 3. […] Blog p. Savatie Bastovoi: Nicolae Paulescu: Camăta, frauda şi jurămîntul fals în Talmud […]

 4. mihai spune:

  Cred ca nici cele mai fanatice chemari la cruciada, nici cele mai violente legi ale Inchizitiei, nici cele mai aberante idei naziste nu au sanse de a putea fi comparate cu preceptele talmudice… Iata izvorul rasismului, in fata caruia paleste orice manifestare a acestui flagel de-a lungul istoriei.

 5. Cititor spune:

  Pentru:
  – cristian
  – iaon
  -mihai, si tuturor celor care vor mai citi aceasta postare, le recomand sa citeasca TOT STUDIUL (sau cartea) intitulat „SPITALUL, CORANUL, TALMUDUL, KAHALUL ŞI FRANCMASONERIA”, din care aici s-a publicat doar un fragment.

  Cartea se gaseste pe internet la mai multe adrese si se poate cauta cu ajutorul google-ului.
  Cartea este foarte bine documentata (cu numeroase citate si note de subsol)

  Cititi si va cutremurati!

  Iar noi avem nadejdea in Mantuitorul nostru Iisus Hristos care va fi cu noi pana la sfarsitul veacurilor.

 6. Gaseste cineva citatele in Talmud?http://www.sacred-texts.com/jud/talmud.htm
  Sau ce spune Paulescu e suficient…

 7. mihailgavriil spune:

  foarte bine spus mihai. achiesez.
  Recomand spre lectura, Notiunea suflet si Dumnezeu in fiziologie si Spitalul. Lucrari exceptionale.

 8. Octavia spune:

  Da, stiam…eu ma consideram o a..n.t.i.s.e.m.i.t..a, dar dupa ce am citit si apoi m-am informat mai indeaproape m-am simtit foarte prost: ajunsesem la concluzia ca am fost spalata pe creier de mass media. Le-am dat si altora sa citeasca si toti au avut aceeasi reactie: credeam ca niciodata evreii nu imi vor deveni antipatici!

 9. Simona spune:

  – sa nu uitam ca si ei sunt oameni
  – sa nu uitam ca desi nu l-au recunoscut pe Iisus Hristos ca Mesia, despre poporul ales sta scris ca multi dintre ei, la sfarsitul vremii, se vor intoarce la credinta adevarata
  – sa nu uitam, ca ei chiar ne conduc pe baza banului, pentru ca asa a lasat Dumnezeu, pentru a se implini planul mantuirii.
  Chiar Iisus a fost scuipat de catre ei si totusi nu le a spus, de ce va comportati asa? ci a zis Doamne iarta-i ca nu stiu ce fac
  Deci, ce rost mai are sa stiu ce gandesc evreii despre goimi, daca eu il am ca model pe Hristos, si trebuie sa spun Binecuvanteaza pe cei ce ne urasc!
  Asa este, parinte Savatie, sau nu? Gandesc gresit?

 10. savatie spune:

  Da, Simona, cred ca nu ai dreptate. Hristos a mai zis: Nu faceti din casa Tatalui meu casa de tilhari. A mai zis sa nu slujim la doi domni, lui Dumnezeu si lui mamona (banului). A mai zis si multe alte lucruri, care cotrazic cele pe care le sustii. In special faptul ca Dumnezeu i-a lasat pe evrei sa ne conduca „pe baza banului”. De unde acest fatalism?

 11. V. spune:

  Overrated toata aceasta provocare a celor pe care generic ii numim „evrei”. Chiar daca ar exista o astfel de credinta si spiritualitate care ar indeplini mot-a-mot cele de mai sus si-ar pierde vremea de pomana. Dimensiunea religioasa pana la punct nu intereseaza, este doar un instrument de mentinere a maselor. Pe de alta parte daca prin ortodoxie, omul isi atinge potentialul de persoana, devine distinct si diferit de masa si individ atunci ortodoxia crestina e bomba in mijlocul unei lumii dominata de omniprezenta economiei globalizante. Pana la urma ceea ce se intampla nu poate fi pus pe spatele exclusiv a evreilor, „elitele” mondiale se folosesc de tot ce le ofera conul de umbra. Fie ca le spunem evrei, francmasonerie, capitalasim, comunism ateism, consumism, etc. Totul este un set up. Sansa ca ortodoxia sa impiedice „elitele” e nula. Ortodoxia este altceva decat contrabalansul unui plan de dominare mondiala. Sfintenia e altceva si altundeva.

 12. Emanuel spune:

  Parinte Savatie, am indoieli ca bucatile incriminate si mentionate de N Paulescu sunt autentice. Ar putea fi documente talmudice apocrife, sau falsuri atribuite evreilor precum celebrele „protocoale ale inteleptilor Sionului”. S-ar putea ca doctorul Paulescu sa fi cazut prada acestor neintelegeri citind alti autori. Oricum, ramane de investigat despre ce e vorba.
  Cartea doctorului Paulescu iti da impresia unei bizare combinatii de caritate crestina si xenofobie culturala. Bolilor societatii romanesti N Paulescu le da conotatii etnice: proxenetul evreu rapeste si exploateaza prostituate romance, carciumarul evreu ii creeaza si-i exploateaza pe betivii romani. Si toate acestea deoarece evreii ar fi manati la asta de invatatura talmudica (din care citati si dvs). Doctorul Paulescu in spirit crestin si medical vrea sa-i vindece pe evrei de bolile oribile cu care imbolnavesc societatea romaneasca (mult mai sanatoasa, spune el). E laudabil ca nu prescrie violenta sau ura, dar e atat de greu de inteles cum poate spune ca-i iubeste, si simultan sa le atribuie fara probleme lucrurile cele mai oribile. Oare n-ar fi trebuie ca iubirea pentru ei sa-l faca sa-i cunoasca mai indeaproape, incat sa-si poata face o imagine mai realista?

  Ironia este ca acum au disparut evreii din Romania, dar ne-am vindecat oare de prostitutie si alcoolism, pe care el li le atribuia acestora?

  Intre altele, iata si un raspuns evreiesc la controversele legate de Talmud:

  Dă clic pentru a accesa the_talmud.pdf

 13. vladp9 spune:

  intervin și eu nițel

  fatalismul Simonei s-ar putea justica cu două profeții ce fac parte organică din destinul poporului evreu și care se vădesc:

  1.Evreii și-au atras osânda asupra neamului întreg, când au cerut pedeapsa sângelui Celui nevinovat asupra lor

  2.Dumnezeu le-a făgăduit că vor stăpâni peste celelalte neamuri.
  Oare despre ce altă stăpânire evreiască asupra celorlalte neamuri poate fi vorba, dacă nu despre cea a banului?

 14. Simona spune:

  bun, atunci dati cezarului cele ce sunt ale cezarului si lui Dumnezeu cele ce sunt ale lui Dumnezeu. Daca cezarul (conducerea, statul) vine de la Uniunea Europeana, facatura evreiasca, eu trebuie sa ma supun? Cum pot fi inteleapta ca sarpele si blanda ca porumbelul? Inteleg ca in ultima instanta nu accept pecetluirea, dar locuind in cetate ma lovesc si de problema banului.

 15. mihaela spune:

  Am citit toata cartea „SPITALUL, CORANUL, TALMUDUL, KAHALUL ŞI FRANCMASONERIA” si ce ati citat aici este partea „inocenta”. Cand ajungi la partea cu sacrificiile rituale devine neverosimil. Parinte Savatie, nu puneti deloc la indoiala adevarul celor scrise in aceasta carte?

 16. Aurel spune:

  Mihaela: ucideerea cu pietre pare asa de neverosimila astazi. Si totusi in vechime evreii o practicau.

  Acu o doua-trei sute de ani romanii ortodocsi din Transilvania erau numiti shismatici, eretici de catre conducerea austro-ungara si chiar schinguiti si omorati pentru pastrarea credintei ortodoxe. Astazi lucrurile astea ar parea asa de neverosimile.

  Si apoi, tratamentul la care au fost supusi detinutii politici in temnitele comuniste, ori in inchisorile americane din timpul nostru pare asa de neverosibile. Si totusi ele au avut loc.
  Crimele comise in Iugoslavia, Afganistan, Irak, Fasia Gaza par asa de neverosimile dar ele totusi au avut loc.

  Sa ne gandim apoi la practicile KuKluxKlan unde sacrificiile erau in centrul practicii.

  Se pare totusi ca rasa umana este piperata de subiecti gingasi dar si de persoane extrem de crude. Iar blandetea/cruzimea se dobandeste prin educatie/autoeducatie. traind intr-un mediu crud cu dueluri, razboaie, avaritie, dorinta de stapanire este normal ca tanarul sa ajunga un adult crud implinind la randu-i lucrurile abjecte ce i-au marcat viata.

 17. V. spune:

  Libidinos amestecul asta de desavarsire duhovniceasca, politica mondializanta si teorie conspirationista. Partea negativa a unui discurs antisemit e ca pagubeste mai mult pe cei care il sustin.Sub coloratura liniei duhovnicesti a site-ului si a unei atitudini ferm crestine s-ar putea afla un fond prielnic pentru pescuit adevarata rezistenta a virtutii umane. Sunt dezamagit de tot experimentul care se practica prin devierea de la izvorul haric si canalizarea radacinii constiintei crestinului in solul unui pamant dorit pare-se de „poporul ales”. Sterp pamant.

 18. dan musetoiu spune:

  In loc sa ma faca antisemit, „regulamentele” astea din Talmud ma fac sa-mi fie mila de bietii evrei. Iti dai seama? Pune-te in locul lor! Sa ai creierul plin de tampeniile astea, sa fii nevoit sa pui in practica zi de zi tot soiul de ineptii, sa fii nevoit sa traiesti dupa niste principii absolut cretine… Si sa ti se spuna ca de-aia, pentru ca esti Ales! Repet, mi se face mila de ei. Desi personal ma indoiesc ca exista macar un singur evreu care-si insuseste 100% vomele astea.
  Si m-a mai socat o kestie. „Regulamentele” astea se bat cap in cap cu toata Cabala! Cum curu’ meu, iertata-mi fie elocventa, se impaca regulile astea din Talmud, absolut jegoase, cu „compasiunea absoluta” a lui Keter, tinta oricarui mistic evreu?
  Sa-mi explice si mie cineva, ca vreau sa devin antisemit si nu-mi iese!

 19. mihaela spune:

  Aurel, lucrurile pe care le-ai enumerat (omorarea cu pietre din vechime, atrocitatile comunsite, Gaza, Iugoslavia, KKK) sunt foarte verosimile pentru ca exista mii de dovezi, scrieri, marturii, fotografii, inregistrari etc care le atesta. Pe cand despre cele scrise in cartea dr. Paulescu ce dovezi avem? Scuza-ma, dar in felul acesta poti acuza pe oricine de orice.

 20. Bogdan spune:

  Am citit raspunsul everilor la acest tip de acuze ( postat de Emanuel ).

  Dă clic pentru a accesa the_talmud.pdf

  Nu mi se pare ca au facut o treaba buna. Mai mult, daca aveam dubii serioase asupra scrierilor domnului Paulescu, acum nu mai sunt asa convins ca exagereaza. Cititi mai ales partea cu molestarea fetitelor de sub 3 ani. Se zice ca cel care face asta trebuie iertat pentru ca himenul se reface, deci nu conteaza. Mi se pare o idee bolnava. E ca si cum ai zice ca dupa o bataie, omul isi revine, asa ca nu e nimic grav ( doar ca e mult mult mai grava ). Dar oare de ce se gandesc evreii la sex cu fete de 3 ani ? Ciudat. Nici nu vreau as ma gandesc si nici sa judec.

 21. Bogdan spune:

  Revin. Am recitit. Nu ii este iertata fapta, ci este ignorata pur si simplu….

 22. Eu nu am inteles unde in Talmud (si pentru cautatori link-ul la Talmudul Babilonian tradus in limba engleza e http://www.sacred-texts.com/jud/talmud.htm )sunt fragmentele respective… Pentru ca toate citatele sunt la mana a doua, conform NOTEI. Cine le gaseste in textul original (http://www.sacred-texts.com/jud/talmud.htm ) e rugat sa posteze link-urile. Daca tot cauta adevarul sa il caute pana la capat.

 23. […] Ca unul care mă trag din Adam, am fost atras întotdeauna de lucrurile interzise. Primul autor “interzis” (despre care am aflat de la tatăl meu pe cînd eram copil) a fost Nietzsche. În vremea liceului, am dat de o carte a lui Nietzsche în unul din anticariatele Iaşului. Următorii cîţiva ani mi i-am consacrat studierii acestui autor controversat. Nu credeam că astăzi mai există cărţi interzise. Dar am găsit una. E vorba de cartea savantului român Nicolae Paulescu (descoperitorul de fapt al insulinei), peste care cineva a tras o perdea nemeritată: Spitalul, Cahalul şi Francmasoneria. Am spicuit un fragment despre “patima de proprietate” în Talmud (termenul îi aparţine marelui fiziolog), care aş prefera să fie contrazis, nu interzis. […]

 24. Mihaela spune:

  Tu spui ca omorurile cu pietre sunt verosimile ca sunt scrise (in biblie).
  Omorurile descrise de N. Paulescu nu sunt verosimile caci nu sunt scrise

  Eu consider ca sunt scrise. Scrise in cartea dr. Paulescu, si care este documentata cu note de subsol si referinte din belsug dar si in ziarele vremii. Eu pe dr. Paulescu il cred. El a scris cartea asta acum 100 de ani. Consider ca duhul vremurilor de atunci au fost bine surprinse si puse pe hartie. O demonstreaza pedanta asupra citatelor si referintelor bilbliografice din cartea sa.

  Acum, in timpurile astea, cand acest tip de scrieri sunt puternic cenzurate si distruse, de negasit noi ne argumentam ca n-ar exista si ca adevarul este cel impus de ‘mainstream media’.
  Sa inteleg ca pentru dumneavoastra adevarul este acela despre care s-au scris mai multe tomuri de hartie?

 25. savatie spune:

  Am indoieli serioase asupra traducerilor contemporane ale Talmudului. Cunosc evrei care mi-au confirmat unele afirmatii controversate din Talmud. De ce editiile citate de Paulescu sint mai subiective decit cele propuse aici? E doar o intrebare.

  PS: Voi publica in curind si ceva cu referire la editiile cenzurate ale Talmudului, semnat tot de Paulescu.

 26. savatie spune:

  v.

  pur si simplu, am obosit sa-mi spuneti Voi care e „linia duhovniceasca” si „izvorul haric” pe care ar trebui sa-l urmeze crestinii.

 27. Emanuel spune:

  Bogdan, explicatia de la http://www.adl.org/presrele/asus_12/the_talmud.pdf nu spune ca molestarea fetitelor de 3 ani e admisibila si poate fi ignorata, ci ca molestarea aceasta nu o va impiedica pe fata sa fie considerata virgina la casatorie. Textul apara dreptul acestor fete daca vor ajunge candva la divort, ca molestarea aceasta sa nu poate fi invocata pentru reducerea drepturilor lor materiale. Despre asta e vorba.

 28. savatie spune:

  E tare tilcuirea, Emanuel! Asta da aparare! Si cel care face fapta ce pateste? Legea lui Moise il obliga pe violator sa o ia de nevasta pe fecioara necinstita – talmudul nu-i mai cere nimic, doar ii spune sa-si aleaga mai cu grija victimile, de la trei ani in jos, ca li se reface himenul si el ramine nevinovat. Ce grozavie. Daca te-ai gasit tu sa tilcuiesti in acest fel lucrurile, inseamna ca aceste prescriptii au continuatori.

  PS: Daca aceasta prevedere a fost inscrisa in Talmud, inseamna ca nu e un accident, ci o normalitate, cel putin un lucru care se intimpla destul de des printre evrei.

 29. V. spune:

  asa e, nu am dreptul. de fapt nu va judec, va admir f. mult pt tot ce ganditi si sunteti. insa, nu ma pot abtine sa cred ca se pierde din vedere tocmai omul (indiferent ca e un „ales”ori ba) in favoarea unui sistem religios ori cultural. am gresit afirmand cele cu linia duhovniceasca. ma intreb insa, care e folosul duhovnicesc si practic pt viata mea luptand impotriva feluritelor sisteme cu armele sistemului? incerc sa imi dau seama de unde atractia pt o astfel de abordare a iudaismului. fara indoiala ce afirma prof. Paulescu e adevarat, exista scrierile acestea care promoveaza modul asta infernal de viata. nu stiu daca prescriptiile talmudice sunt actuale pt poporul evreu sau daca au fost vreodata. daca da, sunt de plans ca si istorie, daca nu, de ce trateaza astfel lucrurile? exista oare o fractiune sau tot poporul buluc? nu stiu. stiu in schimb, ca, fortele care misca lumea de azi, se folosesc de orice le mascheaza si mistifica actiunile. e convenabil ca masiva dezradacinare a valorilor crestine (a lui Hristos) sa fie aruncata pe spatele unui popor. cel putin noi crestinii ii vedem ca responsabili. cred ca intreaga scena de dominare a lumii e facuta in interese meschine economice prin care se dobandeste puterea, elementul religios e vizat distrugerii, anihilarii. recunosc ca nu am citit si nu am cercetat lucrurile in pondera conspirationist sionista. vreau insa sa fiu convins de ceea ce scrieti, oare e gresit a cerceta si proba inainte de a adera la o viziune? ce am afirmat cu linia duhovniceasca am dorit ca o generalitate nu arat cu degetul pe nimeni pt ca nu am cum. e imposibil sa stiu eu cale si restul nu. vreau convingere si nu acceptare gratuita!

 30. emanuel spune:

  Iata o resursa interesanta, desi incompleta contine destule pasaje incriminate.
  http://www.come-and-hear.com/tcontents.html
  S-ar parea ca multe practici maritale/sexuale vechi evreiesti ne-ar soca pe drept cuvant. Nu eram constient de ele. Ma intreb daca astfel de practici se mai mentin undeva in vreo comunitate contemporana evreiesca. Ramane de cercetat suplimentar 🙂

  Cartea doctorului Paulescu mi se pare in continuare in esenta ei gresita – teza lui, daca o inteleg bine, este ca o mare parte din raul societatii romanesti (din vremea lui) vine de la evrei. Inteleg ca va fi fost socat de anumite pasaje talmudice, dupa cum sunt si eu (daca ce am gasit este autentic), dar de aici pana la stabili cauzalitati socio-culturale mi se pare foarte lunga calea.

 31. ion adrian spune:

  Un evreu instruit mi-a spus ca noi goii nici nu stim tot tamudul caci sunt portiuni care sunt secrete. Asa o fi ? Eu nu cred ca chiar asa prosti cum sunt goii astia sa nu fi ajuns unii din ei la intregul continut.
  Dar daca preceptul cu minciuna este adevarat, atunci nici nu ar fi de mirare sa apara Talmuduri epurate dar in spatele lor sa continue sa se predea aceste texte rasiste.
  Paulescu era un savant . El nu ar fi acceptat cu usurinta lucruri atat de grave. Ca medic red ca a ingrijit multi evrei si majoritatea acestora nu pot fi ticalosi si i-or fi povestit care este adevarul.
  Noi trebuie sa ne comportam cu evreii in mod normal adica political corect dar cu atentie si putem fi cinstiti si sa-i intrebam daca sunt sau nu adevarate cele spuse de Paulescu si apoi din comportrea lor sa deducem adevarul.

 32. ion adrian spune:

  PS Cine a citit o carte scrisa de un evreu, un profesor universitar care a cunoscut ghetoul varsovian fiind nascut in 1933 in Varsovia, stie ce spune si acesta despre Talmud si nu cred ca un om de stiinta si evreu ar inventa astfel de lucruri:

  http://en.wikipedia.org/wiki/Israel_Shahak

 33. ion adrian spune:

  Pendulule,
  Itatele daca ar fi adevarate ar mai fi ele lasate asa la indemana noastra fara a fi cenzurate. Oare pe vremea lui Paulescu nu erau ele mai accesibile.
  Si nici nu ar fi mare nenorocire daca ar fi recunoscute ca fapt istoric ca o replica poate la oropsirea lor de catre unii crestini caci poate ca nici astia nu erau mai buni .
  De fapt cnteaza cum sunt astazi si daca astea sunt adevarate si daca tu intrebi esti insultat si facut antisemit si se fac legi care sa te bage in puscarie adica chiar si pe Shahak atunci nu mai este in regula. Noi ne asumam pacaele facute de oameni in numele lui Hristos care numai asa ceva nu le-a cerut si nu-i acuzam pe cei care ne intreaba despre ele.
  Ce crezi?

 34. ion adrian spune:

  V,
  Daca ai sa mergi pe siturile ateiste, ai sa vezi ca desi sunt intr-o fraza expediate toate religiile doar asupra crestinismului in ceea ce-l defineste adica Iusus, este concentrarea cea mai mare de forte. De ce oare, atata ura contra crestinismului, contra unei religii a iubirii care de aceeea poate, cred ca este singura religie care a dat martiri adevarati, si care nu propovaduieste violenta sau minciuna desi din pacate prin oameni a practicat-o. Fara Isus crestinismul ar deveni un soi de iudaism.

 35. T spune:

  Evreii talmudului sunt tribalisti. Nu sunt nici primul nici ultimul popor tribalist din istorie. Cati evrei se ghideaza azi dupa talmud?
  Pe de alta parte, nu au neamurile in sanul lor, fiecare, cate un trib? Ce altceva sa fie iubitorii institutionalizati de putere, care isi scriu si rescriu legile dupa cum vor? Nu e o metafora, daca ii priviti bine exact un trib sunt, un cancer care mananca din ceilalti.
  E adevarat ca pentru ei nu mai sunt legi de absolvire a violului fetelor sub trei ani, pentru ei sunt legi (precum cea privind obligativitatea invatamantului _de stat_ incepand de la nivelul cresei) care smulg toti copii din bratele familiilor si ii pun in sistemul de formare a unui bun platitor de taxe, subordonat „patriei” si elitei politice, ateu si spalat pe creier in mod specific.
  Ei nu sunt o alta rasa, distincta, ca sa ii putem arata usor cu degetul si sa ii clasificam. Sunt de fapt un modus operandi, o institutie insamantata in mintile noastre. Dar multi nu o facem, in parte pentru ca discernamantul necesar ne-a fost tocit prin educatia primita de la insusi acest mod de organizare. Biserica e si ea foarte lovita de tribalismul asta etatist. Se impartaseste din jaful sistematic organizat de el si e, si din cauza asta slabita.
  Pasapoartele cele noi si spionajul generalizat nu sunt decat o consecinta a unui aranjament in utlima instanta satanic. Tribalismul asta nu e necesar si sta in puterea noastra sa il strivim, dar nu indraznim sa gandim ca am putea realiza asa ceva. Atat de trista este zbaterea asta impotriva pasapoartelor, cand e clar ca din radacinile organizarii politice actuale vor iesi alte si alte rele. Ne irosim in maruntisuri. Daca e de dat o lupta in alta parte decat in inimile noastre, ea trebuie dusa catre miezul raului social. Dar il sesizam?

 36. Andreea F. spune:

  Interesant, mai citisem pasaje traduse pe internet si in filmuletele youtube. Ce e dureros in toate aceste mizerii? Ca de cele mai multe ori trebuie sa luam contact cu ele in mod fortat, involuntar…Cum ramane cu inima noastra curata? Cred ca cel mai dureros lucru este ca nu mai putem avea mintea si inima inocente, curate. Iar singurul mod de a le curati este rugaciunea. Doamne, iarta-ne si da-ne putere si vointa de a ne ruga!

 37. mihai spune:

  @ T

  Asa e, lupta cea mare (si cea mai grea) este cea cu raul din inimile noastre; Sfantul Serafim de Sarov spunea : „atinge tu pacea si o mie de oameni se vor mantui in jurul tau” (aceasta e o prafraza, nadajduiesc ca nu am stricat sensul spuselor Sfantului; daca da, atunci va rog sa ma corectati). Cu siguranta o victorie impotriva masurilor care se iau subt ochii nostri (ma refer bineintales la noile documente cu chipuri, si cate or mai urma) nu va insemna nimic daca nu biruim raul dinlauntru. Totusi…dupa cum spunea cineva (un episcop francez, catholic ce-i drept), atunci cand aproapelui tau ii arde casa, nu e timpul a te ruga ptr el, ci e timpul de a actiona.

 38. ion adrian spune:

  @T,
  Si eu sper sa fie cum spui tu, dar am destule dvezi ca unii sunt ingrozitor de rasisti si cred ca un Israel Shahak nu vorbea in vant?
  Apropo, evreii habotnici respecta Sabatul, in care nu e voie sa faci ceva dect doar pentru un aproape. La ei aproapele este doar evreul, noi suntem neamurile, goimi etc.

 39. Donkeypapuas spune:

  Problema ştiţi care e? Că în toate religiile există curente şi secte, inclusiv în creştinism. Cum ar fi să fie Biserica nostră cuzată de măsuri luate în Catolicism, să zicem?
  Spun asta ăentru că unii se îndoiesc de faptul că au existat (şi poate mai există) omoruri ritualice. Dar nu cred că se referă la o întreagă religie, ci la o mână de dezaxaţi. Chiar şi în trecutul creştinismului au existat diverse elemente de rătăciţi, duşi cu pluta, iviţi de prin obscure secte creştine ce au recurs la acte criminale. De unde şi acuzaţii aduse în schimb TUTUROR creştinilor. Şi au existat (posibil să mai existe) şi în cadul iudaismului, şi în cadrul islamului, şi în cadrul religiilor Indiei, etc.

 40. 666 spune:

  Savatie, sper sa intelegi ce-ti zic, caci nu ma astept sa lasi commentul: Degeaba aruncam frimituri la caini. V-am dat atatea ca vine o vreme cand trebuie sa va eutanasiem. Sunteti in plus. Latratul asta nu face decat sa ne dezguste. Si nu numai ca latrati dar chiar mushcati mana stapanului ! Cat o sa va mai rabdam !

 41. luminita spune:

  PT.cel de dinaintea mea…DOAMNE…iarta-l ca nu stie ce zice!!!

 42. Corina spune:

  @666
  Sa-ti fie rusine pentru aceste cuvintele mizerabile.

 43. mihai spune:

  @ (665 + 1)

  sa intalegem ca tu esti reprezentantul stapanului muscat de mana?

 44. zuza vitalie spune:

  666 VAI DE TINE SARACULE ….

 45. 666 spune:

  Savatie, ignoranta cititorilor este evidenta, de aceea o sa ma ardesez tot tie: exista ceva ce imi place, si nu stiam, in textul de mai sus, si anume ca vi se spune (crestinilor) „adoratori de stele”. Iata ceea ce cred eu despre voi. Voi ati importat un Dumnezeu, tocmai de la cei pe care acum ii condamnati in textul de mai sus (si omorati cu milioanele), si pe care nici macar nu il cunoasteti, ci incercati de secole sa il definiti independent de sursa. Cum e posibil asa ceva ? Nu imi explic inca decat prin: „dracu’ i-a pus”.
  Exista pe planeta asta un singur lucru care nu minte: SANGELE. Daca ii cauti urmele, gasesti si adevarul. Toti crestinii ar trebui sa stie ca adevarul nu este alb ci rosu.

 46. unul dintre goi spune:

  Lui 666

  Voi cei tari în cerbice şi netăiaţi împrejur la inimă şi la urechi, voi pururea staţi împotriva Duhului Sfânt, precum Şi părinţii voştri, aşa şi voi!

 47. mihai spune:

  @ (3^2 * 2^1 * 37^1)

  In caz ca nu stiai, Biserica Dreptslavitoare are la baza SANGELE lui Hristos insusi, apoi SANGELE martirilor din primele veacuri si tot asa, trecand prin istorie dai de o gramada de prigoane anti-crestine, printre care si cea din perioada comunista, cand au murit crestinii cu milioanele.
  Sunt curios cine ii omoara pe evrei „cu milioanele”. Te referi poate la perioada celui de-al doilea razboi mondial? Ei bine, sa stii ca au murit mult mai multi rusi atunci, dar pe ei nu-i auzim plangandu-si de mila cu orice ocazie.

 48. 1. Vedenia lui Isaia, fiul lui Amos, pe care a văzut-o despre Iuda şi Ierusalim, în vremea lui Ozia, Iotam, Ahaz şi Iezechia, regii lui Iuda.
  2. Ascultă, cerule, şi ia aminte, pământule, că Domnul grăieşte: Hrănit-am feciori şi i-am crescut, dar ei s-au răzvrătit împotriva Mea.
  3. Boul îşi cunoaşte stăpânul şi asinul ieslea domnului său, dar Israel nu Mă cunoaşte; poporul Meu nu Mă pricepe.
  4. Vai ţie neam păcătos, popor împovărat de nedreptate, soi rău, fii ai pieirii! Ei au părăsit pe Domnul, tăgăduit-au pe Sfântul lui Israel, întorsu-I-au spatele.
  5. Pe unde să mai fiţi loviţi voi, cei ce mereu vă răzvrătiţi? Tot capul vă este numai răni şi toată inima slăbănogită.
  6. Din creştet până în tălpile picioarelor nu-i nici un loc sănătos; totul este numai plăgi, vânătăi şi răni pline de puroi, necurăţate, nemuiate cu untdelemn şi nelegate.
  7. Ţara voastră este pustiită, cetăţile voastre arse cu foc, ţarinile voastre le mănâncă străinii înaintea ochilor voştri, totul este pustiit, ca la nimicirea Sodomei.
  8. Sionul ajuns-a ca o colibă într-o vie, ca o covercă într-o bostănărie, ca o cetate împresurată!
  9. Dacă Domnul Savaot nu ne-ar fi lăsat o rămăşiţă, am fi ajuns ca Sodoma şi ne-am fi asemănat cu Gomora.
  10. Ascultaţi cuvântul Domnului, voi conducători ai Sodomei, luaţi aminte la învăţătura Domnului, voi popor al Gomorei!
  11. Ce-mi foloseşte mulţimea jertfelor voastre?, zice Domnul. M-am săturat de arderile de tot cu berbeci şi de grăsimea viţeilor graşi şi nu mai vreau sânge de tauri, de miei şi de ţapi!
  12. Când veneaţi să le aduceţi, cine vi le ceruse? Nu mai călcaţi în curtea templului Meu!
  13. Nu mai aduceţi daruri zadarnice! Tămâierile Îmi sunt dezgustătoare; lunile noi, zilele de odihnă şi adunările de la sărbători nu le mai pot suferi. Însăşi prăznuirea voastră e nelegiuire!
  14. Urăsc lunile noi şi sărbătorile voastre sunt pentru Mine o povară. Ajunge!
  15. Când ridicaţi mâinile voastre către Mine, Eu Îmi întorc ochii aiurea, şi când înmulţiţi rugăciunile voastre, nu le ascult. Mâinile voastre sunt pline de sânge; spălaţi-vă, curăţiţi-vă!
  16. Nu mai faceţi rău înaintea ochilor Mei. Încetaţi odată!
  17. Învăţaţi să faceţi binele, căutaţi dreptatea, ajutaţi pe cel apăsat, faceţi dreptate orfanului, apăraţi pe văduvă!
  18. Veniţi să ne judecăm, zice Domnul. De vor fi păcatele voastre cum e cârmâzul, ca zăpada le voi albi, şi de vor fi ca purpura, ca lâna albă le voi face.
  19. De veţi vrea şi de Mă veţi asculta, bunătăţile pământului veţi mânca.
  20. Iar de nu veţi vrea şi nu Mă veţi asculta, atunci sabia vă va mânca, căci gura Domnului grăieşte.
  21. Cum a ajuns ca o desfrânată cetatea cea credincioasă şi plină de dreptate? Dreptatea locuia în ea, iar acum este plină de ucigaşi.
  22. Argintul tău s-a prefăcut în zgură şi vinul tău este amestecat cu apă;
  23. Mai-marii tăi sunt răzvrătiţi şi părtaşi cu hoţii; toţi iubesc darurile şi umblă după răsplată. Ei nu judecă orfanul, iar pricina văduvei nu ajunge până la ei.
  24. Pentru aceasta zice Domnul, Dumnezeul Savaot, puternicul lui Israel: Răzbuna-Mă-voi împotriva asupritorilor Mei şi Mă voi întărâta cu răzbunare asupra vrăjmaşilor Mei!
  25. Voi întoarce mâna Mea împotriva ta şi te voi curăţi de toată zgura ta, ca în cuptor.
  26. Voi întoarce judecătorii tăi să judece ca la început şi sfetnicii tăi ca odinioară. După aceasta te vei putea numi iarăşi cetate dreaptă, oraş credincios.
  27. Sionul va fi răscumpărat prin judecată şi locuitorii săi care se vor întoarce la credinţă, prin dreptate.
  28. Domnul va zdrobi pe cei răzvrătiţi, iar cei ce au părăsit pe Domnul vor fi nimiciţi.
  29. Ei vor fi ruşinaţi pentru dumbrăvile sfinte pe care le-au îndrăgit şi se vor roşi la faţă din pricina grădinilor pe care le-au ales.
  30. Vor fi ca un stejar ale cărui frunze cad şi ca o grădină fără nici un strop de apă.
  31. Cel puternic va fi ca puzderiile de câlţi şi faptele lui ca o leasă de mărăcini. Şi aceia şi aceasta vor arde laolaltă şi nimeni nu va putea să-i stingă.
  Asta ca sa nu citam toata Scriptura. Sau pe Moshe.
  Pe crestin nu il rabda nimeni, nefericitule. Iar pe Domnul Dumnezeu nu il tine cineva sub brat.
  Si mai spun ceva aici, daca nu e prea tare pentru unele urechi: sinagoga a STIUT ca Hristos este Dumnezeu. Altfel nu se explica nimic. A stiut de cand s-a nascut. Deci uciderea Mantuitorului nu a fost o „neintelegere” si a fost ce trebuia sa fie, adica manifestul suprem al celuirau in ordinea lumeasca: uciderea lui Dumnezeu.

 49. teo spune:

  amice iudeo a.k.a.666 (sau ce esti matale),

  in primul rand ideea avansata de matale, cum ca crestinii au preluat si insusit in maniera proprie credinta ovreilor e o idee f veche (de dinainte ca al mataluta tata respectabil sa fi fost in coapsele bunicului matale…si de dinainte ca bunicul matale sa fi fost in coapsele strabunicului matale, etc…), prafuita si mai ales neintemeiata la o analiza temeinica si serioasa, facuta in biblioteca…

  DA, e adevarat ca evreii au avut de suferit si DA, ceea ce s a intamplat a fost o TRAGEDIE si un act inuman ce nu mai trebuie repetat (si a propos, poate la asta ar trebui sa reflecte si „iudeo” care omoara sute de civili in gaza), dar de aici si pana a acuza pe toti de uciderea evreilor, e distanta mare (cel mai mult mi a placut ideea cuiva, ce zicea ca „iudeo” au ajuns sa si vanda pana si mortii…si stii ceva? are dreptate…)

  insa e interesant ca nu i am auzit niciodata pe armeni facand atata caz de genocidul co-nationalilor lor omorati de turci. de ce? pt ca sunt o natie cu bun simt, sunt o natie crestina, ce cunosc ca lumea asta are un Judecator. s a recunoscut public ca au fost ucisi (mai putin de turcia) in jur de 1.000.000 de armeni, dupa care toata lumea s a linistit…inclusiv armenii.

  „iudeo” insa nu au pace si gata. de ce nu au pace? te las pe tine sa mi raspunzi!

 50. ion adrian spune:

  666 ,
  este doar un prapadit de provocator, iudeu desigur, dar amarat si prapadit care intre ai lui este prea mic sa fie bagat in seama, si vine printre noi in sperantza ca daca reuseste sa ne exaspereze a castigat un meci. El nu exista el este neantul prcum diavolul care se chirceste sub lumina crucii.
  Exita un interes deosebit azi si circula acest cuvant de ordine printre iudei : strniti, provocati prin orice mijloace anti iudaismul.
  Asa ca ii spun si eu acestuia ce au spus si alti crestini: in neamul asta al vostru caci ai dreptate in chestia aia cu sangele ce conteaza, sunteti mai mult decat un neam sunteti o rasa corcita masiv ce-i drept dar tot rasa(sa-i zicem poate mai corect subrasa)si ati dat fata de numarul vostru un procentaj maxim de persoane extraordinare dar conform legii universale a echilibrului pe celalalt taler al balantei se afla niste fiinte infioratoare niste animale salbatice sangeroase dotate cu aceea viclenie talmudica si aceea ratiune diavoleasca.
  Noi de acestia trebuie sa ne ferim si sa-i descoperim cand e cazul asa cum in orice tara legea pedepseste criminalii deci sa facem sa functioneze legea si pentru voi si va functiona orice ar face 999.

 51. 666 spune:

  Nu vorbeam de SANGELE lui Mesia evreul, zis si Ioshua, nascut din mama evreica si din Dumnezeul lui Avraam, Isaac si Iacob, crescut in invataturi iudaice in tara sfanta, la umbra templului iudaic, pe care primii l-au acceptat tot niste evrei, la fel cum l-au respins tot niste evrei pentru a fi crucificat de una dintre Fiare (a se citi imperiul roman) in acelasi timp in care au distrus din temelii singurul loc sfant de pe planeta (pierdut pentru eternitate ?). Vorbeam de SANGE in general, sange ca masura valorii cuvintelor si a existentei care se implineste prin el (a se citi sacrificarea lui Isaac ?) .
  Si ca sa iti raspund la „cine ii omoara pe evrei”, sunt „adoratorii de stele”, cei care vorbesc despre ce nu cunosc, si se inchina unui dumnezeu, pe care il stim prea bine si care tine totata planeta de prea mult in intuneric. Nu trebuie sa asteptam o fiara, care sa apara si sa ne puna semne pe frunte … este exact invers, noi de sute de ani facem progrese in a demasca fiara cu sangele nostru, fiara care ne joaca pe degete dintotdeauna, mintind si reinterpretand lucrurile astfel incat adevaratii „sfinti” sa moara de fiecare data. Chiar e atat de greu de inteles ? D-aia zic ca sangele nu minte niciodata, de la el a pornit totul si la el se va termina.
  Cititi apocalipsa cap.12, „femeia” trebuie protejata, nu omorata, nu batjocorita, caci ea ne-a nascut un Rege, si nu degeaba inca mai e aici printre noi.
  Exista lucruri greu de digerat, de aceea ar trebui cantarite cuvintele mai cu grija, nu sa publicam texte scrise de „savanti” ignoranti, Savatie ! Cuvintele pot ucide !

 52. Andreea F. spune:

  E adevarat, trebuie sa si actionam. Numai sa nu uitam ca ce poate Domnul cu puterea Sa, poate Maica Domnului cu rugaciunea, iata ce Model avem pentur a ne ruga. Eu nu am zis sa stam numai in rugaciune ( daca ar fi asa, din instinct tot am actiona,numai ca nu e posibil pentru cei mai multi dintre noi din cauza ca avem viata aglomerata si dezordonata). Dar, ca sa facem lucruri bineplacute lui Dumnezeu si care sa ne ajute si noua, avem nevoie de rugaciune, de Sfanta Liturghie. Asa e, lucrurile acestea au fost deja spuse, urmeaza sa le mai si facem. Si, cum frumos a spus in predica un Parinte in aceasta zi mare a Sfintilor Trei Ierarhi, „Dumnezeu nu se uita numai la faptele noastre sau la rezultatul lor, cat mai ales la stradania noastra care in permanenta e cantarita in ochii Sai!”.

  Parinte Savatie, va multumesc din suflet pentru chemarea ce ne-ati transmis-o la acea bijuterie de carte, „Duhovnicul inchisorilor”.

 53. 666 spune:

  „o idee f veche […] neintemeiata la o analiza temeinica si serioasa” – cred ca glumesti. Ce trebuie demonstrat ? Ca Dumnezeu este Dumnezeul lui Moise, Dumnezeul lui Isus ? Glumesti desigur „inchinator la stele” sau la forta universala sau cum vrei sa o numesti (care e cu totul altceva). Prin jidovii astia (da, ca si mine de altfel) ati aflat ce e aia „mantuire” sau pacat . Iti aduci aminte banuiesc de „sa nu omori”.
  Am ales porunca asta cu un scop, si anume sa subliniez exceptiile (care au mare legatura cu cele doua texte publicate deja de Savatie si care ii acuza pe evrei de cam tot ce se poate – poate la o analiza simplista, la nivelul faptelor, adevarata). Asadar, avem de ales in a condamna evreii si a condamna si Dumnezeul lor sau a-l accepta pe acest Dumnezeu si a accepta si creatia lui (Israel). Am un citat aici, ca sa se inteleaga ce vreau sa zic si care sunt din cartea noastra (subliniez noastra) sfanta: „Fiecare sa se incinga cu sabia; mergeti si strabateti tabara de la o poarta la alta, si fiecare sa omoare pe fratele sau, fiecare pe prietenul sau si fiecare pe ruda sa.”Exodul 32:27. Da, Dumnezeul asta pe care il mostenim cu toti nu este doar un milostiv, generos, impaciutor. Este Dumnezeul care isi sacrifica fii. Acesta este Dumnezeul evreilor si Tatal lui Isus. Avem de ales daca sa il acceptam sau nu. Nu il intelegem, ok. Dar sa nu incurcam lucrurile. Nu pot merge decat impreuna. Nu mai citez aici pentru domnul hera…ortodox de mai sus legamintele cu evreii pe care le-a facut Dumnezeu promitandu-le lumea. Sau cel facut cu Isus (nascut din evreica) – ideea e ca ori citim tot textul ori ne lasam de comentarii, nu poti lua doar ce-ti place. Nu poti acuza pe Moise pentru crima pentru ca el te-a facut sa intelegi ca, crima e un PACAT. E ca si cum l-ai acuza insusi pe Dumnezeu.
  Si, Savatie, numai Dumnezeu are voie sa scrie texte ca cel de mai sus, sau ca cel nou de azi. De ce ? Pentru ca pentru orice or fi facut (Biblia e plina de exemple): Dumnezeu a ordonat. El e singurul care are dreptul la pedeapsa si mantuire – nu asta e de fapt escatologia ?

 54. mihai spune:

  Trebuie sa-mi recunosc ignoranta, prostia si lipsa de intalegere…nu intaleg mai nimic din ce spui. Scenariul descris de tine pare interesant, dar te-as ruga sa fii mai explicit, sa explici mai pe intalesul oamenilor simpli.

  Totodata observ ca ai schimbat registrul, de la o atitudine razboinica (vroiai sa ne eutanasiezi) ai inceput sa te incadrezi in categoria celor ce-si varsa sangele.

 55. mihai spune:

  Si inca ceva, acest savant ignorant a scapat de la moarte poate milioane de oameni prin descoperirea lui…printre care se numara cu siguranta si evrei. Tu ce merite ai?

 56. teo spune:

  amice,

  iata un articol care e menit sa te faca sa te gandesti de doua ori inainte de a pune mana pe tastatura. l am pus aici cu totul spre dovada:

  „Un ierarh ortodox urmeaza sa fie numit erou al evreilor, pentru ca i-a salvat pe acestia in timpul Holocaustului.

  Mitropolitul Bucovinei din perioada 1940-1945, IPS Tit Simedrea, va fi al 56-lea roman onorat de statul Israel cu titlul de „Drept intre Popoare”, informeaza Cotidianul, in editia de marti.

  Mitropolitul de la Cernauti si-a folosit influenta si chiar si-a riscat pozitia si libertatea pentru a salva mai multi evrei in perioada Holocaustului.

  Centrul de Istorie a Evreilor din cadrul Federatiei Comunitatilor Evreiesti din Romania a descoperit recent documente de arhiva care intaresc imaginea de „salvator” a IPS Tit Simedrea.”

 57. teo spune:

  dintr o alta sursa:

  „Mitropolitul Bucovinei din perioada 1940-1945, ÎPS Tit Simedrea, va fi al 56-lea român care va fi onorat de statul Israel cu titlul de „Drept între Popoare“ pe baza unui dosar ce se află acum pentru analiză la Autoritatea Martirilor Holocaustului şi a Comemorării Eroilor „Yad Vashem“ de la Ierusalim. Meritul mitropolitului de la Cernăuţi, susţinut de mai mulţi supravieţuitori evrei, este acela de a-şi fi folosit influenţa şi chiar riscat poziţia şi libertatea pentru a salva mai multe persoane în perioada Holocaustului. Independent de dosarul de la Yad Vashem, Centrul de Istorie a Evreilor din cadrul Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România a descoperit recent documente de arhivă care întăresc imaginea de „salvator“ a ÎPS Tit Simedrea.”

 58. V. spune:

  desi nu doream sa mai intervin, ma vad silit sa reconsider linia pe care o propune textul prof Paulescu. daca 666 e reprezentant al iudaismului si afirma cele mai de sus in numele religiei mozaice, ori e bezmetic si atunci nu poti sa ceri ceva de la un om bolnav, ori face parte din miscarea conspirativa iar atunci, interventia sa dezinformeaza si manipuleaza.
  cel mai probabil din cele ce a afirmat – regele inca prezent in lume- pare a fi membru al miscarii biserica secreta sau ceva in genu.

 59. pr cristian spune:

  to 666
  tu te temi de un anume cuvant care te poate ucide de aceea nu l pronunti?
  si tare mai esti ironic da vezi tu ca nu e rasul tau…

 60. Bogdan spune:

  Trecand peste agresivitatea exagerata a domnului 666, am si eu o intrebare: Sunt cele scrise de Dl. Paulescu adevarate ? Daca sunt, atunci nu stiu daca mai merita comentat ceva sau merita doar sa ne cutremuram. Daca nu sunt imi permit sa spun ca nu trebuiau puse pe blog, mai ales de catre Savatie Bastovoi.

 61. Dan spune:

  Bai baiete, mergi la un psihiatru si valea cu divagatiile tale imbeciloide d’aci. De unde ai scos-o ca Hristos a fost rastignit de romani? Voi, evreii, ati facut-o, caci procuratorul roman Pontiu Pilat n-a gasit nici o vina in El ca sa-L condamne la moarte dupa legea romana, dar voi jidanii ati spus ca „dupa legea noastra trebuie sa moara caci S-a numit pe Sine Fiu al lui Dumnezeu” si sub presiunile arhiereilor si preotilor vostri a fost rastignit Dumnezeu pe cruce, pentru a se evita o revolta impotriva Imperiului Roman.
  Sange? Te referi la sangele varsat inainte de Hristos, al proorocilor, profetilor si dreptilor trimisi de Dumnezeu la voi? Sau de cel pe care l-ati varsat in perioada comunista, sange al crestinilor? N’am ce spune, popor ales mai sunteti voi, asemenea criminali nu gasesti si cu lupa sa-i cauti! Stalin ar fi invidios pe voi.
  Habar’ n-ai copile ce-nseamna suferinta, locul tau e la numarul 3 (sau daca ma gandesc bine ai sanse mari sa devi urmatorul presedinte jidanesc sau american), ti-ai ales un nume care spune totul despre tine (daca nu stiai, cifra 6 simbolizeaza ratarea, neimplinirea, cu alte cuvinte ne spui ca esti de 3 ori…).

 62. teo spune:

  666,

  inteleg f bine ce spui si mai inteleg ceva: Dumnezeul lui Iacov si al lui Moise si al lui David (la care ma inchin si eu ca si tine) a mers mai departe si a adus Legea Iubirii, prin cel pe care tu Il numesti „Ieshua”, fiu al Mariei si pe care noi, crestinii, il recunoastem ca fiind Mesia cel mult asteptat de evrei (si in mod nearticulat de toata creatia) si proorocit inca din cartea Facerii (3:15), Dumnezeu adevarat, parte si intreg a Sfintei Treimi. asta e marea diferenta. fa un pas inapoi, citeste ce ai scris in ultimul comment si vei vedea ca tu alegi sa te inchini unui dumnezeu care ucide cand vrea si pe cine vrea (si sincer, ce diferenta e intre zeii antici si dumnezeul asta?), in timp ce eu incerc sa ma inchin unui Dumnezeu care ma iubeste si care cauta sa ma deschida infinitei Sale iubiri prin propria i jertfa fara sfarsit?!

  de ce crezi tu ca evreii au prioritate in planul asta? ca prin ei a inceput planul mantuirii noastre e adevarat, dar tot la fel de adevarat e ca sunt un popor greu de stapanit, un popor ce a avut nenumarate caderi, un popor ce poate tocmai din cauza incapatanarii lui a fost ales si indragit de Dumnezeu. dar Dumnezeu nu s a oprit aici, ci prin el a deschis dreptul la dreapta vietuire tuturor. asadar, de ce sa consider poporul evreu deasupra celorlalte popoare cand in realitate, Dumnezeu este la radacina credintei noastre comune?

  oricum, iti multumesc pt calmul cu care raspunzi.

 63. Gheorghe spune:

  Sfanta Evanghelie dupa Marcu

  Capitolul 12
  1. Şi a început să le vorbească în pilde: Un om a sădit o vie, a împrejmuit-o cu gard, a săpat în ea teasc, a clădit turn şi a dat-o lucrătorilor, iar el s-a dus departe.
  2. Şi la vreme, a trimis la lucrători o slugă, ca să ia de la ei din roadele viei.
  3. Dar ei, punând mâna pe ea, au bătut-o şi i-au dat drumul fără nimic.
  4. Şi a trimis la ei, iarăşi, altă slugă, dar şi pe aceea, lovind-o cu pietre, i-au spart capul şi au ocărât-o.
  5. Şi a trimis alta. Dar şi pe aceea au ucis-o; şi pe multe altele: pe unele bătându-le, iar pe altele ucigându-le.
  6. Mai avea şi un fiu iubit al său şi în cele din urmă l-a trimis la lucrători, zicând: Se vor ruşina de fiul meu.
  7. Dar acei lucrători au zis între ei: Acesta este moştenitorul; veniţi să-l omorâm şi moştenirea va fi a noastră.
  8. Şi prinzându-l l-au omorât şi l-au aruncat afară din vie.
  9. Ce va face acum stăpânul viei? Va veni şi va pierde pe lucrători, iar via o va da altora.
  10. Oare nici Scriptura aceasta n-aţi citit-o: „Piatra pe care au nesocotit-o ziditorii, aceasta a ajuns să fie în capul unghiului?
  11. De la Domnul s-a făcut aceasta şi este lucru minunat în ochii noştri”.
  12. Şi căutau să-L prindă, dar se temeau de popor. Căci înţeleseseră că împotriva lor zisese pilda aceasta. Şi lăsându-L, s-au dus.

  Cine are urechi de auzit sa auda,
  Doamne ajuta

 64. un om spune:

  Dumnezeu sa va binecuvinteze …

 65. ion adrian spune:

  Fratilor, ati vazut cum brusc si fara sa-mi raspunda mie si altora la postarile replica fata de cea a lui de la 29 ianuarie ora 9 40, unde nici mai mult nici mai putin ne dorea eutanasierea, 666 a schimbat foaia, ori el a inteles ori stapanii sai au inteles ca a sarit peste cal, ca si-au aratat prea repede adevarata fata si a revenit la stilul ipocrit fals intelegator care ar contrazice textul talmudic fundamental confirmat de dorinta eutanasierii : si pe cel mai bun dintre crestini omoara-l .

  Daca ne vom lasa imbroboditi(eu vorbesc acum generic, caci fata in fata stau ei ai lui 666 si noi) , va avea ocazia sa schimbe foaia din nou si atunci poate ca multi dintre noi vom fi eutanasiati, fara nici-o vina, fara sa le fi facut nici-un rau ci doar dorind si iubind Adevarul si pe Isus care-l poarta.
  Teo s-a lasat pacalit sau asta trebuia sa faca si a intrat intr-un dialog rational cu un nazist sionist: eutanasiere(nazist) si mana stapanului(sionist).
  Nu trebuie sa le mai raspundem celor din categoria lui 666 caci fac parte am mai spus-o dintr-o scoala in care invata sa-si traga in piept si sa faca nrgotz cu propriul Dumnezeu dar cu niste fiinte umane considerate de ei tot un fel de servitori care nu trebuie sa muste mana stapanului.
  Cine are urechi de auzit sa auda.
  Doamne ajuta si iarta-i pe cei care se pocaiesc.

 66. 666 spune:

  Gheorghe, frumoasa pilda, o stiam. Iti dai seama ca poate fi folosita impotriva voastra ? Cred ca gresiti interpretarea personajelor. Ce este via ? Cine sunt lucratorii si Cine este fiul? Sunt convins ca inca mai credeti ca lucratorii sunt iudeii si Fiul este Hristos. Dar, well, sunt doar un jidov „ipocrit fals intelegator”. Nu voi incerca sa mai explic cine sunt lucratorii si cine e Fiul pentru ca e clar ca vorbesc cu peretii.
  Am si eu o intrebare, si cu aceasta am incheiat: Ce interes am sa-mi pierd vremea aici ? De fapt ce interes am sa scot vre-un cuvant pentru voi ? Cu ce ma ajuta pe mine sau pe cei ca mine sa incerc sa stabilesc un common ground ? Raspunsul e mai simplu decat credeti: Niciunul. Din pacate cateodata citesc, inteleg si imi dau seama cat de departe sunteti de adevar.
  ps: ion, eram furios, dar mi-am dat seama ca nu am pe cine.

 67. luminita spune:

  Pt.cel de dinaintea mea.
  Te rog,numai daca vrei sa-mi raspunzi….am si eu o curiozitate:
  de ce ti-ai insusit acest numar ca si nickname?

 68. mihai spune:

  666,

  ma bucur ca nu mai esti furios pe noi.
  Daca sirul asta lung de replici te-au facut sa-ti lepezi mania, atunci poate ca au fost cu folos.
  Nadajduim ca si pe viitor sa-ti tii mintea (si inima) departe de manie, care este (fie si indreptata asupra crestinilor ignoranti, nestiutori, intunecati de neadevar) foarte daunatoare.

 69. 666 spune:

  Pentru ca pentru unii ortodocsi si din pacate pentru din ce in ce mai multa lume, din motive pe care eu le consider „misterioase”, evreu=drac. De obicei ma semnez Nomad si asta pentru ca, asa cum spunea evreul Kafka, pentru unii dintre noi, intoracerea nu mai e niciodata posibila.

 70. Nomad spune:

  @mihai
  apreciez tonul impaciuitor, dar textul lui Savatie e tot acolo. intelegi ? As vrea tare mult sa il vad sters si atunci imi cer scuze pentru textul scris. Asa cum am scris in alta parte, vorbiti de statul Israel si nu de evrei in general. Politica unui stat nu e politica unei etnii sau a unei traditii si in nici un caz al unei credinte. Dar va deveni daca se continua propaganda asta. Nu e o amenintare, e o reliatate pe care o observ pana si la mine – din fire un moderat.
  PS: Incercam sa-mi inchipui acum cativa ani ce ar insemna sa unim cele doua traditii, sa luam ce e mai bun din ele, sa incercam sa vedem fetele cubului in totalitate … nu ar insemna o renastere ? nu ar insemna o apropiere de un Adevar pe care orice minte deschisa il doreste ? Din pacate facem pasi inapoi pe zi ce trece si asta e un lucru, cel putin, trist.

 71. luminita spune:

  Iti multumesc pt.raspuns.
  Vreau doar sa specific ca noi,crestinii,ii iubim nespus pe IISUS si pe MAICUTA LUI,MARIA…evrei fiind.
  Mai cred ca”oameni”corupti(draci),ahtiati dupa putere si stapanire,sunt in toate neamurile.Poate e doar o problema de perceptie…personala.
  Si romanii,cand ies din tara sunt considerati tigani…noi stim bine ca nu-i asa…ca nu TOTI romanii sunt tigani…pt.ca la fel de bine stim si reversul…ca sunt multi tigani romani.Eu cand ies din tara,ma simt mandra…de obiceiurile noastre populare,de cultura noastra…incerc sa-mi reprezint cat mai bine neamul si nimeni nu ma trateaza urat,cu toate ca mi se aminteste mereu ca romanii sunt tigani.Nu ma supar…incerc sa schimb parerea prin propriul meu comportament.
  Dumnezeu sa ne ajute,ca impreuna sa putem lupta impotriva celor care vor asuprirea si inrobirea oamenilor,indiferent din ce neam provin ei.

 72. Gheorghe spune:

  In nici un caz evreul nu este considerat drac, cel putin din punctul meu de vedere. De asemenea parerea mea este ca Hristos ii asteapta cu lacrimi si cu bratele deschise pe evrei, ca sa il accepte ca Mesia si Dumnezeu adevarat.
  Spre exemplu este pilda fiului risipitor in care avem pe fiul ramas acasa care se supara (se razvrateste) ca Tatal a junghiat vitelul cel gras pentru fiul cel rispitor. Citind aceasta pilda e usor de inteles razvratirea evreilor fata de deschiderea crestinismului fata de neamuri si primirea lor.

  Sfânta Evanghelie după Luca

  Capitolul 15
  11. Şi a zis: Un om avea doi fii.
  12. Şi a zis cel mai tânăr dintre ei tatălui său: Tată, dă-mi partea ce mi se cuvine din avere. Şi el le-a împărţit averea.
  13. Şi nu după multe zile, adunând toate, fiul cel mai tânăr s-a dus într-o ţară depărtată şi acolo şi-a risipit averea, trăind în desfrânări.
  14. Şi după ce a cheltuit totul, s-a făcut foamete mare în ţara aceea, şi el a început să ducă lipsă.
  15. Şi ducându-se, s-a alipit el de unul din locuitorii acelei ţări, şi acesta l-a trimis la ţarinile sale să păzească porcii.
  16. Şi dorea să-şi sature pântecele din roşcovele pe care le mâncau porcii, însă nimeni nu-i dădea.
  17. Dar, venindu-şi în sine, a zis: Câţi argaţi ai tatălui meu sunt îndestulaţi de pâine, iar eu pier aici de foame!
  18. Sculându-mă, mă voi duce la tatăl meu şi-i voi spune: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta;
  19. Nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău. Fă-mă ca pe unul din argaţii tăi.
  20. Şi, sculându-se, a venit la tatăl său. Şi încă departe fiind el, l-a văzut tatăl său şi i s-a făcut milă şi, alergând, a căzut pe grumazul lui şi l-a sărutat.
  21. Şi i-a zis fiul: Tată, am greşit la cer şi înaintea ta şi nu mai sunt vrednic să mă numesc fiul tău.
  22. Şi a zis tatăl către slugile sale: Aduceţi degrabă haina lui cea dintâi şi-l îmbrăcaţi şi daţi inel în mâna lui şi încălţăminte în picioarele lui;
  23. Şi aduceţi viţelul cel îngrăşat şi-l înjunghiaţi şi, mâncând, să ne veselim;
  24. Căci acest fiu al meu mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat. Şi au început să se veselească.
  25. Iar fiul cel mare era la ţarină. Şi când a venit şi s-a apropiat de casă, a auzit cântece şi jocuri.
  26. Şi, chemând la sine pe una dintre slugi, a întrebat ce înseamnă acestea.
  27. Iar ea i-a răspuns: Fratele tău a venit, şi tatăl tău a înjunghiat viţelul cel îngrăşat, pentru că l-a primit sănătos.
  28. Şi el s-a mâniat şi nu voia să intre; dar tatăl lui, ieşind, îl ruga.
  29. Însă el, răspunzând, a zis tatălui său: Iată, atâţia ani îţi slujesc şi niciodată n-am călcat porunca ta. Şi mie niciodată nu mi-ai dat un ied, ca să mă veselesc cu prietenii mei.
  30. Dar când a venit acest fiu al tău, care ţi-a mâncat averea cu desfrânatele, ai înjunghiat pentru el viţelul cel îngrăşat.
  31. Tatăl însă i-a zis: Fiule, tu totdeauna eşti cu mine şi toate ale mele ale tale sunt.
  32. Trebuia însă să ne veselim şi să ne bucurăm, căci fratele tău acesta mort era şi a înviat, pierdut era şi s-a aflat.

  Doamne ajuta!

 73. luminita spune:

  Nomad,uite ca suntem intr-un gand…cat ma bucur.
  Nu aparuse inca postarea ta cand am scris anuntul anterior.

 74. Nomad spune:

  @gheorghe, te rog nu mai arunca citate, le stiu prea bine, am crescut cu ele si cu altele. De ce presupui ca evreii sunt fii ratacitori ?
  @luminita noi nu ne-am contrazis niciodata iar pacatele sunt pentru toti la fel, asta zic si eu.
  Am o intrebare pt voi: a citit cineva evanghelia dupa Iuda, publicata pentru prima oara prin 2006, daca nu ma insel ? Ia sa o cititi si sa imi spuneti dupa aceea cine e fiul ratacitor, cine l-a „tradat” pe isus si cine stie adevarul ! E extrem de interesant pasajul cu prevestirea mortii lui Iuda si cel cu … in fine probabil nu o sa o cititi ca nu e in biblie sau ca nu e in romana. D-abea s-a descoperit, dat-i o sansa !

 75. V. spune:

  dincolo de gesturile de intelegere si de fireasca dragoste trebuie sa fie totusi credinta autentica, primita la Botez si asumarea crucii lui Hristos ca viata a mea. e firesc sa sti sa convietuiesti cu ceilalti, e un fond uman. ca ne convine ori ba, a fi om bun si respectuos nu te face crestin ori pagan. tratarea cu dispret a unor persoane sau etnii nu da marturie despre credinta crestin-ortodoxa. Indemnul de a fi moderat in exprimare si ponderat in judecati, deasemenea nu tine de interioritatea credintei crestine. Poti fi un model excelent de om fara a fi crestin. Injuriile nu ajuta si nu au ajutat pe vreun om la mantuirea sa, crestin ori „ales”. nu vreau ca „nomad” sa se simta confortabil. ce legatura e intre politetea cu care trebuie tratat si adevarul care e subminat de „luminata” sa intelegere asupra lui Hristos? scuzele pe care si le aroga din partea pr. Savatie, care nu l-a atacat ca persoana ci cel mult o injghebare ideologico-spirituala gasita pe toate rafturile de librarie si anticariate, nu justifica aiureala pe care o scuipa in ochii Domnului. Imi place ca toti avem indreptare de mantuire a aproapelui, si ne erijam foarte usor in autoritati duhovnicesti,insa cand vine vorba de mantuirea noastra dam din umeri. Nu exista ortodoxie, credinta crestina ortodoxa fara dogmatica si asceza Bisericii. Imi pare rau ca ne permitem sa facem apostolat nefiind luminati invatatura dogmatica a Bisericii. Pietismele noastre oricat ne displace sa acceptam, nu sunt lucrarea lui Hristos. Realitatea de viata datatoare a Duhului Sfant nu e tot una cu realitatea unei credinte fabricate ad-hoc pe vreun site de internet. Dialogul cu „nomad” n-are sorti de izbanda in termenii pur formalisti si rupti de Trupul si Sangele lui Hristos. ce vrea el e filozofie. Nu tine de foame din pacate, sau din fericire mai degraba. Ma doare sa vad cat de inumani ne face sa parem, cat de acru si dezgustator apare Hristos, Mantuitorul nostru. Pt noi, cica, evreii=draci!? de unde atata certitudine? toata viata noastra e un dinamism al iubirii, toata spiritualitatea noastra crestina nu e decat tindere de indumnezeire de unire cu structura supremei iubiri: Sf. Treime, viata noastra in intregimea ei e teandrica, crestinul sta in asceza pt lume. Sfintii mor pt lume, se roaga pt chinuitori, Viata vietii noastre se jertfeste necontenit pe altarul creatiei sale si dintr-o data toti nu suntem decat niste scursuri ale lumii pt care singurul ideal e sa uram pe evrei? haida-de. Intelegem prea putin din uimitoare viata pe care Hristos o da Bisericii sale pt ca sa ne irosim putinele clipe consoland complexele freudiene ale diferitelor secte pt care Hristos e la cheremul pocniturii din degete. Nu dau cu piatra, Domnul ne stie pe fiecare. Va rog nu sacrificati ce aveti mai scump pt ca unora li se pare ca nu sunt intelesi

 76. V. spune:

  detractorii lui Hristos, s-au gandit ca e bine sa joace mingea in ograda Bisericii Domnului. Mai ales acum cand considera ei,ne place mai mult evanghelia lui iuda iscarioteanul. Si cine stie poate pica cate ceva, daca lovesti insistent zidurile Bisericii mai cade vreun sfant. Ia, sa faca bine dumnealor o marturisire de credinta. Organic imi vine de cate ori citesc aberatii gnostice sa scuip. Cu cine stai, nene nomad de vorba? ti se pare ca suntem de azi de ieri si nu mai putem de fascinati ce suntem de ultima moda in aberatie gnostica? dupa 2000 de ani de istorie a crestinismului s-o trezit badita nomad, el cel fara stare si asezare, sa faca casa la casnicii Domnului, si sa-i invete el cum stau lucrurile pe bietii crestinii, oi sentimentale si prostute care se dau in vant dupa lacrimi. N-a avem nerv pt a proba cele mai la moda tendinte religioase. Nu pricepi, a fi crestin nu e un strai aruncat pe tine pe care il schimbi cand vrei. E structura intima, organica. Fiinta mea e crestina. Nu te cred pt ca nu te crede viata mea. Nu ma fascineaza policromatismul culturii gnostice. E saraca si stearpa. De vii sa ofertezi ideologii si utopii bate la usa veacului aici la portile Imparatiei, utopia e in criza utopica.

 77. Mihail Marian spune:

  Ti-ai ales gresit sursele/sursa de informare!

 78. mihai spune:

  Nomad,

  O sa-ti fac o mica marturisire, strabunicul meu (pe linie materna) a fost evreu si cu siguranta ca nu am avut niciodata tendinta de a-l vedea ca pe un drac.
  Nici nu m-am simtit inferior celorlalti, ca ortodox, ptr ca pe undeva port si eu din genele poporului iudeu (inferior le sunt, dar din alte motive ce nu tin de genealogie)
  Iar cartea savantului Paulescu nu mi se pare deloc a fi un atac la adresa neamului evreu, ci doar la adresa acelora dintre evrei care tin aceste precepte talmudice.
  Acum ar trebui sa ascundem lucrurile, sa aruncam gunoiul subt pres, sa ne „facem ca ploua”, doar de dragul unui filosemitism care e foarte la moda in zilele noastre? De ce sa ascundem istoria daca faptele sunt asa cum sunt?
  Iti este frica poate de izbucnirea unui nou Holocaust? Fii pe pace, cred ca acum toate armele sunt indreptate impotriva ortodocsilor.

 79. Nomad spune:

  V, sunt de acord cu tine … asa AR TREBUI SA FIE.
  Ce are Biserica, Crucea, Hristos, Sfintii Parinti, Duhul, Dragostea, Pietatea cu textul de mai sus ? De ce trebuie sa se publice aici, pe blogul unui crestin ortodox astfel de texte ? Savatie nu raspunde, poate raspunzi tu ?
  Dincolo de credinta/filosofia mea, oricare ar fi ea, atata timp cand pe langa „toata viata noastra e un dinamism al iubirii” apar texte ca cel mai sus : Va acuz de impietate ! Va acuz ca predicati una si scrieti alta ! Va acuz ca va bazati credinta pe ura impotriva „barbarilor” si „paganilor” ! Va acuz ca incercati sa ridicati Biserica cat mai sus pe „cadavre” si nu pe credinta !

 80. mihai spune:

  Nomad,

  crestinii ortodocsi ar trebui deci sa fie igoranti? sa isi inchipuie ca lumea e un paradis, ca toti oamenii sunt plini de intentii bune, ca nu le doreste nimeni raul? Dar unde propovaduieste Hristos sau Sfintii Parinti o astfel de atitudine ?

  Si scuza-ma ca-ti spun dar aberezi grosolan in acuzele pe care le aduci Bisericii. Pana la urma, daca stam bine sa ne gandim, ortodocsii n-au scos inca nici o versiune a talmudului.

  Si tin sa subliniez ca textul de mai sus nu e un text rasist. Nu am citit cartea in intregime dar sunt convins ca nu contine vreun atac la adresa evreilor ca neam, nici vreun indemn la agresivitate impotriva acestora. Pur si simplu ne ofera o mostra din gandirea talmudica.

 81. dan alexandru spune:

  [Parerea mea] Parintele Savatie nu va raspunde pentru ca mila lui pentru evrei este mare. Si mai cred ca are indelunga rabdare.

  E prea multa ura de o parte si de alta: de ce nu dai tu un exemplu de iubire?

 82. Nomad spune:

  pardon, daca nu ma insel, savatie a raspuns: a postat o continuare, culmea tot despre textele alea pe care nu le-a citit niciodata (talmud) !
  nu cred ca vrei un exemplu de iubire dat de mine ! o sa sune a blasfemie pentru voi!
  iti multumim savatie pentru mila aratata in atatea si atatea posturi pentru evrei ! iti multumim ca scri si pentru noi ceva de atat de plin de duh ! pe scurt, iti multumim ca existi ! se aude cum rad acolo in spate ?

 83. Nomad spune:

  @mihai
  textul de mai sus nu e deloc rasist, e plin de dragoste si bunavointa ! oamenii sunt plini de ura, ne inconjoara ca niste caini iar diavolul ne planuieste pierzania prin discipolii lui masonii si prin microcipuri implantate in buletine. E un iad afara, noroc ca mai putem citi o vorba buna pe bloguri.

 84. zuza vitalie spune:

  ”Spiritul uman este precum un cazan cu apa.Atata timp cat cazanul fierbe ,nu se apropie nici musca de el.Dar lasand cazanul sa se raceasca ,numai ce nu se va baga in el”.
  D-mle Nomad se vede ca sunteti un om inteligent si recunost ca sunt inca un tanar si nu as putea sa ma compar cu cunostintele D-stra.Dar nu stiu de ce ,cred ca am doar impresii…
  Sa-ti dau un sfat, daca vrei sa intelegi ceva ,incearca sa te pui un pic in locul nostru(a crestinilor ortodoxi) din toate punctele de vedere ,incepand cu istoria apoi cu obiceiurile,traditiile noastre apoi cu modul noastru de a privi viata etc… si desigur modul de a identifica pericolul ,care desigur nu este omul si diavolul,care la randul lui inseala pe cine poate si se foloseste de prostia omeneasca ,controlandu-l prin manie ,zaviste ,ura ,mandrie, lacomie etc .
  Desigur evreii nu reprezinda varful carmuirii mondiale si raul intruchipat ,dar cu siguranta au acolo treapta lor pe piramida.
  Multumesc.

 85. ion adrian spune:

  @Nomad,
  Tu sti sigur ca sunt falsuri cele spuse de Paulescu si o sa-mi citezi textele cenzurate azi cand lumea este mai „atenta”.
  Vrei sa spui ca evreul profesor universitar pe care l-am citat cred mai sus bate si el campii?
  ne ei la sentiment dar refuzui sa discuti daca da sau nu textele astea au fost vreodata in corpul Talmudului sau nu si apoi mai discutam.
  Tu vrei sa ma indoiesc de un mare savant care cunostea greutatea cuvantului scris si sa cred dulcegarii de acestea pe care fratii mei goimi sunt gata unii din ei sa le inghita cu incredere.
  Hai sa-ti povestesc ceva ce se intampla cam in vremea cand Paulescu scria cartea .
  Eu stiu de la bunica mea nu prea scolita care traia intr-o urbe moldoveneasca amarata ca unii evrei fredonau cand treceau pe langa ei un roman aparent mai breazceva care suna cam asa: Tobsebal goil harom. Bunicame-a mi-a spus ca cineva i-a spus ca era un blestem dar nu stia ce inseamna. Eu, pusti, am fost impresionat si am tinut mimte asta, ca azi sa aflu ce inseamna si cam cum se scrie mai corect acesta propozitie.

 86. ion adrian spune:

  De fapt 666, alias Nomad, ce vrei tu exact?
  Bate si poate ti se va deschide. 🙂
  Ca evreu, spune ce anume ar fi indreptatiti crestinii sa reproseze unor evrei sau ar trebui, cum spuneai „la nervi” doar sa pupe mana stapanului.

 87. ion adrian spune:

  erata: bunica mea

 88. mihai spune:

  Nomad,

  Da, e un iad afara, lumea in ziua de azi e un iad. Si asta nu o spun eu ci o spun anumiti parinti induhovniciti (printre care Parintele Iustin Parvu, Parintele Rafail Noica -a se vedea conferinta tinuta la Ramet in data de 9 nov 2007 si scrisoarea adresata arhiereilor – si multi altii)

 89. Nomad spune:

  vreau sa se riposteze nominal ioane ! nominal ! texte despre reinterpretarea noului testament gasesc si eu, sau despre adevaruri „istorice” despre Hristos ! as putea sa spun multe, dar nu fac, pentru ca stiu ca unii crestini n-au nici o treaba cu multe dintre lucrurile de care pot fi invinovatiti altii si stiu sa recunosc valoare spirituala acolo unde o vad, chair daca e in cartile „goilor” sau chiar daca sunt doar mituri! atacurile la texte mai mult sau mai putin sfinte sunt ABERANTE ! dar incep sa cred ca sunt facute intentionat si programatic. si cand asta se intampla vorbim deja de un cu totul alt nivel, atat de intelegere cat si de raspuns.
  exemplu: talmudul din ierusalim contine foarte multe dialoguri. DIALOGURI ! adica unul spune una, altul spune alta. evident ca poti sa iei o spusa si sa zici: uite ce spune talmudul ! ti se pare normal ? nu mai vorbesc ca ma indoiesc ca „savantii” au citit si inteles textele, din care foarte multe sunt incomplete iar traducerile au inceput sa apara dupa anii 30. nu mai vorbesc ca un doctor fiziolog nu are dreptul sa isi dea cu parerea despre religie mai mult decat mine sau voi. hai sa fim seriosi ! e aberant !

 90. ion adrian spune:

  Pai cu riposte nominale cu nume si fapte sunt pline textele lui Saccsiv. A si deschis niste rubrici de discutii si nu a venit nimeni sa raspunda punctual, ci numai la general sau cu insulte.
  Daca il acuza cineva pe Marx este facut antisemit, daca il apara pe Paulescu sau pe Eliade este deasemeni facut la fel . Daca nu admiri si nu spui ca partzurile evreilor sunt cele mai parfumate, esti antisemit, adica de fapt daca nu esti filosemit si te enerveaza acest tip de argumente devii imediat in viziunile unei imbecile corectitudini politice antisemit , cuvant mincinos din start din punct de vedere semantic si atunci cum sa nu-ti aduci aminte de ce se spune in Talmud despre minciuna si de ce simtea Isus care cunostea toate textele voastre, nevoia cand cuvanta unor evrei, sa inceapa orice text cu: adevar graiesc voua?

  Cine generalizeaza?

  De fapt concluzia mea dupa un timp de umblat pe asemenea situri, este ca parca ar exista un consemn care sa ne transforme pe toti in antisemiti.
  De fapt preocuparile ptr Talmud samd sunt facute din dorinta spre exemplu de a vedea daca faptul ca din cei 25 indicati in ziare engleze ca sunt la sorgintea crizei mondial si din care majoritatea sunt evrei este pur intamplator, mai ales ca din toate situatiile descrise de Saccsiv, parca ar fi confirmat cineva, nu mai stiu cine, care cred ca a spus ca nu exista porcarie mondiala unde sa nu fie amestecati si niste iudei, nevioia de a vedea daca cei din vremea lui Paulescu erau toti niste plecati cu sorcova si deci daca aici nu se aplica proverbul ca nu iese foc fara fum. Atunci cei care cred sau stiu ca se greseste, in loc totusi sa-i inteleaga pe cei care pe baza atator exemple de rau evreiesc(exista am spus-o undeva, pe celalalt talger al balantei si exemple inverse, de mare, foarte mult bine, macar daca m-as referi doar la aparitia crestinismului si nu ar mai trebui nimic in plus)si intelegandu-i sa incerce sa le explice cum stau lucrurile si de ce ar gresi si ar exagera ei, acestia, un -doi, te acuza de antisemitism, asa ca sunt convins ca este adevarat citatul dat de Saccsiv din spusele unui rabin care spune ca o mare problema a evreimii este in prezent sa mai resuscite din antisemitismul care a disparut mai de tot. Deci Nomad voi vreti sa, si chiar uneori reusiti sa provocati pe toate blogurile antisemitismul, si unii ca mine care nu sunt antisemit, macar in memoria prieteniei tatalui meu cu un evreu sadea(unul cam ca Ianke,)care demonteaza provocarile voastre, devin adevaratii si marii antisemiti si nu prostanacii mei care va fac jocul si asemeni lui Fernand cu mine, procedeaza cu tine sau cu altul ca tine la fel , cu o deosebire eu nici in vis nu ma voi gandi la eutanasiere pe cand tu te gandesti, si asta este absolut suficient, sa fim foarte foarte atenti, dar omului cinstit si credincios nu are a-i fi teama de nimic si cu atat mai putin de privirea atenta a altuia care oricum nu-i infige nici-un cip.

 91. dan alexandru spune:

  @nomad

  Eu am pus la mare cinste in sinea mea [si nu am de ce sa te mint] urmatoarea “poveste” de pe front: bunicul sotiei mele, roman fiind, era sub comanda germana pe frontul rusesc. Avea printe prizonieri si evrei. Le-a dat de mancare si de baut, chiar daca nu avea voie. La un moment dat, i s-a dat ordin sa scoata prizonierii evrei afara si sa-i impuste. A refuzat ordinul comandantului german. A fost amenitat cu executia in cazul in care persista in refuz. In momentul in care neamtul a indreptat pistolul ca sa-l impuste [caci nu a dus ordinul la indeplinire], un glont ratacit de pe front a poposit in neamt si l-a ucis. Evreii au scapat de ucidere. Bunicul sotiei [care era ortodocs, dar nu se considera pe sine credincios] ne-a apropiat de evrei, nu crezi? Tu ce-ai fi facut, frate nomad, daca erai in razboi, bunicul sotiei mele iti era prizonier, iar comandantul tau iti ordona sa il ucizi? Ascultai ordinul, nu-i asa?

  Intr-adevar, se-aude cum razi acolo in spate.
  Iubirea e teorie, iar unii evrei au ajuns la concluzia ca nu este prea rentabila.

 92. P. spune:

  „Începând din acel moment sufletul său a înţeles că locul de bătălie împotriva răului, a răului cosmic, se găseşte în inima noastră; că rădăcina ultimă a păcatului stă în mândrie – acest flagel al umanităţii care-i smulge pe oameni de lângă Dumnezeu şi cufundă lumea în nenorociri şi suferinţe; mândria – această adevărată sămânţă a morţii care face să apese asupra întregii omeniri întunericul deznădejdii.”

 93. Maria spune:

  La sfarsitul filmului sunt cateva citate din Talmud in care este hulit numele Domnului.
  La fel, prezinta pedofilia ca fiind acceptata.
  Crestinii sunt numiti goymi.

  Poate l-ati vazut.

 94. Cristian Mititelu spune:

  Nu sunt in masura sa comentez adevarul sau falsitatea celor de mai sus.Stiu doar ca unul din motivele pentru care Dumnezeu a ales poporul Israel este ca el reprezinta foarte bine inima omului, avida dupa slava, bogatii si placeri, cuprinsa de egoism si grija zilei de acum si lasand in spate infinita bogatie a Imparatiei Cerurilor pe care Dumnezeu vrea sa ne-o daruiasca. Ce grija avem noi sa-i judecam pe altii? Din contra, stim ca este unul care vrea sa aprinda in noi ura fata de poporul evreu. Stim ca el va strange armata intregului pamant la locul numit Harmaghedon ( o vale din Israel) ca sa lupte impotriva acestuia si sa-l nimiceasca. Atunci Domnul IIsus Hristos, Imparatul Slavei se va arata si-l va nimici pe antihrist si armata lui:
  ,,Şi am văzut ieşind din gura balaurului şi din gura fiarei şi din gura proorocului celui mincinos trei duhuri necurate ca nişte broaşte.
  14. Căci sunt duhuri diavoleşti, făcătoare de semne şi care se duc la împăraţii lumii întregi, să-i adune la războiul zilei celei mari a lui Dumnezeu, Atotţiitorul.
  15. Iată, vin ca un fur. Fericit este cel ce priveghează şi păstrează veşmintele sale, ca să nu umble gol şi să se vadă ruşinea lui!
  16. Şi i-au strâns la locul ce se cheamă evreieşte Harmaghedon.”(Apocalipsa XVI:13-16)
  17. Şi am văzut un înger stând în soare; şi a strigat cu glas puternic, grăind tuturor păsărilor care zboară spre înaltul cerului: Veniţi şi vă adunaţi la ospăţul cel mare al lui Dumnezeu,
  18. Ca să mâncaţi trupuri de împăraţi şi trupuri de căpetenii de oşti şi trupurile celor puternici, şi trupurile cailor şi ale călăreţilor lor, şi trupurile tuturor celor slobozi şi celor robi, şi ale celor mici şi celor mari.
  19. Şi am văzut fiara şi pe împăraţii pământului, şi oştirile lor adunate, ca să facă război ce Cel ce şade pe cal şi cu oştirea Lui.
  20. Şi fiara a fost răpusă şi, cu ea, proorocul cel mincinos, cel ce făcea înaintea ei semnele cu care amăgea pe cei ce au purtat semnul fiarei şi pe cei ce s-au închinat chipului ei. Amândoi au fost aruncaţi de vii în iezerul de foc unde arde pucioasă.
  21. Iar ceilalţi au fost ucişi cu sabia care iese din gura Celui ce şade pe cal, şi toate păsările s-au săturat din trupurile lor. (Apocalipsa XIX:17-21)

 95. ion adrian spune:

  Si ca sa vedeti ce se intampla pe la revista Acum, cum au schimbat placa cei care m-au insultat dar nu pe mine conteaza ca eu macar nu i-am iertat dar pe parintele Savatie intrand aici si insultandul .
  Eu sunt bucuros caci cred ca am realizat ceva si va veti convinge:

  Draga Saccsiv,
  fiindca am inceput pe acest fir unde isi avea de fapt locul povestea experientei mele cu Acum si constatarea de catre Papusari in urma lectiei servite de mine ca inca nu e momentul in care sa declare public ca vantul(partzul) dat de un iudeu este cel mai parfumat din lume si ca trebuie folosit si platit cu bani grei de orice crestin care doreste sa miroasa frumos, lucru care desigur va fi intru totul posibil dupa ce cu mandrie vom purta cipul 666(ca asa vor ei, dar ar putea sa-si faca treaba si cu cipul ooo), continui cu ultimele constatari pe care le-am facut intrand in control pe acolo, caci le-am promis la plecare ca nu mai le fac onoarea sa postez dar de monitorizat sunt obligat s-o fac.

  Deci:

  Dragi cititori, constat ca lectia pe care le-am servit-o sefilor locali ai revistei Acum a fost utila in sensul ca au inteles, ca nu pot sa-si ridice total camuflajul
  Dovezi:
  1. Cand prin decembrie mi-am permis sa intreb in revista, in mod foarte politicos o evreica ce vorbea de holocaust(specialista spunea ea ca este) sa-mi explice daca stie si poate sa explice ce este cu o discrepanta intre cifra de 6 milioane initial declarata in vremea in care la Auschwitz se vorbea de 4 milioane si faptul ca atunci cand cifra de la Auschwitz s-a redus la 1,5 -2 milioane, cand s-au facut dovezi fizico-matematice(negationistii sau curiosii le-au) privind necesitatea reduceii acesteia.
  Oricine intelege ca asa ceva a dat apa la moara lui unora ca episcopul Wiliamson, care poate ca este de buna credinta si ii crede de rea credinta pe cei care-l acuzaca caci suntem doar oameni liberi in credinte, si atunci un raspuns serios la intrebarea mea era in favoarea celor sustinute de cei care condamna negationismul adica a acelei doamne si nu a episcopului.
  Si in loc de multumiri si atentie, ce am primit? insulte de la cel care nici insultele mele nu le merita, adica Clej.
  Dar azi poate din constiinta proprie (nu cred ca poseda) poate din ordine de sus care au dat “la loc comanda”, acest Clej, iata ce scrie mai nou :

  a. La discutiile de la articlul iscalit de Clej,

  “S-ar putea ca Israelul să nu mai existe peste 60-70 de ani” – interviu cu jurnalistul Dorian Galbinski

  o dna evreica, cred ca israeliana, mai spre sionism si patriotism evreu, Kyria Goldman, suparta de titlul articolului(eu ii dau dreptate, caci este defetism de stat sa afirmi in conditiile de azi de acolo ce se spune in titlui de mai sus) este contrata in stilul propriu, de Clej care acum doua luni o pupa in fund (era epoca de demascare in care evreii puteau a fi linsi in fund in mod public, dar se pare ca si din cauza mea au inteles ca nu este inca momentul)si ma injura pe mine, in timp ce acum a devenit un “corect ziarist obiectiv” care, nu-i asa, ii contraice si pe evreii putin prea evident sionisti.
  PS. Si a mai facut de astea “ziaristice corect”, dupa plecarea mea si dupa ce el s-a demascat crezand prostovanul si neintelegand cum l-am jucat(pe ticalosi nu am nici-o retinere sa-i joc, ca sa le scot ticalosia la suprafata) ca ii demasca el pe cei ca mine, uitand ca toate postarile publice stau marturie, ca mincinosul era el si cele directe intre mine si el de el fortate, prin mail, , marturiseau acelasi lucru.

  b. Mai spune dl Clej si altele pe care le-as semna si eu cu ambele maini si desigur orice om rational, dar care daca le spuneam acum cateva luni imi aduceau umilinte. Astea ce urmeaza deci din nou, demonstreaza schimbarea lui la fata si implicit serviciul comandat si bine platit cred eu, pe care-l indeplineste:

  “Doamnă Berzintu, Nu are importanță limba sau locul unde este negat Holocaustul. De pildă Germania a cerut Marii Britanii extrădarea unui australian acuzat de negarea Holocaustului: http://www.romanialibera.com/articole/articol.php?step=articol&id=8435 Iar revista ACUM nu permite publicarea de afirmații negaționiste http://www.romanialibera.com/articole/articol.php?step=articol&id=7897. Asta nu ne împiedică să întrebăm cititorii dacă INCRIMINAREA negării Holocaustului este justitifcată sau nu. Antisemitismul este vechi de când există evreii si va exista tot atât timp cât vor exista evreii, asa încât, desi aveți tot dreptul să vă exprimati opinia, revista ACUM va continua să publice astfel de sondaje, indiferent cât de neconvenabile li se vor părea unor sau altora.”

  Nota mea; Ia privitzi ce minune! , azi revista Acum isi ia astfel de drepturi(cu voie de la Papusari) si acum cateva luni daca imi luam si eu un astfel de drept, eram insultat si facut negationist antisemit.

  “Doamnă Lucretia Berzintu, Dumneavoastră faceți o confuzie uriașă între respectarea unei legi și afirmarea unei divergențe cu privire la conținutul acelei legi. Cu alte cuvinte, eu pot să respect legea privind incriminarea Holocaustului, dar să nu fiu de acord cu incriminarea, ceea ce nu înseamnă neapărat că sunt de acord cu negarea Holocaustului. Trebuie să știți doamnă Berzintu că negarea Holocaustului este incriminată în nouă țări membre ale UE, dar nu în lumea anglo-saxonă. Iar incriminarea nu se referă la o anume cetățenie, probă că britanicul David Irving a fost judecat și condamnat în Austria în 2005 pentru afirmații făcute în 1989. În concluzie, acest sondaj este perfect justificat și nu se referă la negarea Holocaustului în sine – un delict penal conform legii din România și care prin urmare nu va fi tolerat în paginile revistei ACUM (așa cum s-a întâmplat cu o tentativă a negaționistului Ion
  Coja) – ci la atitudinea privind incriminarea. ”

  Nota mea: Si mai si citesti mai sus: “pot sa nu fiu de acord cu incriminarea dar…”, ce libertate de opinie si de exprimare acorda jivina dupa lectia pe care i-am administrat-o.

  2. Doresc sa scriu si cateva vorbe ref la un articol al prietenului meu Theo care isi exprima liber opiniile anticrestine fara sa urmareasca prea atent noua linie editoriala dar poate ca e nevoie sa nu se coboare chiar total tonul si dupa acest text ma astept ca Papusarii vazandu-se din nou cititi sa schimbe din nou placa intr-o zona mai de medie combativitate anticrestina si prosionista.
  Articolul se refera la recenta decizie a Papei Benedict al XVI-lea de a anula excomunicarea pronunțată împotriva episcopului englez Richard Williamson explicand foarte documentat starea de lucruri in devenirea lor dar la sfarsit vinecu concluzii personale pe care doresc sa le discut:

  Redau acele concluzii finale numerotate de mine ca sale pot raspunde sistematic:

  a.El(episcopul-nota mea) este unul din adepții teoriei conform căreia evreii au inventat Al Doilea Război Mondial, probabil mai are puțin și va spune că nici Hitler nu a existat, ba chiar a fost pace pe tot pământul.

  b.Susține că evreii au fost pedepsiți și continuă a fi pedepsiți de divinitate pentru că au comis deicid, „pedepse” la care, probabil, creștinii, dacă ar ajuta, ar dobândi indulgența plenară. Îi numește pe evrei „dușmanii lui Khristos” și le cere în mod imperativ convertirea la catolicism.
  Pe lângă antisemitism și negaționismul Holocaustului (Shoah), el mai neagă și terorismul islamic, susținând că turnurile gemene au fost bombardate de către SUA și nu există nici un fel de terorism. E de asemenea propagandist al teoriilor cu privire la conspirația uciderii lui Kennedy și multe altele.

  c.Richard Williamson este un Shaul din Tars al timpurilor moderne, este la fel de abil, la fel de inteligent și la fel de cult…ba chiar se aseamana și la călătoriile misionare. Ambii au fost convertiți de la altă religie și la fel caută să-și denigreze religiile anterioare și pe ale celorlalți.

  Discutia mea:
  a. Este o opinie eronata caci cred ca episcopul sustine bazat pe documente care arata ca Hitler ca si Lenin de altfel a fost finantat de marea finanta evreiasca care nu cred ca Theo neaga ca exista chiar daca nu o mai fi formata din habotnici mozaici.
  Daca negam aceasta mare finanta si daca sunt falsuri sustinerile argumentate faptice ca aceasta l-a sprijinit pe Hitler la in ascensiunea sa la putere Theo sau altcineva ar trebui sa spuna.
  Daca este insa adevarat sunt doua posibilitati :
  a1. sa faci acestei mari finante singure sau prin intermediul ei, unor grupe de evrei sau chiar tuturor, un proces de intentie;
  a2. sa constati adevarul fapic si sa nu faci nici-un proces de intentie, zicand ca daca Baruch, Warburg et co, nu au invatat din cazul Trotzki-Lenin repetandu-l si cu Hitler este cam jalnic si ca deci sunt cam idiotzi cu toti banii lor sau poate ca prea lacomi, lacomie care le-a intrat pe gat neamului lor;

  Deci si daca raspunzi cu a1 si daca raspunzi cu a2, rezulta cam ce spune episcopul W.: ca si unii evrei au sprijinit pe Hitler(nu ca l-au inventat, desi daca le faci proces de intentie ai acoperire sa spui metaforic si nu literal cum spune Theo la misto , ca de fapt ajutandu-l l-au cam inventat)
  Dar cum spune Clej mai sus, redevenit tolerant, este dreptul episcopului sa aibe astfel de pareri cat timp nimeni nu a negat de ex ca si bunicul lui Busch a avut niste afaceri interesante cu Germania nazista si asta, normal ca nu l-a impiedecat sa ajunga presedinte, de la bunic venindu-i banii, care nu au miros nici mcar de evreu gazat.

  b.Conform celor spuse si de Clej, mai nou dreptul la opinie se doreste a fi repus in functie , desigur numai temporar adica pana la cipuire(uite o chestie pe care este dreptul meu sa-o am in vedere, si nu ca o certitudine ci ca o posibilitate in starea actuala a lumii si nu cu referire neaparat la iudeo-masonerie dar poate cu referire la Baruch et co)

  c. Ce fericit ar fi W. sa se ridice macar pana la sandaua Sfantului Paul, si nu in sensul Sf Ioan Botezatorul in raport de sandaua Domnului Isus.

  In rest numai bine fratelui Theo, frate cu mine, in calitate de urmasi ai perechii primordiale numite in Biblie: Adam si Eva si in Biologie Adam-Y si Eva mitocondriala, la ani buni dupa ce eu am spus public ce am spus si la Acum in noiembrie,adica ca Biblia are absoluta dreptate si ca vi confirmata si stiintific, cand un anume Constantinescu nu a priceput(era singurul de la care aveam o anume, chiar si marunta pretentie) ba m-a si luat peste picior, dar asa se intampla cand arunci margaritoare in troaca sau in cocina porcilor.
  Doamne ajuta tuturor,
  i.a.

 96. bebe spune:

  Oamenii (evrei sau ne-evrei) care se conduc dupa astfel de legi – nu pot decat sa-i compatimesc.
  Vai de ei! Fereasca Dumnezeu sa fiu vreodata asa. O viata traita in viclenie si fara dragoste adevarata este un adevarat chin, ca sa nu mai vorbesc despre viata vesnica viitoare – chin vesnic.

 97. Tiberiu spune:

  Daca evreii de rand din Romania lui Antonescu s-ar fi condus dupa asa reguli in purtarea fata de romani, nu ar mai fi primit de la acestia din urma ceai cald atunci cand au fost scosi de regim la munca, la dat zapada, pe strazile Bucurestilor. Monahul Nicolae Steinhardt da marturie despre aceasta.

  Vreau sa spun ca, da, exista grupuri „sioniste” care conspira la dominatia mondiala sprijinindu-se ideologic pe Talmud, dar asta nu trebuie sa ne faca sa-i uram pe evrei ca popor, sa nu o mai salutam pe baba Rahela de la et.3, sa zicem ca Paulescu evreilor „popor blestemat”. Generalizarea e o mare gresala. Hristos are cu noi, cu fiecare, o relatie personala, nu generalizanta. Duhovnicul ne vorbeste noua, nu intreg cartierului.

  Cred ca in afara grupurilor conspirationiste – la care oricum injuratura noastra nu razbate – evreii se conduc prea putin dupa astfel de aberatii talmudice. Nu cred ca e normal sa ii uram sau sa avem ciuda pe evrei, ganditi-va ca sunt rude de sange ale lui Hristos, ale Maicii Domnului, ale Sfintilor Apostoli. Cum sa nu ai o retinere in a-i numi „popor blestemat”?

  Cat despre cartea lui Paulescu, mi-a cazut din intamplare in maini si nu mi-a venit sa cred. Pe langa expunerea fragmentelor de talmud, povestirea unor intamplari adevarate(?), cartea contine si multe epitete deochiate la adresa evreilor (neam blestemat, samanta blestemata etc) precum si un ton general de tabloid care demonstreaza ca Paulescu avea ceva personal cu ei, nu era cineva care din iubire voia sa-i vindece. Mi s-a parut chiar tonul cuiva cuprins de o pshihoza, nu mi-a venit sa cred, stiam atatea lucruri bune despre el, bunica mea a fost diabetica.

  Pe scurt, nu cred ca e in regula sa fi crestin si sa-i urasti pe evrei.

  Talmudul oricum e o chestie jenanta. E compus din „mishna” (explicarea legii) si „ghemara”(explicarea mishnei-explicarea explicarii)

  E adevarat ca evenimentele de la sfarsitul lumii vor pleca de la actiunile sionistilor, dar ma doare sa vad ca unii oameni incep si isi fac o colectie de „argumente” care sa le justifice ura, scarba, dispretul fata de un alt popor. Se mai face asa si cu tiganii (am auzit niste istorii…), ungurii etc.

 98. ion adrian spune:

  Dar nu-i uraste nimeni pe evrei ca popor si daca nu s-ar sti, nici ca m-ar interesa etnia papusarilor, ca religie o au doar pe cea satanica.

 99. alina spune:

  ci mai zicem de musulmani ca sunt teroristi si extremisti….prostiii,adevaratii teroristi ai lumii sunt evreii,ptr ei nu conteaza decat propria viata
  Tov se be-goim harog” (chiar si pe cel mai bun dintre goim ucide-l)
  E INGROZITOR, MONSTRUOS CA EVREII AU PORUNCA SA-I UCIDA PE NEEVREI!!!!!!!
  Pe toti neevreii crestini.
  Pentru ca ptr ei nu este importanta decat viata lor.In ochii lor toti neevreii sunt niste caini,animale,un gunoi.

  sa ne deschidem bine ochii si sa vedem adevarul pana nu e prea tarziu

  sa nu uitam daca credem in asa ceva….vom da socoteala odata pentru cele facute ….

  Paceeee vouaaaaa!

 100. numaoio spune:

  am citit si io asa unpic pe aici si faza cu evreii, cica o sa i omoare pe toti sau 90% din ei prin 2012 aqma nu stiu dak e adevarat sau nu

 101. Silvia spune:

  Eu studiez acum marile religii ale lumii in Suedia. E doar un curs de incepatori asa ca nu am pretentia sa ma cititi cu foarte mare incredere. Totusi ce am inteles eu din studiul acesta initial al iudaismului este ca de fapt majoritatea crestinilor inteleg gresit motivul rastignirii lui Isus.
  De ce? pentru ca dupa ei greseala evreilor a fost ca nu au recunoscut in Isus pe Mesia, si, necrezandu-l, au considerat ca e un blasfemiator.
  Ce am inteles eu din materialele pe care le-am parcurs si de la lamuririle profesoarei este ca de fapt evreii eu trait si inca traiesc o neintelegere. Ei nu cred ca Mesia este Fiul lui Dumnezeu. Ei cred ca Dumnezeu e unul singur, fara completarea ca e in acelasi timp o treime. In Biblia noastra ortodoxa pasajul despre primirea Treimii de catre Avraam la Stejarul din Mamvri cred ca ne induce in eroare. Evreii nu credeau in treime, iar de exemplu in biblia protestanta acelasi fragment nu este intitulat ca in bilbia ortodoxa, ci pastreaza spiritiul initial evreiesc si vorbeste doar de trei barbati sfinti ( in acelasi text (Facerea, cap 13).
  Acum, poate nu e de foarte mare incredere izvorul protestant, dar daca am cauta in Biblie, intelegem mai bine cand Isus vorbeste despre Mesia in textele Vechiului Testamenti: Al cui fiu este Mesia? Al semintiei lui David, raspund fariseii. Daca e fiu al lui David, de ce acesta il numeste pe El Domn? Fariseii tacura pentru ca nu au stiut ce sa raspunda. Si de atunci nici nu L-au mai intrebat nimic.(parafrazez)
  Deci, eu cred ca si crestinii ar trebui sa aiba mai multa intelegere pentru evreii acelor timpuri, pentru ca pentru ei era o blasfemie doar ca cineva sa spuna ca Dumnezeu are un Fiu, d-apai sa mai afirme „Eu sunt acela” Da, o sa spuneti, dar ei din rautate au ales sa nu creada. Poate aveti dreptate, dar sunt sigura ca daca stati sa va ganditi mai bine, veti intelege ca totusi este foarte greu sa schimbi ceea ce considerai adevarul despre religia ta, a stramosilor tai de la inceputul lumii, mai ales cand ai cazut si in pacatul sa iti castigi painea din religia asta considerand-o traditie de neschimbat. Ganditi-va cat de aprig au fost combatute ereziile de catre ortodocsi. Si apoi e mai usor de inteles de ce evreii de rand l-au acceptat cu mult mai usor pe Isus. Foarte probabil ei nu cunosteau scripturile asa de bine, sau nu le considerau literal (de inteles, atata timp cat nu-si facusera un trai din interpretarea si pastrarea lor). Pavel insusi i-a persecutat pe crestini, si nu din alt motiv decat acela ca invatatura noua contrazicea in litera credinta cea veche.
  Apoi, textul talmudic infatisat aici cred ca ar fi mai de inteles daca s-ar realiza faptul ca de fapt evreii au fost un popor nomad, mai tot timpul sub dominatia unui altuia. E normal sa tii in primul rand la poporul tau decat al altuia. Credeti ca romanii de exemplu, nu sunt putin mai favorabili cu ai lor decat cu imigrantii veniti in Romania de exemplu?
  Eu doar sper ca o sa ne impacam pana la urma, evrei cu neevrei, ca Dumnezeu vrea ca toti sa ne mantuim.
  Si daca ar fi, si evreii ar putea cita impotriva noastra cuvinte din Noul Testament, cum ar fi: „Dacă vine cineva la Mine şi nu urăşte pe tatăl său şi pe mamă şi pe femeie şi pe copii nu este demn de Mine”. Noi stim cum interpretam aceste cuvinte, dar daca le scoti din context cine le poate pricepe?
  Iertati-ma daca am parafrazat, o sa incerc pe viitor sa mai invat si pe de rost macar unde sa caut fragmentele citate.

 102. Ivri spune:

  de unda atata ura pentru evrei? teroristii omoara oameni nevinovati si din ura…voi loviti in evrei!!! Trezirea!!! Nu evreii sunt teroristii!!! eu cunosc Tora….si imi spune sa ii iubesc pe neevrei…nu sa ii ucid!!!!

 103. carol spune:

  daca sunte-ti prosti nu va mai da-ti cu parerea aiurea si citi-ti cartea, nu e nimeni rasist si nici anti semit, evrei sunt raul suprem ,evrei sunt raisti,de 10 ori mai rasisti ca noi, si pe deasupra si nazisti

 104. Lukone spune:

  Wau,,,iar noi,dormim pe noi…!

 105. DeSeKapa spune:

  Domnilor.. adevarat ceea ce se spune in acest articol.
  Fiecare cuvintel, fiecare virgula!
  Evreii il asteapta pe „mesia-antihrist” … nu pe MESIA-FIUL OMULUI.
  Doamne ajuta !

 106. cosminflorin spune:

  vreau sa incep cu marea stima pe care o am fata de parintele bastovoi si sa’i urez sanatate ,viata lunga si DOAMNE AJUTA in tot ceea ce face…

  Vad ca tot mai multi confunda sionismul cu semitismul,evreii sionisti sunt de origine kazara-care doar au imbratisat iudaismul si care astazi ocupa un stat al palestinienilor,conduc absolut totul de la banci,burse,cinematografie,sport,petrol,armament pana la mari firme multinationale

  sionismul a aparut in sec.XIX ca o miscare ce isi dorea crearea unui stat evreu „cu orice mijloace”
  astfel frondatorul sionismului in 1897 a fost -Theodor Herzl-care spunea ca „pentru a ne atinge telul evreii trebuie sa sufere-doar asa ne vom indeplini planurile” :
  “It is essential that the sufferings of Jews. . . become worse. . . this will assist in realization of our plans. . .
  –-
  I have an excellent idea. . . I shall induce anti-Semites to liquidate Jewish wealth. . .
  –-
  The anti-Semites will assist us thereby in that they will strengthen the persecution and oppression of Jews.
  –-
  The anti-Semites shall be our best friends”
  acestea sunt cuvintele lui „la crearea miscarii”

  o prima incercare de a crea „HOLOCAUSTUL” a avut loc in 1900 cand rabinul Stephen Wise sustinea in NEW YORK TIMES(a se citi TIMES/SEMIT-fondat tot de evrei)incerc sa redau cum scrie in articol:”There are six million living, bleeding, suffering argu- ments in favor of Zionism.”-DECI APARE PT.PRIMA DATA CIFRA MAGICA „6”urmata de 6 de 0
  -in 1915-in numarul din 14 ianuarie tot in N.Y.TIMES aparea pe prima pagina:”In the world today there are about 13 million Jews, of whom more than SIX million are in the heart of the war zone; Jews, whose lives are at stake and who today are subjected to every manner of suffering and sorrow . . . „-DIN NOU OBSERVAM CIFRA FIAREI „6”
  -in 1917-aparea din nou in N.Y.T.in numarul din 10 august:”Germans Let Jews Die. Women and Children in Warsaw Starving to Death . . . Jewish mothers, mothers of mercy, feel happy to see their nursing babies die; at least they are through with their
  suffering.”
  alte incercari de „holocaust” s’au mai facut in 1919

  iata doar 2 articole:

  Nov. 12, 1919: ” . . . tragically unbelievable poverty, starvation and disease about SIX million souls, or half the Jewish population of the Earth . . . a million children and five million parents and elders.”

  Sept. 29, 1919: ” . . . tragically unbelievable poverty, starvation and disease . . . about SIX million souls, or half the Jewish population of the Earth.”

  anul 1920 va fi un an in care sionistii vor incerca pe toate caile de a crea „holocaustul de 6 milioane” CU ARTICOLE in america cat si in europa avand titluri mari ca de exemplu:

  May 7, 1920: „Jewish war sufferers in Central and Eastern Europe, where SIX million face horrifying conditions of famine, disease and death.”

  May 5, 1920: „[T]o save SIX million men and women in Eastern Europe from extermination by hunger and disease.”

  May 5, 1920: „SIX million starving, fever-stricken sufferers in war-torn Europe appeal to us.

  May 3, 1920: „Your help is needed to save the lives of SIX million people in Eastern and Central Europe.

  May 2, 1920: ” . . . SIX million human beings, without food, shelter, clothing or medical treatment.”

  May 1, 1920: „But the lives of SIX million human beings are waiting for an answer.”

  MAI MULTE DETALII AICI pe paginile mele de FB,LA CARTI,FOTOGRAFII,LINK-URI

  PAGINA MEAhttp://www.facebook.com/pages/PAGINA-MEA/124511054242021
  –––––––––––
  HOLOCAUSTUL COMUNIST IN ROMANIA SI BASARABIA
  http://www.facebook.com/pages/HOLOCAUSTUL-COMUNIST-IN-ROMANIA-SI-BASARABIA/110201205685806

  tot aici aflati cine a creat comunismul,cine au fost criminalii bolsevici,cine a preluat conducerea P.C.in tarile ocupate de imperiul rosu,cine este vinovat de cele peste 100 de milioane victime ale holocaustului rosu,cine a creat genocidul armean,holodomorul,etc.

 107. OnlyOne spune:

  Bietii arabi…:(((((

 108. Adi spune:

  si are cineva curiozitatea sa citeasca talmudul? daca asa scrie acolo? ce usor pot fi manipulati cei cu mintea lenesa, ca sa nu spun semianalfabetii.

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Google

Comentezi folosind contul tău Google. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: