Evreii faţă în faţă cu Hristos. Acuzaţii şi dezvinovăţiri

tradarea-lui-iuda-detaliu

O problemă mai mult decît gravă pe care o ridică tendinţa de “corectare” a istoriei este citirea trecutului prin experienţa crimelor comise de regimurile totalitare din secolul XX. De la condamnarea criminalilor de război implicaţi în campaniile de exterminare a evreilor, pînă la urmărirea penală pentru anti-semitism, atunci cînd acest termen începe să acopere o arie din ce în ce mai mare de înţelesuri şi subînţelesuri, este un drum întortocheat şi alunecos care sfîrşeşte într-o mlaştină a ignoranţei şi a urii.

Poporul evreu este unul din cele mai puternice şi mai influente popoare din istoria omenirii, dacă este să o fac pe imparţialul, iar dacă este să-mi exprim convingerea personală, izvorîtă din credinţa mea creştină, atunci poporul evreu este poporul ales al lui Dumnezeu, aşa cum mărturiseşte Biblia.

Din păcate, simplul fapt că eu, în calitate de creştin, invoc Biblia, pentru o parte a evreilor este o blasfemie. Această afirmaţie nu este o înţepătură venită din spirit de concurenţă confesională, ci o realitate confirmată de două mii de ani. Polemica dintre creştini şi evrei este, fără îndoială, cea mai lungă şi cea mai susţnută din istorie.

Nici o altă confruntare religioasă nu a dat naştere atîtor texte polemic-filozofice, poetice, imnografice, exegetice. Această extraordinară tradiţie a polemicii iudeo-creştine se cuvine a fi cercetată, valorificată şi apreciată la justa ei valoare. Cenzurarea acestui uriaş fond cultural, îndrăznesc să spun cel mai mare din istoria omenirii, atît prin cantitatea, cît şi prin varietatea genurilor literar-artistice pe care le presupune, este un act de vandalism fără precedent. Faptul că aceste monumente ale literaturii universale nu sînt studiate în Facultăţile de Filozofie şi literatură şi, îndeobşte nicăieri în arogantul învăţămînt “laic” este dovada cea mai grăitoare a faptului că cenzura aplicată polemicii iudeo-creştine nu este o necessitate post-hitleristă, ci are o vechime mult mai mare.

Însă cenzurarea la nivelul cultural, în spaţiile academice, a înaintat treptat pînă la înaltele foruri ecleziale şi statale. În 1965, Vaticanul a fost impus să-şi definească poziţia faţă de poporul evreu în sensul de a contrazice acuzaţia de “deicid” care se cuprinde în Evanghelii şi în imnografia creştină. Aşa a apărut documentul “Nostra Aetate” care îşi propune să restaureze pacea între creştini şi iudei prin renunţarea la realităţile consemnate în Evanghelii legate de complotul împotriva lui Hristos, trădarea, condamnarea şi răstignirea Lui.

Unul din argumentele invocate de “Nostra Aetate” este şi acela că nu toţi evreii au complotat împotriva lui Iisus şi de aceea orice generalizare este răuvoitoare. Rămîne să demonstrăm dacă individualismul tipic modern se verifică în societatea imperiului roman de acum 2000 de ani şi în tradiţia iudaică în special.

Desigur, această declaraţie oficială a Bisericii Catolice s-a făcut pe fondul crimelor săvîrşite împotriva evreilor de regimul lui Musolini. Este oare potrivită folosirea unei fobii cauzate de un regim totalitar recent pentru a recurge la cenzurarea unei religii cu o vechime de 2000 de ani? Este oare sinceră această pretenţie pacifistă a evreilor, sau ea nu este decît o prelungire a unei confruntări neîntrerupte vreodată dintre cele două religii: iudaismul şi creştinismul?

Strecurarea prejudecăţii cum că orice polemică, fie politică sau religioasă purtată cu evreii se constituie într-o încurajare a fascismului şi jigneşte victimele holocaustului este, fără îndoială, o exagerare.

Consiliul II Vatican a dat naştere unei adevărate vînători de expresii “anti-semite” în cărţile Noului Testament şi în imnografia creştină, în special cea răsăriteană, ortodoxă. Aşa se face că textul Slujbei Prohodului, care se cîntă în Vinerea Mare în amintirea patimilor Mîntuitorului, a fost cenzurat tacit în varianta nouă a Sfîntului Sinod al BOR, aruncîndu-se afară 13 strofe. De asemenea au fost cenzurate unele tropare din slujbele Învierii (de duminică), precum şi unele referiri la evrei din varianta liturgică a Evangheliei (aceea mare şi frumoasă din care se citeşte în biserici), aşa încît expresii precum “zis-a Domnul evreilor care veniseră la Dînsul” au devenit “zis-a Domnul celor ce veniseră la Dînsul” şi altele de acest fel.

Toate aceste modificări întreprinse de BOR s-au făcut fără vreo motivare scrisă şi fără a fi declarate. Ele urmează întocmai prescripţiile Consiliului II Vatican, deşi s-ar părea că Biserica Ortodoxă Română nu are nimic cu Roma, şi anticipează cu mult “intrarea” în Europa a României care abia în 2002 va fi declarată vinovată de crime împotriva evreilor prin controverstata Ordonanţă 31/2002.

Întrebarea legitimă pe care trebuie să ne-o punem este aceea dacă un monument literar cu o vechime de peste 1.200 de ani precum este Prohodul Domnului are vreo legătură cu holocaustul. O altă întrebare este în ce măsură parabolele imnografiei ordodoxe presupun evreii din zilele noastre şi dacă există măcar un singur loc în care, prin invocarea evenimentelor răstignirii lui Hristos, se sugerează nevoia de răzbunare a creştinilor.

Dacă în toate cărţile noului Testament, precum şi în întreaga imnografie ortodoxă nu va fi găsită nici cea mai mică aluzie la răzbunare împotriva evreilor, ci, dimpotrivă, vor fi găsite numeroase referiri prin care creştinii se identifică cu poporul evreu în abaterile sale, atunci cenzura impusă de Consiliul II Vatican este un fapt nedrept care, ca orice nedreptate, nu poate să aducă decît revoltă şi nemulţumire. În acest sens, Canonul Mare al Sfîntului Andrei Criteanu, citit în perioada Postului Mare, este ilustrarea cea mai grăitoare că ortodocşii, condamnînd faptele rele comise de evrei ca popor, sau ca individualităţi, şi le asumă ca pe ale lor, identificîndu-se cu poporul lui Dumnezeu în bine şi în rău.

Aşadar, pe ce se bazau imnografii creştini atunci cînd au alcătuit Canonul Prohodului, lansînd acuzaţii de genul: “Îngîmfat Israil, / Ucigaşe popor! / Pentru ce pe Varava, pătimaş, slobozi, / Iar pe Domnul pentru ce Îl răstigneşti?” sau “O, neam jidovesc! / Îndărătnic, ce-ai primit arvuna! / Cunoscut-ai ridicarea Bisericii; / Pentru ce dar pe Hristos L-ai osîndit?” (Din strofele cenzurate de Sinodul BOR).

Aceste afirmaţii ale creştinilor erau oare îndreptăţite de tradiţia şi prescipţiile iudaice, sau erau rodul unei fobii colective cultivate pe himere şi superstiţii?

În continuare com încerca să vedem poporul evreu, nu prin prisma holocaustului, ci prin prisma cărţilor Vechiului Testament, aşa cum apar ele în ediţia Sinodală a BOR, fără ca cineva să se fi gîndit vreodată să propună cenzurarea lor pe motiv de instigare la ură religioasă şi naţională.

Astfel, în Cartea a Cincia a lui Moise (parte a Torei) stă scris:

“De vei auzi de vreuna din cetăţile tale, pe care Domnul Dumnezeul tău ţi le dă ca să locuieşti, că s-au ivit în ea oameni necredincioşi dintre ai tăi şi au smintit pe locuitorii cetăţii lor, zicând: Haidem să slujim altor dumnezei, pe care voi nu i-aţi ştiut, caută, cercetează şi întreabă bine, şi de va fi adevărat că s-a întâmplat urâciunea aceasta în mijlocul tău, să loveşti pe locuitorii acelei cetăţi cu ascuţişul sabiei, s-o dai blestemului pe ea şi tot ce este în ea şi dobitoacele ei să le treci prin ascuţişul sabiei” (XIII, 12/16).

“Să-i ucizi cu pietre până la moarte, că au încercat să te abată de la Domnul Dumnezeul tău, Care te-a scos din pământul Egiptului şi din casa robiei” (XIII, 10).

“ Cînd te vei apropia de cetate ca s-o cuprinzi, fă-i îndemnare de pace. De se va învoi să primească pacea cu tine şi-ţi va deschide porţile, atunci tot poporul ce se va găsi în ea îţi va plăti bir şi-ţi va sluji. Iar de nu se va învoi cu tine la pace şi va duce război cu tine, atunci s-o înconjuri. Şi când Domnul Dumnezeul tău o va da în mâinile tale, să loveşti cu ascuţişul sabiei pe toţi cei de parte bărbătească din ea” (XX, 10-13).

Aceleaşi prescripţii şi în cărţile Cronicilor:

„Curînd Sirienii au fugit de Israeliţi, iar David, a nimicit Sirienilor şapte mii de care şi patruzeci de mii de pedestraşi, şi pe Şofac, comandantul oştirii, I-a ucis” (Cartea Întîia a Cronicilor XIX, 18).

“Însă pe copiii lor nu i-a ucis, fiindcă a făcut după cum este scris în lege, în cartea lui Moise, unde a poruncit Domnul, zicând: „Părinţii nu trebuie să fie ucişi pentru feciori, nici feciorii nu trebuie să fie ucişi pentru părinţi, ci fiecare să fie ucis pentru păcatul lui” (Cartea a Doua a Cronicilor XXV, 4).

Şi pomenirea doar unuia dintre genocidurile săvîrşite de poporul evreu, în Cartea Esterei:

“Au făcut deci sfat în luna întâi, adică în luna Nisan, în anul al doisprezecelea al domniei lui Artaxerxe, şi au aruncat Pur, adică sorţi, de faţă cu Aman, ca să vadă în ce lună şi în ce zi să fie ucis dintr-o dată poporul lui Mardoheu, şi a căzut sorţul pe luna a douăsprezecea, adică pe luna lui Adar” (III, 7).

Întorcîndu-ne la creştinism, trebuie să spunem că acuzaţiile aduse lui Hristos se bazează doar pe prescripţii vechi testamentare şi de aceea El a putut fi condamnat doar de evrei, nicidecum de romani, care l-au declarat nevinovat. Vina de moarte a lui Hristos a fost aceea că s-a declarat pe Sine fiu al lui Dumnezeu, pe care mai marii sinagogii au calificat-o drept hulă, iar pentru hulă Legea prescrie moartea:

“Deci pentru aceasta căutau mai mult iudeii să-L omoare, nu numai pentru că dezlega sâmbăta, ci şi pentru că zicea că Dumnezeu este Tatăl Său, făcându-Se pe Sine deopotrivă cu Dumnezeu” (Evanghelia după Ioan 5, 18).

“Deci a ieşit Iisus afară, purtând cununa de spini şi mantia purpurie. Şi le-a zis Pilat: Iată Omul! Când L-au văzut deci arhiereii şi slujitorii au strigat, zicând: Răstigneşte-L! Răstigneşte-L! Zis-a lor Pilat: Luaţi-L voi şi răstigniţi-L, căci eu nu-I găsesc nici o vină. Iudeii i-au răspuns: Noi avem lege şi după legea noastră El trebuie să moară, că S-a făcut pe Sine Fiu al lui Dumnezeu (Evanghelia după Ioan 19, 5-7).

“Atunci arhiereul şi-a sfâşiat hainele, zicând: A hulit! Ce ne mai trebuie martori? Iată acum aţi auzit hula Lui. Ce vi se pare? Iar ei, răspunzând, au zis: Este vinovat de moarte” (Matei 26, 65-66).

“Pilat le-a zis: Dar ce voi face cu Iisus, ce se cheamă Hristos? Toţi au răspuns: Să fie răstignit! A zis iarăşi Pilat: Dar ce rău a făcut? Ei însă mai tare strigau şi ziceau: Să fie răstignit! Şi văzând Pilat că nimic nu foloseşte, ci mai mare tulburare se face, luând apă şi-a spălat mâinile înaintea mulţimii, zicând: Nevinovat sunt de sângele Dreptului acestuia. Voi veţi vedea. Iar tot poporul a răspuns şi a zis: Sângele Lui asupra noastră şi asupra copiilor noştri!” (Evanghelia după Matei 27, 22-25).

Prin urmare, răstignirea lui Hristos a fost cerută nu de un grup de evrei rebeli, ci de sinagogă, în conformitate cu prescripţiile de mii de ani ale credinţei iudaice. Evreii nu au renunţat niciodată la aceste prescripţii, ele conţinîndu-se în însăşi esenţa credinţei iudaice care consideră vinovat de moarte pe oricice se închină altui Dumnezeu decît cel al iudeilor. Individualismul, din prisma căruia se încearcă disculparea poporului evreu în „Nostra Aetate”, era de neconceput în cadrul comunităţii iudaice de acum 2000 de ani. Nici un evreu nu putea avea altă părere decît sinagoga şi să rămînă în acelaşi timp evreu, deoarece era exclus din sinagogă, dacă nu chiar ucis, cum este cazul Apostolului Ştefan care a crezut în Hristos.

În principiu, uciderea lui Hristos este conformă Legii iudaice, ea nefăcînd decît să se alinieze unui şir întreg de ucideri la ordinul Sinagogii, printre care şi cazurile unor proroci. Însă dacă Hristos nu este un proroc mincinos, ci este adevăratul Fiu al lui Dumnezeu, cel vestit de proroci, atunci Legea trebuie să pice pentru a da loc noului legămînt, pe care evreii credincioşi îl mai aşteaptă încă.

Dacă Hristosul mărturisit de creştini este izbăvirea făgăduită iudeilor? Oare creştinii au dreptul, în condiţiile democraţiei de astăzi, să aibă această credinţă? Sau trebuie, potrivit prescripţiilor iudaice, să fie persecutaţi, să li se interzică dreptul la cinstirea memoriei collective a Biserii lor şi, ceea ce este şi mai grav, să fie obligaţi prin lege să renunţe la convingerea că Iisus Hristos a fost o persoană istorică concretă, care s-a născut, a propovăduit şi a fost răstignit în sînul poporului evreu? Şi toate acestea să fie făcute sub masca binevoitoare a luptei contra rasismului şi fascismului…

Jertfa lui Hristos a fost prevestită cu mii de ani mai devreme, în detalii care, dacă nu ar fi cuprinse în cărţile Vechiului Testament ar fi putut fi declarate invenţii fabricate de creştini. Nu doar moartea lui Hristos a fost prorocită, ci şi trădarea, cu tot cu încercarea de a măslui adevărul jertfei Fiului lui Dumnezeu. Vom lăsa la o parte multele prorocii referitoare la naşterea lui Hristos din spiţa lui David, în Betleem, şi ne vom limita doar la cele legate de trădarea, patima şi mistificare adevărului despre Hristos, Fiul lui Dumnezeu cel răstignit.

Aşadar, iată cei 30 de arginţi pomeniţi în Evanghelii, primiţi de Iuda şi reîntorşi sinagocii cu mărturisirea: “Am vîndut singe nevinovat!”

Textul Vechiului Testament: “Atunci a grăit Domnul către Mine: „Aruncă-i olarului preţul acela scump cu care Eu am fost preţuit de ei”. Şi am luat cei treizeci de arginţi şi i-am aruncat în vistieria templului Domnului, pentru olar” (Prorocul Zaharia 11, 13).

Textul Noului Testament: “Atunci Iuda, cel ce L-a vândut, văzând că a fost osândit, s-a căit şi a adus înapoi arhiereilor şi bătrânilor cei treizeci de arginţi, zicând: Am greşit vânzând sânge nevinovat. Ei i-au zis: Ce ne priveşte pe noi? Tu vei vedea. Şi el, aruncând arginţii în templu, a plecat şi, ducându-se, s-a spânzurat. Iar arhiereii, luând banii, au zis: Nu se cuvine să-i punem în vistieria templului, deoarece sunt preţ de sânge. Şi ţinând ei sfat, au cumpărat cu ei Ţarina Olarului, pentru îngroparea străinilor. Pentru aceea s-a numit ţarina aceea Ţarina Sângelui, până în ziua de astăzi. Atunci s-a împlinit cuvântul spus de Zaharia proorocul, care zice: „Şi au luat cei treizeci de arginţi, preţul celui preţuit, pe care l-au preţuit fiii lui Israel, şi i-au dat pe Ţarina Olarului după cum mi-a spus mie Domnul” (Evanghelia după Matei 27, 7-10).

Potrivit prorociilor, Hristos trebuia să fie vîndut de unul din oamenii apropiaţi şi să fie predat la moarte de cei de aceeaşi credinţă şi de acelaşi neam:

“Chiar omul cu care eram în pace, în care am nădăjduit, care a mâncat pâinea mea, a ridicat împotriva mea călcâiul” (Psalmul 40, 9). Sau: “Că de m-ar fi ocărât vrăjmaşul, aş fi răbdat şi dacă cel ce mă urăşte s-ar fi fălit împotriva mea, m-aş fi ascuns de el. Iar tu, omule, asemenea mie, căpetenia mea şi cunoscutul meu, care împreună cu mine te-ai îndulcit de mâncări, în casa lui Dumnezeu am umblat în acelaşi gând!” (Psalmul 54, 12-15).

Hristos este nevinovat şi a fost omorît pentru a plini rînduiala lui Dumnezeu: „Nu se afla în el faradelege şi în gura lui nu se găseşte minciună; dar Domnul a vrut să-l zdrobească şi să-l facă să sufere” (Prorocul Isaia 53, 9. l0).

Răstignirea a fost prevăzută cu mai bine de o mie de ani înainte în detalii uimitoare de prorocul David, care descrie scena împărţirii hainelor lui Hristos cel răstignit de către ostaşii romani: “Împărţit-au hainele mele loruşi şi pentru cămaşa mea au aruncat sorţi” (Psalmul 21, 20).

Învierea lui Hristos, adică Dumnezeirea Lui, avea să fie tăgăduită chiar de martorii oculari:

“Pus-au împotriva mea rele în loc de bune şi ură în locul iubirii mele” (Psalmul 108, 4). “Nu mă da pe mine pe mâna celor ce mă necăjesc, că s-au ridicat împotriva mea martori nedrepţi şi nedreptatea a minţit sieşi” (Psalmul 26, 18). Aici trebuie să amintim despre banii plătiţi soldaţilor de către mai marii sinagogii pentru a ascunde adevărul învierii, aşa cum este consemnat în Evanghelii.

Sînt oare toate acestea, dar şi alte numeroase referiri din Vechiul Testament la Hristosul creştinilor simple coincidenţe? Este oare tendinţa de cenzurare a adevărului istoric, în care un loc aparte îl ocupă obsesia interzicerii prin lege a cultului “persoanelor vinovate de infracţiuni contra păcii şi omenirii” o necesitate impusă de grozăvia holocaustului? Sau “şergerea numelui” are o vechime mult mai mare, întemeindu-se pe prescripţiile milenare ale iudaismului?

În continuare dau doar cîteva pasaje din Vechiul Testament care demostrează că “cenzurarea memoriei” are un sens adînc şi cu o foarte îndelungată tradiţiei la poporul evreu:

“Şterşi să fie din cartea celor vii şi cu cei drepţi să nu se scrie” (Psalmul 68, 32); “Să piară copiii lui şi într-un neam să se stingă numele lui” (Psalmul 108, 12); “Eu insă, ca un miel blând, dus la junghiere, nici nu ştiam că ei urzesc gînduri rele împotriva mea, cînd ziceau: să-i punem lemn otrăvit în mîncarea lui şi să-l smulgem de pe pămîntul celor vii, pentru ca nici numele să nu i se mai pomenească” (Ieremia XI, 19).

Aducînd toate aceste dovezi biblice milenare prin care trebuie privită moartea lui Hristos nu am nicidecum intenţia de a învinovăţi poporul evreu de uciderea propriului Mîntuitor, ci doar să semnalez gravitatea cenzurii aplicate unor întregi culturi şi religii, pornind de la prejudecăţile aduse de ideologiile totalitare moderne. A-l scoate pe Hristos din cadrul poporului evreu, din care s-a născut, în sînul căruia a propovăduit, a fost trădat şi răstignit, înseamnă a nega realitatea Lui istorică şi faptul că El este Mesia cel prezis de proroci. A spune că Hristos a fost răstignit de altcineva decît de evrei, înseamnă a recunoaşte că Hristos nu a existat, că este doar un personaj al mitologiei creştine şi nimic mai mult.

Acest lucru trebuie să-l poată explica mai marii Bisericii tuturor celor care încearcă să dea aspect politic unei probleme strict spirituale, religioase. A amenda Evanghelia în termenii în care au fost amendate regimurile fasciste, este inadmisibil şi se constituie într-o defăimare adusă întregii comunităţi creştine de oriunde şi de oricînd. Oare poporul evreu, apărîndu-şi memoria cea atît de dureroasă, doreşte să lovească fără cruţare şi fără discernămînt în ceea ce au mai sfînt creştinii? Vreau să cred că nu.

Să lăsăm cărţile sfinte şi imnografia tuturor religiilor neatinse de orgoliile politice. Ca şi creştin, am credinţa mea şi felul meu de a înţelege sfinţenia. Ca om de literie sensibil la frumuseţea stilului, ştiu să preţuiesc valorile altor culturi şi religii, fără a mă abate de la credinţa mea. Această înţelegere, întemeiată pe dragostea şi toleranţa propovăduite de Hristos, mă fac să privesc cu detaşare monumentele literaturii talmudice, precum şi cele ale Greciei, Indiei, Chinei antice sau ale Arabiei mahomedane. Să lăsăm loc polemicii civilizate între culturi şi religii, singura cale umană de  cunoaştere şi comunicare, ca cei mai buni şi cei mai drepţi să învingă prin cuvînt, nu prin sabie.

Cred că epoca în care am păşit, după experienţa persecuţiilor asupra evreilor de către regimurile fasciste, dar şi cele asupra creştinilor de către regimurile comuniste, ar trebui să ne aducă o mult mai mare înţelepciune şi să ne facă să gîndim mai mult atunci cînd rostim o acuzaţie la adresa unei religii sau culturi, cu atît mai mult cînd această acuzaţie se face cu titlu de Lege.

Vreau să trăiesc cu speranţa că nu am păşit în era demolării a tot şi a toate în numele toleranţei.

43 Responses to Evreii faţă în faţă cu Hristos. Acuzaţii şi dezvinovăţiri

 1. cristian spune:

  Parinte Savatie!
  Dumnezeu sa va blagosloveasca ptr toate cate le faceti in acest duh ortodox – al pacii si blandetii si al dreptatii!

  Numai cine este rau intentionat poate gandi altfel.
  Se vede de la o posta reaua intentie atunci cand se vorbeste despre holocaustul impotriva evreilor.
  In Rusia am inteles ca au murit aproape 70.000.000 de oameni dintre care intr-o pproportie covarsitoare – crestini.
  Unde se vorbeste despre holocaustul crestinilor?
  Crestinii au fost martirizati in istorie crunt.
  Unde se acuza cu vehementa acest lucru.
  Din contra noi suntem bucurosi ca au existat martiri, ptr ca s-au umplut sinaxarele de sfinti. Plin e cerul si pamantul de marturia lor.
  Daca ar fi fi sa punem in balanta si sa judecam cine au fost marii criminali ai lumii – cred ca ne-am ingrozi.
  Cine a fost Marx, cine a fost Engels, cine a fost Stalin, Lenin, Trotki, Ana Pauker, etc, etc? Sunt evrei – si toata lumea o stie.
  Cine sunt astazi marii bancheri ai lumii care intretin razboaie si familiile lor in istorie asemenea – Rotschild, Rockfeller, Morgan, etc.
  Cine sunt marii masoni ai lumii, initiatorii ocultei acesteia? Tot evrei. Si cred ca exemplele ar putea continua mult de aici in colo.
  Sunt convins ca daca Domnul Iisus Hristos s-ar fi nascut in Romania, noi am fi fost aceia care l-am fi rastignit.
  Noi ca si crestini am inteles mesajul Mantuitorului pe cruce cand a zis: ”Iarta-i Tata ca nu stiu ce fac!”
  Noi stim bine cum spiritual zilnic il tradam pe Hristos si practic facem cam acelasi lucru pe care evreii l-au facut atunci.
  Nu privim cu ura fata de poporul evreu, ci doar suntem circumspecti. De ce?
  Pentru ca un om caruia de la nastere i se spune ca non evreii sunt GOIMI si ca pentru un evreu a omora un goim nu este un pacat, aceasta ma determina sa fie prevazator in relatia cu ei.
  A fi crestin si a ura pe cineva este un pacat si o cadere din har.
  Iata ca sfintii inchisorilor comuniste binecuvantau pe tortionarii lor ceea ce dovedeste ca crestinismul si astazi lucreaza la fel si nu s-a agiornat zilelor noastre cand ura si razbunarea sunt virtuti. Crestinul adevarat cauta sa-L urmeze pe Hristos zicand Iarta-i Tata ca nu stiu ce fac.

  Numai cine nu vrea nu intelege adevaratul sens al lucrurilor.

  Doamne miluieste-ma!

 2. costin spune:

  Sarut-mana parinte,

  Apropos de textul prohodului, se stie foarte bine ca Martin Luther, liderul reformei, a fost antisemit.

  Intamplarea face ca m-am ostenit si am tradus textul Patimilor dupa Ioan (Johannes Passion), una din marele capodopere scrise de Bach. Bach care a fost credincios pana in maduva oaselor.

  Te-ai astepta ca Bach sa spuna si el ceva de dulce despre evrei, ca l-au omorat pe Hristos. Johannes Passion a fost compusa pentru Vinerea Mare. Ia sa vedem ce spune textul german ?

  “Cine te-a lovit atat de crunt, Mantuitorule al meu, si cine te supune atator rele chinuri ? Cu adevar spun ca tu esti fara de pacat, ci noi si copiii nostri am pacatuit, tu cu nimic nu ai calcat legea. Eu, eu si pacatele mele, multe cat nisipul marii, ti-au pricinuit suferinta la care esti supus, si toate chinurile si caznele tale.”

  http://uninginer.wordpress.com/2008/05/04/patimile-dupa-ioan/

 3. Sabina spune:

  „Pentru ca un om caruia de la nastere i se spune ca non evreii sunt GOIMI si ca pentru un evreu a omora un goim nu este un pacat, aceasta ma determina sa fie prevazator in relatia cu ei.”

  parinte Savatie, poate ca ar trebui sa fiti mai sever cu publicarea comentariilor.
  ceea ce scrie Cristian e total opusul a ceea ce ati scris in articol…
  prejudecati, neadevaruri crase si teoria conspiratiei….

 4. savatie spune:

  Mulţumesc, Costin. Foarte bună dovadă că nici acum, nici altă dată; nici în Bizanţ, nici în Europa medievală, răstignirea lui Hristos nu a fost pricină de ură faţă de evrei.

  Sabina, aici e libertate de opinie. Numai un evreu, care a crescut într-o familie credincioasă, poate intra în polemică cu Cristian. Din păcate, mărturiile despre viaţa din interiorul comunităţilor evreieşti sînt foarte contradictorii şi eu nu mă pot pronunţa asupra lor, deci nu pot cenzura o opinie care se bazează şi ea pe nişte surse.

 5. Sabina spune:

  Parinte, eu pot sa va spun din sursa directa ca in mediul evreiesc din Romania nu s-a vorbit niciodata in acesti termeni. Am discutat aceste probleme si sunt pure povesti inventate pe vremuri din fericire apuse.Nici nu merita polemica…

  Pt Costin, intr-adevar, ar fi bine ca multi sa se intoarca la Bach, este foarte frumos exemplul tau in completarea textului parintelui.

  Doamne ajuta.

 6. savatie spune:

  Vezi ce bine, Sabina,

  Cum aş fi aflat eu, din surse sigure, cît şi alţi cititori ai acestui blog, amănunte luminoase din mediul evreiesc, dacă nu aş admite părerile care provoacă aceste precizări? Mulţumesc!

 7. Sabina spune:

  cu placere

 8. costin spune:

  Eu vream sa sugerez ca daca Bach, crescut si el intr-o traditie marcata de antisemitism, a putut folosi un text fara cuvinte de ocara si insulta la adresa evreilor, ba chiar trebuie sa recunoastem ca poetic si teologic e stralucitor, atunci nu-i mare pacat daca sfantul sinod a lasat randuiala sa se elimine versurile respective.

  Care versuri nu aveau nici o calitate poetica, fiind, atat cat ma pricep eu, de un gust absolut indoielnic, deci prohodul in ansamblu poate sa fi fost imbunatatit.

  E adevarat ca rastignirea lui Hristos nu a fost pricina de antisemtism, pricinile au fost mult mai profunde, pacate precum ura, invidia si multe altele au fost pricinile. Totusi daca n-a fost pricina, pentru multi a fost o scuza foarte la indemana cu care au prostit pe multi crestini mai simpluti la minte sa cada in pacatul antisemitismului.

  Pana la urma sfantul sinod e lasat din mila lui Dumnezeu, si sunt si ei oameni cu multa credinta si cu o mare raspundere pe umerii lor.

 9. savatie spune:

  Costin, eu cred că dacă ar fi existat Sfîntul Sonod mai înainte, poate nici Evangheliile nu ar fi fost scrise şi nu ar mai fi fost atîta neînţelegere între oameni.

  PS: Eu înteleg că tu ai vrut ca eu să înţeleg din ceea ce a zis Bach ceea ce tu ai înţeles. Dar crezi că Bach a înţeles ce ai înţeles tu din ceea ce a zis el?

 10. costin spune:

  Parinte Savatie,

  Pentru ca dumneavoastra sunteti mai in masura sa apreciati influenta slavona in textele liturgice si traducerile evangheliei. Asta apropos si de Sfantul Sinod.

  Aveti ideea de unde a aparut in crez „una sfanta soborniceasca si aposotoleasca biserica” ?

  Una ca mai nimeni dintre credinciosi habar n-are ce-i aia soborniceasca. A doua, ca daca ne ducem la DEX aflam ca ar insemna „sinodala”.

  Crezul ortodox asa cum l-au lasat sinoadele ecumenice spune in greaca veche „catolica” in loc de soborniceasca, iar prin asta se intelegea universala. Biserica este sfanta, apostolica si universala.

  Are asta vreo importanta in problema Basarabiei ?

  Pentru ca daca credem ca biserica e soborniceasca cu sensul de sinodala, atunci e mare diferenta, nu-i asa, daca cineva tine de sinodul de la Bucuresti sau de sinodul de la Moscova.

  Pe de alta parte daca credem ca biserica e cu adevarat una, universala, si ne gandim si la vorba de duh a sfantului Irineu ca sunt mai multi episcopi dar o singura episcopie (adica biserica universala), atunci poate ar fi mai putina zarva intre „jurisdictiile” ortodoxe.

 11. Sabina spune:

  Eu sunt convinsa ca da. Bach a fost un crestin cum rar se mai intalneste. In plus de asta, a avut o viata extrem de anevoioasa, nu a fost unul dintre acei artisti stralucitori doar prin arta lor. ci umanitatea lui Bach este un exemplu pt toti, modestia sa, si multe, multe calitati.
  iar asta o pot demonstra chiar si prin muzica lui, pe analiza:)
  Un muzician ca Bach se distinge nu doar prin talent, cat prin o profunda intelegere a vietii , printr-o bunatate extraordinara.

 12. Nicolae spune:

  In legatura cu evreii, nu reusesc sa inteleg textul din Sf. Scriptura pe care il citez mai jos.

  „Caci dacă tu ai fost tăiat din măslinul cel din fire sălbatic si împotriva firii ai fost altoit în măslin bun, cu atât mai vârtos acestia, care sunt după fire, vor fi altoiti în însusi măslinul lor.
  Pentru că nu voiesc, fratilor, ca voi să nu stiti taina aceasta, ca să nu vă socotiti pe voi însivă întelepti; că împietrirea s-a făcut lui Israel în parte, până ce va intra tot numărul neamurilor.
  Si astfel întregul Israel se va mântui, precum este scris: „Din Sion va veni Izbăvitorul si va îndepărta nelegiuirile de la Iacov;
  Si acesta este legământul Meu cu ei, când voi ridica păcatele lor”.
  Cât priveste Evanghelia, ei sunt vrăjmasi din pricina voastră, dar cu privire la alegere ei sunt iubiti, din cauza părintilor.
  Căci darurile si chemarea lui Dumnezeu nu se pot lua înapoi.
  După cum voi, cândva, n-ati ascultat de Dumnezeu, dar acum ati fost miluiti prin neascultarea acestora,
  Tot asa si acestia n-au ascultat acum, ca, prin mila către voi, să fie miluiti si ei acum.
  Căci Dumnezeu i-a închis pe toti în neascultare, pentru ca pe toti să-i miluiască.
  O, adâncul bogătiei si al întelepciunii si al stiintei lui Dumnezeu! Cât sunt de necercetate judecătile Lui si cât sunt de nepătrunse căile Lui!
  Căci cine a cunoscut gândul Domnului sau cine a fost sfetnicul Lui?
  Sau cine mai înainte I-a dat Lui si va lua înapoi de la El?
  Pentru că de la El si prin El si întru El sunt toate. A Lui să fie mărirea în veci. Amin!”
  (Rom. 11, 24-36)

 13. savatie spune:

  In traducerile vechi romanesti, cele cu litere chirilice, stătea cuvîntul „cafolicească” în loc de sobornicească. S-a renuntat la cuvînt pe fondul polemicii cu romano-catolii. Sensul e acelasi, de ecumenică, universala. Asta inseamna ca sinoadele bisericilor locale sint parte a sinodului mare care este intreaga Biserica. Catholiceasca, soborniceasca, universala inseamna că nimeni nu schimba de la sine, decit in acord si consens cu adunarea, chestiunile privind de propovaduire, slujire si celelalte aspecte ale Bisericii.

  Si de aici reiese că între sinoadele locale de la Moscova sau Bucuresti nu poate exista diferenta de principiu, pentru ca daca aceasta diferenta apare, se incalca sinodalitatea Bisericii pe care o marturisim in crez.

 14. savatie spune:

  Vă pot spune doar, în această discuţie despre Bach, că părintelui Rafail Noica îi place Bach, dintre toţi muzicienii clasici. Aceasta mi-a spus-o chiar el, într-o discuţie oarecare.

 15. Efthimie spune:

  Am o curiozitate: pentru ce vă referiţi periodic la părintele Rafail şi la mănăstirea din Tolleshunt Knights? Am văzut c-aţi făcut-o în mai multe postări şi răspunsuri la comentarii…

 16. vlad spune:

  Minunat sa aflu preferinta parintelui Rafail. Bach este si preferatul meu, mai ales concertele pentru vioara sunt sfasietoare. De altfel, de la rock la credinta am trecut mai intai prin aceste concerte pentru vioara. Ma intindeam in pat, inchideam ochii si ascultam… Divin de-a dreptul si simti cum realmente unele acorduri iti strang inima.
  Recomand tuturor Bach. Daca Mozart are o bucurie inefabila, Bach este cel mai crestin compozitor.
  Va ofera doua arii, una din concert pentru vioara de Bach, iar alta din Manon Lescaut, de Puccini, in interpretarea minunatei noastre soprane Angela Gheorghiu. Luati-va 5 minute sa ascultati si aceasta arie de opera. Veti vedea ce rasplata sufleteasca veti avea spre final, cand tragedia nefericitei Manon atinge punctul culminant. Sfasietor… si e o minune cum glasul uman poate reda atat de fidel asa multa suferinta sufleteasca. Auditie placuta:

 17. Sabina spune:

  am scris si aseara ceva, probabil s-a pierdut pe drum, despre omul Bach si despre modestia sa, in raport cu uriasa sa muzica, nu mai reiau, pt ca vad ca s-a inteles:)
  Reiau doar fragmentul despre parintele Serafim Rose, cel care a juns la crestinism prin Bach, il recomanda tuturor, insista pe educatie muzicala a copiilor, si in general pe frumosul din arta pt slefuire si pentru deschidere spre Adevar.(mai ales in societatea Occidentala)

  In acest context, stiind ce fel de ortodox a fost parintele Serafim, ar trebui sa luam aminte la varianta lui Bach din Johannes Passion si sa ne uitam mai intai la sufletele noastre, si abia apoi sa incep sa acuzam alte neamuri pentru neputintele noastre….
  Cred ca lumea ar fi mai buna daca nu ne-am preocupa atata de consipratii, si ne-am apleca asupra gaunoseniei interioare.
  (ma rog, nu sunt eu in masura sa dau sfaturi, e in primul rand un indemn adresat propriei persoane, si un sfat preluat de la duhovnic)

  asa, acu sper sa apara:)

 18. […] Parintele Savatie: Evreii faţă în faţă cu Hristos. Acuzaţii şi dezvinovăţiri […]

 19. Fabian spune:

  Catre Sabina si alti nestiutori rau-voitori in Istoria Bisericii si Patristica Ortodoxa:

  Daca tot spuneti ca nu exista nici o conspiratie anticrestina a evreilor, de ce s-au scos strofele din Prohodul Domnului considerate antisemite, si citate de par Savatie mai sus, aci?
  Dvs, ca nestiutori in ale Teologiei – dar care va dati cu parerea unde habar n-aveti – nu stiti cum arata Prohodul Domnului adevarat, necenzurat, si cum arata azi. Ar fi bine sa (re)cititi artic de fata al par Savatie, sa cautati TRIODUL -cartea unde se afla Prohodul- si sa comparati cele 2 versiuni: un text dinainte de 1948, cu unul dupa, cenzurat de comunistii evrei de la noi. Textul a fost stabilit de oameni cu viata sfanta, nu de noi. A scoate UN SINGUR cuvant de la ei este nu doar blasfemie si anticrestinism, dar si lipsa de bun simt…
  Sunteti oare mai destepti dvs ca sa scoateti sau sa fiti de acord cu aceasta, deci mai destepti si „iubitori” ca Sf Parinti ce-au scris textele liturgice?? Sunteti mai plini de har decat ei?? Daca nu, atunci nu mai atacati Biserica si cartile liturgice, si pe cei ce le apara!
  Exista de ani buni o comisie de evrei care are ca scop „curatarea” Noului Testament (NT) de toate cuvintele vazute ca „antisemite”. Chiar s-a facut o lista cu toate, si se fac presiuni in Occident pt cenzurarea NT si a tuturor cartilor de cult. La fel si la noi in tara, deja au fost scoase multe texte.
  Vedeti 1 ex: Troparul Invierii glas 1: „piatra fiind pecetluita de evrei [de jidovi, in cartile vechi], si ostasii strajuind…”; – cenzurat: „Piatra fiind pecetluita si ostasii strajuind…”. Deci nu doar din Prohod!
  Asta nu e conspiratie d-na Sabina, e scris negru pe alb in carti! In 6 ani de Teologie am studiat destule texte! mai cercetati inainte de a vorbi intr-un domeniu strain…
  Iata ce se scrie intr-o carte de rugaciuni: „Schimbarea lor (a cuvintelor sfinte) fie si numai in putin duce pe de o parte la pierderea valorii dogmatice, a credintei drepte, si in consecinta a mantuirii, iar pe de alta parte la neintelegerea rugaciunilor, la pierderea frumusetii literare…” (Carte de Rugaciuni, 1861-reeditare 2006 de par. Nicodim Bujor, p.376).
  Deci, un singur cuvant schimbat sau scos dintr-un text, poate avea consecinte dezastruoase pt mantuire! noi crestinii ortodocsi nu vrem sa ne pierdem mantuirea pt ca nu-i place lui X si Y un text!! sa plece la sectari care au modificat Biblia considerabil, sau la alte religii…
  Nu putem fi de acord cu cei ce ne ataca credinta inclusiv prin scoaterea unor cuvinte, e un atac direct contra lui Hristos, si avem datoria sa ne aparam CU ORICE PRET. Asta nu e antisemitism, d-na Sabina, este dreptul crestinilor de a lua atitudine chiar daca nu va convine dvs si tuturor evreilor necrestini din lume!
  Sfantului Maxim Marturisitorul i s-a taiat limba si mana dreapta ca n-a vrut sa accepte un singur cuvant strain de Ortodoxie: MONOTELISM. atat. Iar noi sa acceptam cenzura textelor si acuzatii de „conspiratie” la bunul plac al evreilor (masonilor)?? De cand apararea credintei ortodoxe este interzisa? De cand apararea credintei ortodoxe este vazuta ca o „conspiratie anti-evreiasca”?

  … Si aveti grija ce si cum vorbiti de par Savatie care e unul din aparatorii Ortodoxiei si e si preot (ieromonah)! Nu va jucati cu Dumnezeu, cum s-a jucat imparateasa Eudoxia ce si-a batut joc de Sf Ioan Gura de Aur si l-a omorat iar apoi a murit in chinuri groaznice, blestemata. N-as dori nimanui asta.

  PS: in loc sa ascultati Bach, mai bine ati asculta ce zice par Cleopa despre Ortodoxie si evrei, inregistrare audio si pe net.

 20. teo spune:

  as vrea sa dau o marturie care poate va avea darul sa mai linisteasca spiritele deja incinse. ma gasesc in sua, intr o parohie tare „ecumenica”. ecumenica nu in acceptiunea moderna a cuvantului, ci „ecumenica” prin prisma diversitatii etnice a celor ce vin la sf.liturghie in fiece sambata, duminica sau sarbatoare. cei mai multi sunt americani convertiti (multi dintre ei sunt evrei-americani), o alta parte evrei-rusi, cativa romani (printre care ma numar si eu), bulgari,rusi, etc. cei doi preoti slujitori sunt evrei-americani. cel ce imi este duhovnic si parinte (dupa cuvantul apostolului pavel „caci de ati avea zeci de mii de invatatori in Hristos, nu aveti multi parinti…”) vine dintr o familie de evrei traditionalisti din new york. isi aduce si acum aminte de desele zile in care mergea cu bunicul si tatal la sinagoga, despre ce se canta cand era scoasa torah, despre reverenta si credinta oamenilor din sinagoga. atunci cand L a gasit pe Hristos in biserica noastra atoateodihnitoare, s a simtit ca in copilarie si chiar mai mult, s a simtit ca Acasa. a ramas, s a botezat si marturisesc ca are un foc, o dragoste si o ravna pt Hristos si BisericaSa, pe care nu le am vazut la multi parinti prin romania (si Domnul mi e martor ca imi doresc lucrul asta…)

  pana sa l cunosc si pana a mi fi „Parintele”,marturisesc ca aveam aceleasi sentimente negraite de usoara „neprietenie” fata de evrei. e drept, nu intalnisem foarte multi si poate din cauza asta mi era mai greu sa i iubesc (mai adaugati la ecuatia asta si faptul ca nici americanii nu mi erau foarte dragi)

  cum vad situatia acum? pt mine cel ca parintele meu si credinciosii lui sunt evreii la care ma gandesc mereu atunci cand cineva face vreo referire de orice tip la ei.

  sa i fi uitat oare Stapanul pe evrei? sa se converteasca ei doar o data cu venirea antihristului (dupa marturia lui pavel din epistola a IIa catre tesaloniceni)?se poate, dar iata si cateva marturii, care sper sa mai indulceasca un picut tonul discutiei (sau macar vor aduce o alta perspectiva asupra problemei). stiu ca cei mai multi ce participa la aceasta discutie nu tind sa excluda oameni pe motive etnice… dar, ca sa parafrazez titlul articolului, iata ca sunt si evrei ce stau frumos fata in fata cu Hristos, si personal cred ca stau mult mai bine decat noi, crestinii cei de doua mii de ani…

  draga fabian, iti inteleg perfect pozitia, dar cred ca e mai intelept sa l lasam pe Dumnezeu sa se ingrijeasca de creatura sa. nu cred ca e bine sa ne jucam cu amenintarile, cu atat mai mult cu cat sunt multe lucruri cu care l suparam pe Domnul in fiece ceas sau minutel. stie Domnul cand sa scoata biciul si cand sa mangaie si sa iubeasca (si uneori pt aceleasi fapte). noi trebuie sa ramanem martori muti, smeriti si infricosati ai faptelor Domnului.

 21. Ana spune:

  Completez la ce a scris Fabian:

  -Parintele Cleopa despre Ortodoxie si Romanism:

  Parintele Amfilohie:
  „V-a veni vremea, cobeste un inversunat mason, cand crucile si icoanele vor fi aruncate in foc, potirile si vasele sfinte schimbat in unelte …”

  Doamne ajuta

 22. Fabian spune:

  Catre Teo:
  Nu vorbeam de exceptii de la regula, gen Steinhardt sau Maica Ecaterina Fermo sau alte personalitati din perioada interbelica evrei-crestini (sotia legionarului Vasile Marin, mort in Spania in lupta impotriva comunismului in 1937 era evreica crestina, si ce crestina!; au fost si alti legionari evrei, dovada ca Miscarea n-a fost antisemita). Cinste lor si poporului evreu.
  Vorbeam de cei ce ataca crestinismul, n-ati sesizat asta? nu de cei convertiti la crestinism!
  Si nu e vorba de amenintarea MEA, ci a Domnului fata de cei ce-si bat joc de alesii Lui. Cititi cum au murit Lenin si Stalin- Dumnezeu nu Se lasa batjocorit!
  Il suparam in fiecare zi cu pacate, dar ramanem ortodocsi, ne spovedim si ne ridicam. Dar in nici un caz pacatele mele/ale oricarui crestin ortodox, personale, nu-L supara precum ura inversunata a necrestinilor fata de crestini. Suntem pacatosi-sunt primul dintre ei!!- dar de Dumnezeu si de Ortodoxie nu ma lepad cu toate pacatele mele.

 23. warsongu spune:

  observ ca mie nu imi sunt permise comentariile pe acest site. va deranjeaza parerile diferite, parinte? stiu ca viziunea religioasa este obtuza, dar chiar asa?

 24. […] Vezi si: Evreii faţă în faţă cu Hristos. Acuzaţii şi dezvinovăţiri […]

 25. Pendulul lui Foucault spune:

  @cristian: nu am inteles care e concluzia dumneavoastra si logica discursului…. Adica Rotchild, Rockefeller si Roquefort ol-au omorat pe Iisus? Concluzia parintelui Savatie am intels-o. Pe a dumneavoastra nu. Si nici logica cu care ajungeti nicaieri.
  @Fabian: nu cred ca mantuirea sta in faptul ca prohodul se canta cu „jidovi” sau fara „jidovi”. Cred ca e putin mai complicat. Aveti dreptate ML nu era antisemita. Zice Codreanu: „Democraţia sfarmă unitatea neamului românesc, împrăştiindu-l în partide, învrăjbindu-l şi expunându-l dezbinat în faţa blocului unit al puterii iudaice, într-un moment greu al istoriei sale”. In rest cred ca Stalin a murit in vreun mod fantastic sau in tinerete. 74 de ani. Atac cerebral dupa o versiunea. Beat dupa alta… Nefiresc era daca nu murea… Iar separarea ta : „cei care ataca crestinismul nu cei convertiti la crestinism” e sofism curat.
  @savatie: Parerea mea personala: cartile nu trebuie schimbate. E la fel de stupid ca si scosul de citate din Talmud si aratatul lor pe post de pisica: Iata ce fac jidanii! Ne ataca credinta! Sau al protocoalelor pe post de fragment din Talmud. Toate acestea trebuie interpretate in contextul epocilor respective si a ce s-a intamplat in acele momente. Doar ca toleranta unora nu e impartasita de toti iar dialogul polemic face loc batei, parului, pistolului si in principiu tapului ispasitor. Iar din astia se gasesc destui. Paie in ochii vecinului sunt gramada…
  La fel cum nu cred ca Iisus a fost un urias blond cu ochi albastri si cu siguranta nu umbla imbracat ca Dacul din Columna lui Traian. Nici nascut la Vascauti sau la Falticeni. Nici la Brasov. Nici la Budapesta.

 26. teo spune:

  da, fabian, ai dreptate si ma bucur ca gandesti asa ca nu i uiti pe cei ce dintre evrei ce sunt drepti inaintea Domnului.

 27. vlad spune:

  @Pendulului…
  opreste-te putin din pendulare, te rog mult, si explica-mi si mie ce intelegi tu prin sofism, pentru ca aici: „Vorbeam de cei ce ataca crestinismul… nu de cei convertiti la crestinism!” NU EXISTA NICIUN SOFISM. Omul este f limpede cu privire la categoria in discutie. Nu se fofileaza absolut deloc, sau nu „credeti” in categorii?
  astept acceptiunea dvs a termenului, chiar sunt extrem de curios

 28. ovidiu spune:

  ia uite ce spune pendule ,si frati crestini deopotriva, aici cenzurat…

  33. Tu, ca Cel ce eşti
  De viaţă dătător, Cuvinte,
  Pe iudei nu i-ai ucis, fiind răstignit;
  Ba chiar şi pe morţii lor îi înviezi.
  de ce crezi tu ca au cenzurat asta? nu cumva sa arate ca si iudeii se pot crestina si mai ales ca au si fost evrei(iudei) care si-au dat seama de adevarata propovaduire a proorocilor?nu cumva ca cei inviati sa marturiseasca pe hristos? va sugerez sa cautati o carte, totusi cam greu de gasit, OAMENI CARE AU INVIAT DIN MORTI in care arata ,printr altele, marturia unor soldati romani inviati in momentul cand iisus a murit pe cruce… si poate cunoasteti si cazul unui arab inviat din morti acum 3 sau 4 ani… nu mai retin exact … sa cercetam si sa nu ne lasam prada invataturilor care ne despart de iisus cel mort si inviat!

 29. Pendulul lui Foucault spune:

  @vlad: Personal nu pot sa impart evreii in doua categorii”cei care ataca crestinismul” si „cei convertiti la crestinism”. Concluzia „Daca un evreu nu e convertit la crestinism ataca crestinismul” e evidenta si totusi falsa… Cat timp exista o singura lebada neagra „toate lebedele sunt albe” e falsa-
  @ovidiu: Despicand firul in 4, fragmentul de mai sus nu implica neaparat faptul ca iudeii se pot crestina. Nu vad logica… Cred ca interpretarea: judecata Domnului nu e neaparat ca si a oamenilor e… Nu stiu cine a strans respectivele marturii ale soldatilor romani inviati in acel moment dar probabil nu sunt cuprinse intr-un document roman si nici in Noul Testament… Singurul trecut la lista de inviati oficial e Lazar…

 30. Preaticalosul spune:

  Mai ce destept e Pendulul asta cu lebedele lui…

 31. Preaticalosul spune:

  Esti cumva evreu? Oricum nu e o tragedie sa fi evreu, ca doar tot Domnul i-a creat si pe ei (mai mult i-a ales popor ca sa-i curateasca si prin ei sa regaseasca Adevarul si celelalte neamuri adica ceilalti fii ai lui Adam rataciti in erezii si paganisme). Problema e ca unii sunt anticrestini, dar si musulmanii sunt asa si toti ceilalti. Ca veni vorba de lebede….cu sofisme…. Nu exista stare neutra. ori esti cu Hristos ori esti impotriva, alta stare nu este. Toti cei care nu sunt pentru noi, spune Hristos, sunt impotriva noastra. Pentru ca ori esti in minciuna ori esti in adevar, neutralitate nu exista. Si nu va mai luati de Fabian si de altii ca el ca ei stiu ce spun. Ei nu sunt impotriva voastra , necredinciosilor, ci dau marturie din dragoste ca voi sa vedeti si sa va curatiti, … dar aveti libertate si faceti ce vreti. Numai ca iubire nu inseamna a-l lasa pe om in paganismul si erezia lui, ci a-i atrage atentia si a-i da marturie adevarata, chiar daca lui nu-i place. Altfel nu-l iubesti. Iubire=Adevar=Hristos Dumnezeu

 32. ovidiu spune:

  pendule eu cred ca asta chiar vrea sa demonstreze acest fragment care lam dat mai sus ca atat timp cat hristos inviaza si mortii lor le si lasa posibilitatea sa se crestineze mai ales ca cei inviati nu au fost inviati pentru pacat ci pentru trairea in hristos imi pare rau ca nu gasesc articolul pe net in legatura cu ultimul caz de inviere din morti dar asa cum se retrag carti care vb despre ecumenism si ce inseamna nu cred ca aceste articole ar fi scaoat de sub mana dojenitoare a cenzurii si monopolului… promit insa ca incerc sa caut o copie de pe un ziar trimis catre un monah din curtea de arges… eu zic sa privesti articolul desprins de realitatea ta filosofica… lucrurile mari si frumoase nu sunt de fiecare data si bune sau o judecata corecta, si lucrurile mici si marunte pot desemna o judecata logica… dar poate nu vezi asta sti cum se zice DE NAS :p

 33. ion adrian spune:

  Nu discut de ce s-a intamplat dupa Isus, dar acum 2000 de ani a fost omorat de cei care nu-i recunosteau sfintenia. Ei il considerau impostor, pentru ca oricine realiza divinitatea Sa ca si Saul, se convertea . Vreau sa spun ca nu erau evreii acelor vremi niste diavoli care stiau ca Isus este Isus adica dusmanul lor de moarte si ca evreii necrestini de azi sunt descendenta diavoleasca a acelor diavoli, caci din pacate la asa ceva se ajunge in final cu acest tip de analiza.
  Personal nu inteleg de ce crestinii trebuie sa-i acuze pe evreii de azi ptr pacatele stramosilor de acum doua mii de ani.
  Si daca nu trebuie sa-i acuze, atunci la ce bun dezgroparea trecutului.
  Sa ramanem doar cu fraza lui Isus: toate aste trebuie sa se intample dar vai de cel prin care vin ele, si adaug ca grija ptr pedeapsa nu este din lumea asta.

  La fel, evreii nu trebuie sa considere ca crestinii au cu ei ceva pe asemenea motive, si poate ca lor chiar le convine ca acest mortiv pueril sa fie scos in fata si nu faptul ca de exemplu pe mosiiile lui Fischer, asa numitele Fischer land acesta batea in 1907 moneda proprie si ca nu e o intamplare ca satul Flamanzi se afla in aceea zona.Ca averea Rotschild se bazeaza pe o speculatie necinstita de manipulare a informatiei, care insa sunt pacate pe care le au in aceiasi masura si crestinii adica tin de natura omeneasca.
  Dar in megalomania lor, unora dintre ei, nu le place sa fie pusi in rand si pentru bune si ptr rele, cu restul lumii, si noi asta ar trebui sa facem ca sa terminam cu acesta nenorocita problema, de care s-au ciocnit atatia care insa nu cred ca sufereau de intelepciune.
  Deci este bine sa sa scoata catolicii referirile deranjante si nu cred ca o traditie facuta totusi de oameni trebuie sa ramana batuta in cuie.
  Pericolul in care suntem este prea mare ca sa mai facem jocul unora care nu ne iubesc cu asemenea copilarisme.

 34. Ana spune:

  Unul din cei mai fericiti evrei, P. Nicolae Steinhardt:

  „Ma simteam din ce in ce mai atras de crestinism”

  http://www.trilulilu.ro/voscreasna/e118aa3089ec2a

  Am fost odata la o intalnire cu ortodocsii unde au venit si evreii dintr-o ambasada. S-a discutat in contradictoriu si in fata noastra a ortodocsilor au inceput sa vorbeasca despre holocaust, cu toate ca nu avea nici o legatura cu subiectul discutiei.

  Am avut insa si o surpriza mare. Cand le-am spus de P. Steinhardt, au zambit si au dat din cap aprobator. Atmosfera s-a calmat si am putut sa ne consumam in liniste cafelele.
  Deseori imi vine in gand intamplarea respectiva. Cred ca evrei sunt bucurosi cand cei ai lor se ridica prin intelepciune. In cazul de fata, observ ca nu-i deranjeaza nici daca ajunge ortodox.

  Indiferent de situatie, parintele Steinhardt, este un EXEMPLU.

  Dumnezeu sa-ti odihneasca sufletul, parinte fericit.

 35. mos gheorghe spune:

  HRISTOS A INVIAT! SARUT MANA SFINTIA VOASTRA.VA MULTUMESC CA PUNETI LUCRURILE LA PUNCT, IN FELUL ACESTA SE LAMURESC SI ADEPTII CELOR 2(DOUA) TESTAMENTE, ADICA CRESTINII SI SE LAMURESC SI ADEPTII VECHIULUI TESTAMENT, ADICA EVREII. ANALIZA PE CARE O FACETI, SFINTIA VOASTRA, ESTE CORECTA SI EXCELENT DOCUMENTATA SI EXCELENT COMENTATA IN DUHUL SFINTELOR EVANGHELII.VA ADMIR SI MA ROG BUNULUI DUMNEZEU SI MAICUTII SFINTE SA VA DEA SANATATE SI PUTERE DE MUNCA, PENTRU A NE LUMINA, PE NOI CEI CARE NU AVEM STUDII TEOLOGICE. INTR’ADEVAR, NOI CRESTINII TREBUIE SA PASTRAM CREDINTA IN HRISTOS, SA NU MODIFICAM NICI MACAR UN CUVANT DIN SF.SCRIPTURA SI, PE SCURT, SA NU MODIFICAM SI SA NU TAIEM ABSOLUT NIMIC DIN SCRIERILE SF.PARINTI, ETC.ETC.. DECI, ASA CUM AM PRIMIT INVATATURA, ASA SA O MARTURISIM. SUNT MULTI IERARHI SI PREOTI CARE IL SLUJESC CU ADEVARAT PE DUMNEZEU, DAR SUNT SI TRADATORI CARORA NU LE PASA, DACA, CARTILE SFINTE SUNT SAU NU FALSIFICATE SAU CENZURATE. CAND VAD CE FALSIFICATA ESTE BIBLIA, DE CATRE DUSMANII CRUCII, IMI VINE NU STIU CE SA FAC….MA VOI RUGA, SA LE LUMINEZE, DUMNEZEU, MINTILE……
  DAR, CU CAT ACESTI DUSMANII AI CRUCII, VOR SA SCOATA DIN MEMORIA OAMENILOR PE HRISTOS, CU ATAT DOMNUL SI DUMNEZEUL NOSTRU ESTE MAI SLAVIT SI PROSLAVIT IN VIETILE CRESTINILOR. SFINTIA VOASTRA, SPER SA APUC ZIUA, SA VIN SI SA VA CUNOSC PERSONAL.

  AM CITIT „JURNALUL FERICIRII” AL PARINTELUI NICOLAE STEINHARDT. CE MULT L-AM IUBIT PE PARINTELE! MULT A SUFERIT IN INCHISOARE SI MULT I-A MULTUMIT DOMNULUI PENTRU TOATE PRIN CARE A TRECUT SI MAI ALES PENTRU FERICIREA DE AL CUNOASTE PE EL, PE MANTUITORUL LUMII! MA ROG PENTRU PARINTELE NICOLAE SI STIU CA SI EL SE ROAGA PENTRU MINE…..

  DACA VORBEATI DE BACH, DA SI MIE IMI PLACE, ASCULT SI BEETHOVEN(ROMANTZA NR.2, in fa.major, etc.), VIVALDI, BRAHMS, ETC.ETC..
  ASCULT, DE ASEMENEA, PE O MARE CANTAREATA DE OPERA DIN GRECIA,ATI GHICIT, ESTE VORBA DE MARIA CALLAS. A FOST ORTODOXA SI A AVUT SI MULTI DUSMANI, CA TOTI CRESTINII, DE ALTFEL……MA TOT GANDESC, DE CE IN ULTIMII ANI DE VIATA, A FOST EXCLUSA DIN VIATA ARTISTICA MONDIALA?…DOAR A AVUT O VOCE DUMNEZEIASCA, CUNOSTEA MAI MULTE LIMBI STRAINE, ERA NEMAIPOMENITA….MULTE INTREBARI…DAR RASPUNSURI ???
  DAR, DRAGII MEI, CAND IL ASCULT PE CEZAR IVANESCU CANTAND „DOINA” LUI MIHAIL EMINESCU, MOR DE DOR SI NOSTALGIE, PLANG, PENTRU CA AMANDOI AU FOST ASASINATI DE DUSMANII CRUCII, SI PLANG SI PENTRU SFINTII NOSTRI MARTIRI DIN BASARABIA ASASINATI DE IUDELE COMUNISTE, SI PENTRU TOTI CEI CARE AU FOST UCISI DEOARECE AU LUPTAT PENTRU ADEVAR, ADEVARUL CARE ESTE HRISTOS. ANUL ACESTA SE IMPINESC 120 DE ANI DE LA UCIDEREA LUI MIHAIL EMINESCU (ARTICOL SEMNAT DE DL.GEORGE RONCEA)SI 1 AN DE LA UCIDEREA LUI CEZAR IVANESCU. EI L-AU IUBIT PE HRISTOS, AU IUBIT NEAMUL SI TARA LOR SI DE ACEEA AU FOST ASASINATI. VESNICA SA LE FIE POMENIREA !

 36. WS spune:

  Mos gheorghe…Eminescu a fost agnostic…

 37. […] considerate antisemite, la fel din alte cantari ale Bisericii s-au cenzurat cuvinte. Citim si: https://savatie.wordpress.com/2008/11/25/evreii-fata-in-fata-cu-hristos-acuzatii-si-dezvinovatiri/#co… Intrebarea e: pe noi cine ne apara de anticrestinism? Credem ca fiecare de aici inainte va fi dator […]

 38. […] considerate antisemite, la fel din alte cantari ale Bisericii s-au cenzurat cuvinte. Citim si: https://savatie.wordpress.com/2008/11/25/evreii-fata-in-fata-cu-hristos-acuzatii-si-dezvinovatiri/#co… Intrebarea e: pe noi cine ne apara de anticrestinism? Credem ca fiecare de aici inainte va fi dator […]

 39. […] considerate antisemite, la fel din alte cantari ale Bisericii s-au cenzurat cuvinte. Citim si: https://savatie.wordpress.com/2008/11/25/evreii-fata-in-fata-cu-hristos-acuzatii-si-dezvinovatiri/#co… Intrebarea e: pe noi cine ne apara de anticrestinism? Credem ca fiecare de aici inainte va fi dator […]

 40. […]    Iata si un fragment din articolul parintelui Savatie Bastovoi Evreii faţă în faţă cu Hristos. Acuzaţii şi dezvinovăţiri: […]

 41. […] Un fragment din articolul lui Savatie Bastovoi “Evreii faţă în faţă cu Hristos. Acuzaţii şi dezvinovăţiri” […]

 42. […] şi Evreii faţă în faţă cu Hristos. Acuzaţii şi dezvinovăţiri AKPC_IDS += […]

Lasă un răspuns

Completează mai jos detaliile tale sau dă clic pe un icon pentru a te autentifica:

Logo WordPress.com

Comentezi folosind contul tău WordPress.com. Dezautentificare /  Schimbă )

Poză Twitter

Comentezi folosind contul tău Twitter. Dezautentificare /  Schimbă )

Fotografie Facebook

Comentezi folosind contul tău Facebook. Dezautentificare /  Schimbă )

Conectare la %s

%d blogeri au apreciat: